angol-svéd fordítás erre a szóra: complied

EN

"complied" svéd fordítás

EN complied
volume_up
{participium (múlt idő)}

complied
volume_up
följt {part.}
The rapporteur and the lead committee have complied with these budgetary wishes.
Föredraganden och det ansvariga utskottet har följt dessa budgetpolitiska aspekter.
Mr Micheletti has not complied with the agreement, and the situation is getting worse.
Roberto Micheletti har inte följt överenskommelsen och situationen förvärras.
Does the Commission consider that this particular export complied with the existing rules in this area?
Anser kommissionen att den aktuella exporten har följt de regler som finns på området?
complied
volume_up
lytt {part.}

Példamondatok a(z) "complied" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOur Committee complied with the conclusions of the reform group point by point.
Vårt utskott rättade sig efter reformgruppens slutsatser på punkt efter punkt.
EnglishIf MEPs complied with their own words, then perhaps the public would listen.
Om Europaparlamentarikerna levde som de lär, då skulle allmänheten kanske lyssna.
EnglishIt is for the Member States to ensure that these regulations are complied with.
Det är medlemsstaternas sak att se till så att dessa bestämmelser efterlevs.
EnglishI simply protested that Rule 115 of the Rules of Procedure was not complied with.
Jag påtalade bara det faktum att artikel 115 i arbetsordningen inte har respekterats.
EnglishSafety at sea can be improved if existing international rules are complied with.
Sjösäkerheten kan förbättras om gällande internationella regler efterlevs.
EnglishWhat steps will the Commission take to ensure that this legislation is complied with?
Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att denna lagstiftning ska uppfyllas?
EnglishFour Member States have complied with the agreement, but the others have not.
Fyra medlemsstater har uppfyllt bestämmelserna i avtalet, men de övriga har det inte.
EnglishHere too, the provisions of the Financial Regulation must be complied with to the letter.
Även här måste bestämmelserna i budgetförordningen följas till punkt och pricka.
EnglishThere are adequate regulatory solutions to this and these must be strictly complied with.
Det finns fullgoda lagstiftningslösningar för detta och de måste noggrant följas.
EnglishSecondly, the excessive number of Court judgments that have not been complied with.
För det andra det alltför stora antal domstolsutslag som inte efterlevts.
EnglishIt would be easier for the police to monitor that the rules were being complied with.
Det blir lättare för polisen att kontrollera att bestämmelserna efterlevs.
EnglishWill the Council demand, then, that these commitments be complied with?
Kärnvapenmakterna har visserligen minskat sina strategiska arsenaler av kärnvapen.
EnglishWe also have both environmental and employment objectives that must be complied with.
Vi har dessutom både miljömål och sysselsättningsmål som måste uppfyllas.
EnglishEnsure that we have binding energy efficiency targets that are actually complied with.
Se till så att vi får bindande energieffektivitetsmål som också efterlevs.
EnglishEverything should therefore be done to ensure that they really are complied with.
Därför bör man göra allt för att se till att de verkligen efterlevs.
EnglishHowever, this second stage must already be complied with for any meat which enters storage.
Detta andra steg måste dock redan nu genomföras för det kött som skall lagras.
EnglishDirectives must be complied with, but it is not forbidden to use our brains.
Direktiven måste följas, men det är inte förbjudet att använda hjärnan.
EnglishAs different Member States are also concerned, the relevant regulations must be complied with.
Eftersom olika medlemsstater också berörs måste tillämpliga förordningar följas.
EnglishNow I hear you trying to sound as if you have complied with this request.
Nu hör jag hur ni försöker låta som om ni har gått detta krav till mötes.
EnglishWe are more than prepared to do so but certain framework conditions have to be complied with.
Vi är beredda att så göra, men givetvis måste vissa ramvillkor uppfyllas först.