EN declining
volume_up
{melléknév}

declining (és: down)
It's been declining and I believe it will continue to decline.
Den är på nedåtgående, och jag tror att den kommer att fortsätta neråt.
Let one thing be clear, however: the financial markets are closely watching the Member States in terms of how they are dealing with their budgets in a declining economy.
En sak måste dock vara tydlig: de finansiella marknaderna bevakar noga hur medlemsstaterna hanterar sina budgetar i en nedåtgående ekonomi.
We have to stress, as you said, the need for a fair and equitable distribution of resources while retaining priority for poorer areas and declining regions.
Vi måste betona, som ni sade, behovet av en rättvis och skälig resursfördelning samtidigt som vi har kvar en prioritering av fattigare områden och regioner på nedåtgående.

Példamondatok a(z) "declining" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishUntil around April last year, economic activity was declining, month after month.
Fram till omkring april i fjol avtog den ekonomiska aktiviteten månad efter månad.
EnglishThe fixed-declining depreciation of the computer system is 1,075.00 currency units.
Den geometriskt degressiva avskrivningen av datorsystemet är 1 075 valutaenheter.
EnglishThe share of low achieving pupils in maths and science has been declining since 2006.
Andelen underkända elever i matematik och naturvetenskap har minskat sedan 2006.
EnglishIn fact they are declining to do that, so a lot of work also remains to be done here.
De vägrar faktiskt att göra det, så det återstår mycket att göra också här.
EnglishOn commodity prices, we must have action to reverse declining commodity prices.
När det gäller råvarupriserna måste vi vidta åtgärder för att motverka att dessa sjunker.
EnglishThe truth is that picture of the family is a declining picture of the family.
Sanningen är att denna bild av familjen är en allt mindre förekommande bild av familjen.
English(SL) I would like to be able to say that the number of divorces in Europe is declining.
(SL) Jag skulle vilja kunna säga att antalet skilsmässor i Europa minskar.
EnglishDoing nothing in the light of declining cod stocks is not an option.
Att inte göra någonting i ljuset av minskande torskbestånd är inget alternativ.
EnglishThe move will forbid church bodies from declining to employ homosexual staff’.
Anmodan kommer att innebära ett förbud för kyrkan att avstå från att anställa homosexuella”.
EnglishOther sea creatures like seals and birds are also threatened by declining sources of food.
Andra sjödjur, som sälar och fåglar, hotas också av minskande födokällor.
EnglishPublic finances in the European Union are declining by around 7%.
De offentliga finanserna i Europeiska unionen går back med ungefär 7 procent.
EnglishI am sure he is aware of the declining age profile of European farmers.
Jag är säker på att han är medveten om de europeiska jordbrukarnas sjunkande åldersprofil.
EnglishApprehensions about the European Commission declining to pursue this idea are groundless.
Farhågorna om att Europeiska kommissionen inte kommer att gå vidare med detta är grundlösa.
EnglishAs you know, safety at sea, far from reaching higher levels, is declining.
Som ni känner till håller säkerheten till sjöss definitivt inte på förbättras, utan försämras.
EnglishHowever, doing nothing in the light of declining cod stocks is not an option.
Men att inte göra någonting är, mot bakgrund av de minskande torskbestånden, inte ett alternativ.
EnglishFurthermore, as the coffee is being produced at too high a yield, its very quality is declining.
Eftersom produktionstakten är alltför hög minskar också själva kvaliteten på kaffet.
EnglishAlthough in Sweden expenditure is 7% and in Austria 5.75%, these figures are both declining.
Även om utgifterna ligger på 7 procent i Sverige och 5,75 procent i Österrike, minskar de.
EnglishLately one hears many discontented voices saying that the quality of translations is declining.
På senare tid har många klagat över att kvaliteten på översättningarna har blivit sämre.
EnglishIn the context of declining fish stocks, the problem of by-catch is all the more regrettable.
Med tanke på detta är problemet med bifångster ännu mer beklagligt.
EnglishGasoline consumption in the U.S. probably peaked in 2007 and is declining.
Bensinförbrukningen i USA var som högst 2007 och sjunker nu.