angol-svéd fordítás erre a szóra: decrease

EN

"decrease" svéd fordítás

EN decrease
volume_up
{főnév}

decrease (és: abatement, cut, decline, falling-off)
volume_up
minskning {hímn. és nőn.}
That is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
Detta är en enorm minskning och till den kommer minskningen av strukturfonderna.
The increased productivity yield per hour worked means there is a decrease in the number of jobs.
Ökningen i tillverkningskapacitet per timme innebär en minskning av arbetstillfällen.
But Council should keep the option of a decrease that is larger than 15%.
Men rådet bör behålla alternativet av en minskning med mer än 15 procent.
decrease (és: decline, descent, dip, down)
volume_up
nedgång {hímn. és nőn.}
We have had a 90 % decrease in consumption in just a few months.
Vi har haft en 90-procentig nedgång i konsumtionen på bara några månader.
We have had a 90% decrease in consumption in just a few months.
Vi har haft en 90-procentig nedgång i konsumtionen på bara några månader.
Monopolies undermine democratic pluralism and lead to a decrease in democratic prosperity.
Monopol undergräver den demokratiska mångfalden och leder till en nedgång för den demokratiska välfärden.
decrease (és: abatement, decline, falling-off, wane)
The new rural development aid being proposed by the Commission is a partial and temporary solution because it will decrease over time.
De nya stöd som kommissionen föreslår inom ramen för utvecklingen av landsbygden utgör endast en partiell och tillfällig lösning eftersom de är av avtagande karaktär.
decrease (és: diminution, shrinkage)
volume_up
förminskning {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) decrease szóra:

decrease

Példamondatok a(z) "decrease" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishSo there is a proposal to decrease the non-wage costs which penalize job creation.
Därför föreslås lägre löneökningar vilka drabbar skapandet av arbetstillfällen.
EnglishRead more about writing effective web headlines to decrease your bounce rate.
Målsidorna bör ge den information och de tjänster som utlovas i annonstexten.
EnglishConversely, if Asian currencies collapse, purchases of cereals decrease in the West.
Och omvänt minskar spannmålsköpen i väst när de asiatiska valutorna sjunker.
EnglishFortunately, there is a steady decrease in discrimination in a large number of countries.
Lyckligtvis ser vi i ett stort antal länder en stadigt minskande diskriminering.
EnglishWe are, therefore, moving towards a decrease in aid and assistance to Afghanistan.
Vi rör oss således i en riktning som innebär minskat bistånd och stöd till Afghanistan.
EnglishThe continuous decrease in import duties is supposed to promote economic prosperity.
Den kontinuerliga sänkningen av importtullarna är avsedd att främja ekonomiskt välstånd.
EnglishIf you shatter this fishbowl so that everything is possible, you decrease satisfaction.
Om man krossar skålen så att allt ska bli möjligt, så minskar man tillfredsställelsen.
EnglishSuch new provisions largely explain the decrease in asylum seekers.
Dessa nya bestämmelser förklarar till stor del nedgången i antalet ansökningar.
EnglishThankfully, the death rate due to other infectious diseases should, meanwhile, decrease.
Som tur är bör ändå dödstalen på grund av andra infektionssjukdomar sjunka under tiden.
EnglishOver the years we have seen irregularities decrease significantly.
Genom åren har vi kunnat konstatera att oegentligheterna avsevärt har minskat.
EnglishOn the one hand, there would be an increase, and on the other hand, a decrease.
Å ena sidan skulle det ske en höjning, å andra sidan en sänkning.
EnglishUnemployment will only decrease significantly if such measures are adopted.
Det är endast på detta sätt som arbetslösheten verkligen kan minskas.
EnglishSomeone said: 'Naturally the taxes will not make the risks decrease. '
Det har sagts här:? Naturligtvis kommer skatterna inte att göra att riskerna minskar?.
EnglishMortgages increase as the price of property rises and decrease as it falls.
Lånen ökar när fastighetspriserna stiger och minskar när de sjunker.
English30 percent decrease of production in the context of increasing population, that's a food crisis.
30 % minskad produktion, tillsammans med en ökande befolkning, det är en matkris.
EnglishSomeone said: 'Naturally the taxes will not make the risks decrease.'
Det har sagts här: ?Naturligtvis kommer skatterna inte att göra att riskerna minskar?.
EnglishFinally, my third point: the decrease in export aid presents further problems.
Dessutom skapar det minskade exportstödet ytterligare problem.
EnglishIn effect, this means there is a decrease in the level of social cohesion.
I praktiken innebär det att den sociala sammanhållningen minskar.
EnglishWe also know that the costs decrease when we increase the quality of the first instance decisions.
Vi vet också att kostnaderna minskar när man höjer kvaliteten i första instansbeslut.
EnglishIt is therefore vital to ensure that direct payments do not decrease.
Det är därför nödvändigt att se till att direktstödet inte minskar.