angol-svéd fordítás erre a szóra: cruel

EN

"cruel" svéd fordítás

EN cruel
volume_up
{melléknév}

cruel (és: bad, barbarous, bloodless, callous)
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment is used.
Tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling används.
The leghold trap is a cruel method of trapping and should be abolished.
Saxfällor är en grym fångstmetod som bör avskaffas.
They are equally affected by a cruel lack of access to drinking water and purification services.
De berörs också av en grym brist på tillgång till dricksvatten och rening.
cruel (és: arduous, bad, dicey, difficult)
Inequality manifests itself in the cruellest and hardest way in the lowest strata of society, where a combination of dreadful working conditions and family burdens makes life hardest for women.
Ojämlikhet manifesterar sig på det grymmaste och svåraste sättet i de lägsta samhällsskikten, där kombinationen av gräsliga arbetsförhållanden och familjebördor gör livet som svårast för kvinnor.
cruel (és: acute, bitter, brittle, brutal)
Unfortunately, the reality of Europe is cruel.
Verkligheten i EU är tyvärr hård.
cruel (és: angry, bad, beastly, discourteous)
They need to be stopped because this is a cruel farce.
De måste bli stoppade för detta är en elak fars.
Det är en elak fars.
Considering that we are coming up to Christmas, this cruel and inhumane way of producing so-called food is unacceptable.
Med hänsyn till att julen närmar sig är detta elaka och inhumana sätt att tillverka s.k. mat oacceptabelt.
cruel

Szinonimák (angolul) a(z) cruel szóra:

cruel

Példamondatok a(z) "cruel" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI also appeal to the Commission and the Council to condemn these cruel acts.
Jag vädjar också till kommissionen och rådet att fördöma dess grymma handlingar.
EnglishThat means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
Det innebär att vi som medborgare nu har möjlighet att förbjuda denna grymma handel.
EnglishUnemployment is a cruel fate for anyone, no matter where they live in Europe.
Arbetslöshet är ett grymt öde för vem som helst, oavsett var inom EU man bor.
EnglishIt is a very cruel game that is paid for each day in hundreds of human lives.
Det är ett mycket grymt spel som dagligen betalas med hundratals människoliv.
EnglishHowever, if we believe the cage system to be cruel we should ban it completely.
Jag anser emellertid att bursystemet är grymt och vi bör helt och hållet förbjuda det.
EnglishTraps that are cruel to animals must be made to disappear, and on a worldwide basis.
Fällor som är plågsamma för djur måste försvinna, och det över hela världen!
EnglishThe defeat of the Revolution was followed by dark, cruel years and harsh reprisals.
Revolutionens nederlag följdes av mörka, grymma år och hårda repressalier.
EnglishNow we are all shaken up by the cruel death of the political prisoner, Orlando Zapata.
Nu är vi alla bestörta över den politiske fången Orlando Zapatas grymma död.
EnglishLike many of my constituents, I am opposed to the cruel use of leghold traps.
Precis som många i min valkrets, motsätter jag mig det grymma användandet av saxfällor.
English(HU) I have not been to North Korea, but I grew up in an almost equally cruel system.
(HU) Jag har inte varit i Nordkorea, men jag växte upp i ett nästan lika grymt system.
English. - The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.
Det finns inget grymmare, omänskligare eller mer förnedrande straff än dödstraffet.
EnglishI am very pleased that we have voted in such large numbers to stop this cruel trade.
Jag är mycket glad över att så pass många har röstat för att stoppa denna grymma handel.
EnglishExpulsions and deportations from Member States are often cruel, inhumane and unjust.
Utvisningar från medlemsstater är ofta grymma, omänskliga och orättvisa.
EnglishThe fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
En medborgare som kritiserar orättvisor möts av ett hårt och grymt öde i dagens Pakistan.
EnglishThe European Commission vigorously condemns this cruel and cowardly act.
Europeiska kommissionen fördömer kraftfullt denna grymma och fega handling.
EnglishThese are the traps that the Canadian Government does not agree are cruel.
Detta är de fällor som den kanadensiska regeringen inte tycker är grymma.
EnglishHe is subject to very severe, cruel and unusual restrictions on his liberty.
Hans frihet har inskränkts på ett mycket hårt, grymt och ovanligt sätt.
EnglishIt is cruel and demeaning, and a punishment to which an innocent person can be sentenced.
Det är ett grymt och förnedrande straff som även oskyldiga kan dömas till.
EnglishLike many of my constituents, I am opposed to the cruel use of leghold traps.
Likaledes vore det i mina ögon fel att klassificera vissa typer av saxfällor som " humana ".
English89 % of the British public believe keeping hens in small cages in cruel.
89 procent av den brittiska befolkningen anser att det är grymt att ha höns i små burar.