angol-svéd fordítás erre a szóra: committee

EN

"committee" svéd fordítás

EN committee
volume_up
{főnév}

volume_up
styrelse {hímn. és nőn.}
I do have a board of directors... and I have a membership committee.
Jag har dock en styrelse... och en medlemskommitté.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
I agree with the Committee on Transport’ s view that actors in the road transport sector should be involved in the work of the agency.
Utskottet motsätter sig att rådsföreträdare från alla medlemsstater skall sitta med i byråns styrelse.
The budget lines dealt with by my committee are the most complex of any committee.
De budgetposter som mitt utskott har behandlat är de mest komplicerade för alla utskott.
This committee that I sit on is a peculiar committee of Parliament.
Det utskott jag sitter med i är ett säreget utskott i parlamentet.
The same applies to our relations with Parliament’ s Committee on Petitions.
Samma sak gäller våra förbindelser med parlamentets utskott för framställningar.
volume_up
utredning {hímn. és nőn.}
We had 97 amendments in committee, and we have only five for this plenary session.
Vi hade 97 ändringsförslag under utredning och bara fem finns med i det här plenarsammanträdet.
If an investigation lasts over 18 months, then feedback should be given to the supervisory committee.
Om en utredning tar mer än 18 månader ska återkoppling göras till övervakningskommittén.
I should also like to thank him for his courtesy and cooperation with the committee’s inquiries.
Jag vill även tacka honom för att ha varit tillmötesgående och för att ha samarbetat under utskottets utredning.
committee (és: commission)
volume_up
kommitté {hímn. és nőn.}
Mr President, our committee is not very much of a spending committee.
Vår kommitté är inte en kommitté med stora utgifter.
In Article 43 the advisory committee is replaced by a type 3B regulatory committee.
I artikel 43 omvandlas en rådgivande kommitté till ett regleringskommitté av typ 3b.
She asked whether there would be a joint interparliamentary committee.
Hon frågade om det skulle inrättas en gemensam interparlamentarisk kommitté.
committee (és: authority, board, commission)
volume_up
nämnd {hímn. és nőn.}
This possibility was not mentioned at all in the Committee's discussion.
I utskottets behandling nämndes överhuvudtaget inte denna möjlighet.
The majority of those amendments have been rejected by the Legal Affairs Committee.
Huvuddelen av dessa ändringsförslag har förkastats av det nämnda utskottet.
We are also joined by colleagues from the Committee on European Affairs of the Swedish Riksdag, and I should like to welcome them to our Chamber.
Vi har också fått sällskap av kolleger från Sveriges riksdags EU-nämnd, och jag skulle vilja välkomna dem till vår kammare.

Szinonimák (angolul) a(z) committee szóra:

committee

Példamondatok a(z) "committee" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishThe Petitions Committee has responded and has asked for the destruction to stop.
Utskottet för framställningar har svarat och begärt att förstörelsen ska upphöra.
EnglishWe in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
Det är absolut inte för snabbt. Vi i miljöutskottet har arbetat med detta länge.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Jag hade stora betänkligheter kring det ändringsförslag som förelades utskottet.
EnglishContinuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.
Att låta expertkommittén fortsätta arbetet är emellertid inte lösningen på detta.
EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission' s breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
Utskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid. "
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we in the Committee have done our work.
(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Vi i utskottet har gjort vårt arbete.
EnglishThe Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.
Ordföranden Marcin Libicki ber kammaren och utskottet om ursäkt för sin frånvaro.
EnglishMr President, our committee undoubtedly agrees with Mr Marset Campos' s report.
Herr talman! Utskottet instämmer utan tvekan i kollegan Marset Campos betänkande.
EnglishThe Committee on Budgetary Control was informed of this on a number of occasions.
Budgetkontrollutskottet har fått information om detta vid ett flertal tillfällen.
EnglishIn conclusion, the Committee on Social Affairs and Employment supports the report.
Avslutningsvis stöder utskottet för sysselsättning och socialfrågor betänkandet.
EnglishWe can congratulate the rapporteur and the conciliation committee on their work.
Vi kan här gratulera föredraganden och förlikningskommittén till deras arbete.
EnglishThe Committee on Legal Affairs and the Internal Market has made this even worse.
Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden förvärrade det ännu mer.
EnglishThe cost issue was naturally a major consideration in the Committee on Industry.
Frågan om kostnaderna har naturligtvis också spelat stor roll i industriutskottet.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Utskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
EnglishI am going to vote for the result from the Conciliation Committee on novel foods.
Jag tänker rösta för förlikningskommitténs förslag om nya livsmedel (novel food).
EnglishThe lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
Åtminstone det ansvariga utskottet har röstat enhälligt ja till en sådan åtgärd.
EnglishIt should not be just the Committee on Women's Rights which raises these issues.
Det bör inte bara vara utskottet för kvinnors rättigheter som tar upp dessa frågor.
EnglishHowever, Parliament did not protect residents as the Environment Committee wanted.
Däremot skyddade parlamentet inte de boende på det sätt som miljöutskottet ville.