angol-svéd fordítás erre a szóra: deep

EN

"deep" svéd fordítás

EN deep
volume_up
{melléknév}

deep (és: bass, dead, heavy, intellectual)
There are such things as honour and a deep concern about human rights situations.
Det finns sådana saker som ära och djup oro över människorättssituationen.
We recommend a deep and extensive reform of the common agricultural policy.
Vi förordar en djup och långtgående reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken.
In 2009, this banking crisis led to a deep economic crisis in the real economy.
2009 ledde denna bankkris till en djup ekonomisk kris i den reella ekonomin.
deep (és: profound)
I will not enter into a deep technical discussion on the sugar proposal.
. – Jag tänker inte ge mig in i en djupgående teknisk diskussion om sockerförslaget.
Within the delegation there is deep disagreement.
Det finns djupgående meningsskiljaktigheter inom delegationen.
I am ready for deep, comprehensive dialogue with my Russian counterpart.
Jag är redo för en djupgående och omfattande dialog med min ryske kollega.
deep (és: base, bass, blue, conservative)
It often goes deeper than the wording of the agreement or the letter of the law.
Ofta är det viktigare än själva texten i avtalet eller lagen.
However, amendments have been tabled in line with its proposals and these must also be accepted by the House, otherwise we will be in deep conflict with our citizens.
Ändringsförslagen har emellertid lagts fram i linje med utskottets förslag, och dessa måste också godtas av kammaren, annars hamnar vi i en djup konflikt med medborgarna.
deep (és: able-bodied, acute, beefy, fast)
It has real talent and deep reserves of competence.
Där finns verklig talang och stark kompetens i beredskap.
A state of deep concern is emerging on the ground.
En stark oro håller på att bildas i det första ledet.
I share the overriding sense of deep and keen dissatisfaction expressed during the debate.
Jag delar det djupa och starka missnöje som många har uttryckt under debatten.
A ship that gets wider, but not deeper, can hardly keep up straight.
En segelbåt som blir bredare, men inte djupare, hålls knappast på rätt köl.
There is also considerable potential for such things as a deeper agreement that might well include a broad-based free trade agreement.
Det finns också en stor potential för exempelvis en mer djupgående överenskommelse som mycket väl kan inbegripa ett frihandelsavtal på bred basis.
Vi behöver bredare och djupare eftertanke.
You probably see the sense of urgency, a little bit of fear, but intense concentration, deep, deep focus on tackling a really difficult problem.
Du ser förmodligen känslan av iver, lite rädsla, men en intensiv koncentration, djupt, djupt fokus på att klara ett riktigt svårt problem.
The human rights clause opens the door to developing a deeper and more intensive dialogue on human rights issues.
Klausulen om mänskliga rättigheter ger oss en möjlighet att utveckla en djupare och mer intensiv dialog om människorättsfrågor.
I am in favour of a deeper relationship and of our cooperation to be fleshed out at federal level.
Jag förespråkar en intensivare förbindelse och att vårt samarbete byggs ut på federal nivå.
deep (és: black, dark, dismal, dreary)
Too often public participation is filed away in some deep, dark drawer and very conveniently ignored.
Offentligt deltagande stoppas alltför ofta undan i någon djup, mörk låda och glöms bekvämt bort.
Du har en mörk röst.
deep (és: beefy, emphatic, heavy, hefty)
deep (és: ambiguous, blurry, cloudy, dark)
deep (és: saturated)
deep (és: dead, dull, hollow, muffled)
volume_up
dov {mn}

Példamondatok a(z) "deep" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAt first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
Vid första anblicken tycks inte avståndet mellan EU och Afrika vara så stort.
EnglishI am grateful to the honourable Member and I know of the deep concerns he voices.
Jag tackar den ärade ledamoten och jag känner till den djupa oro han ger uttryck för.
EnglishThe 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.
Det rumänska parlamentets ”djupa oro” är fullständigt ogrundad och oberättigad.
English   Mr President, deep-water coral reefs are a resource which deserves our protection.
   – Herr talman! Djuphavskorallrev är en resurs som förtjänar att skyddas av oss.
EnglishI would also like to express my deep concern for the other political prisoners in Cuba.
Jag vill också uttrycka min djupa oro för de övriga politiska fångarna på Kuba.
EnglishBut what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep.
Men vad jag slutligen gjorde var att ta rymdforskare med oss ner i djupet.
EnglishThere are unique moments when two people share the deep sorrow of existence.
Det är unika ögonblick närtvå personer delar den djupa sorgen över existens.
EnglishInternational development funds were spent boring a large number of deep wells.
Internationella utvecklingsfonder användes för att borra ett stort antal djupa brunnar.
EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Tyvärr befinner sig EU i epicentrum för bottentrålning i djuphavsområden.
EnglishThese are whole-hearted people, living from this deep sense of worthiness.
Dessa är helhjärtade personer som lever från denna djupa känsla av värdighet.
EnglishIt is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Havets medeldjup är ca 30 meter och förhållandena är synnerligen svåra.
EnglishThey said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och så vidare och så vidare."
EnglishThe present joint draft resolution is right to express its deep respect for this mission.
Med rätta betygar de framlagda resolutionsförslagen sin djupa respekt för detta.
EnglishIt is not surprising that deep terrorist links have existed between them.
Det är inte överraskande att det har funnits starka terroristkopplingar mellan dem.
EnglishHe was being helped to help himself come out of that deep black hole of addiction.
Han fick hjälp till självhjälp för att ta sig ur detta djupa svarta hål av drogberoende.
EnglishAt the same time, research into alternatives to deep disposal of waste must be stepped up.
Samtidigt måste vi öka forskningen om alternativ till djupförvaring av avfallet.
English. - (BG) This is to express my deep satisfaction with Mr. Adamou's report.
skriftlig. - (BG) Jag vill uttrycka min stora belåtenhet med Adamos Adamous betänkande.
EnglishThat does not, however, detract from the deep appreciation which we have for this report.
I övrigt minskar det inte den stora uppskattning vi hyser för det här betänkandet.
EnglishRespect for the deep conviction of worshippers is nowhere to be detected.
Det går inte att finna några spår av respekt för troendes djupa övertygelse.
EnglishI share the overriding sense of deep and keen dissatisfaction expressed during the debate.
Jag delar det djupa och starka missnöje som många har uttryckt under debatten.