angol-svéd fordítás erre a szóra: to come up against

EN

"to come up against" svéd fordítás

EN to come up against
volume_up
{ige}

to come up against (és: to confront, to cross, to encounter, to face)
In all events, they will come up against intensified reaction by the workers and our peoples in general.
I alla händelser kommer de att möta allt starkare reaktioner från arbetarna och våra befolkningar i allmänhet.
Legislation has its limits, and I am sure that with this draft we have come up against them.
Lagstiftningen har sina begränsningar och jag är säker på att vi i och med detta förslag har lyckats att möta dem.
SMEs continue to come up against considerable problems in expanding their activities, and sometimes even in surviving.
Små och medelstora företag fortsätter att möta betydande svårigheter när de vill utöka sin verksamhet och ibland även med att överleva.
Commissioner, any weakening of the CAP will come up against political opposition from the European Parliament.
Varje försvagning av den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att stöta politiskt motstånd från Europaparlamentet.
It would come up against the same objections that have been raised in connection with harmonising the restrictions on weekend driving.
Vidare kommer denna åtgärd att stöta samma invändningar som också förekommer i fråga om harmoniseringen av körförbuden under veckosluten.
If we were to approach this debate from a legal perspective, we would come up against a whole series of problems and obstacles in the shape of Treaty law.
Om vi tar oss an debatten från ett rättsligt perspektiv skulle vi stöta en mängd problem och hinder i form av fördragsrätt.

Hasonló fordítások a(z) "to come up against" szóra svédül

to come ige
to be up to ige
up melléknév
Swedish
up határozószó
up prepozíció
Swedish
to up ige
against prepozíció

Példamondatok a(z) "to come up against" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishFinancing this regulation is the only stumbling block that we have come up against.
Vi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
EnglishHowever, consumers often come up against too many obstacles, be they legal or economic.
Konsumenterna möter dock ofta alltför många hinder, både rättsliga och ekonomiska.
EnglishHere too we must take care we do not come up against new problems in the autumn.
Även här måste vi se upp, så att vi inte drabbas av nya problem i höst.
EnglishIn the process, we have often come up against legal, political and economic problems.
Under detta förfarande har vi ofta stött på rättsliga, politiska och ekonomiska problem.
EnglishAgain and again we come up against the need to incorporate IMO measures into Community law.
Vi erfar gång på gång att vi inte bör tillämpa IMO: s regler inom gemenskapen.
EnglishIt is in these particular areas that SMEs come up against hurdles and obstacles.
Just på dessa områden drabbas de små och medelstora företagen särskilt av hinder och motstånd.
EnglishFinancing this regulation is the only stumbling block that we have come up against.
Finansieringen av denna förordning är den enda stötestenen hittills.
EnglishOn the other hand, on many occasions I have come up against the problem of the cormorant.
Vid flera tillfällen har jag däremot kämpat för problemet med storskarven.
EnglishHe has withstood the pressures he has come up against in this emotional issue extremely well.
Han har mycket väl utstått den press som uppkommit i denna emotionellt laddade fråga.
EnglishUnfortunately, we women come up against a glass ceiling within the EU's institutions, too.
Tyvärr stöter vi kvinnor mot ett glastak även inom EU: s institutioner.
EnglishUnfortunately, we women come up against a glass ceiling within the EU' s institutions, too.
Tyvärr stöter vi kvinnor mot ett glastak även inom EU:s institutioner.
EnglishThis insight is something we come up against almost every day in the European decision-making process.
I den europeiska beslutsprocessen möts vi ju nästan dagligen av hans insikter.
EnglishThis is something that we oncologists know about and, unfortunately, frequently come up against.
Som Frédérique Ries också sade är planen en utvärderingsplan snarare än en handlingsplan.
EnglishThis is something that we oncologists know about and, unfortunately, frequently come up against.
Detta är någonting som vi onkologer känner till och tyvärr ofta möter.
EnglishTime and again they come up against serious difficulties as regards the granting of rights of way.
Det råder fortfarande stora problem med tilldelningen av ledningsrätter.
EnglishFor the moment we have come up against a refusal by the United States and certain Asian nations.
För tillfället står vi inför en vägran från Förenta staternas och vissa asiatiska länders sida.
EnglishI am now under the impression that every time we come up against a problem, we introduce stress tests.
Jag får nu en känsla av att varje gång vi stöter på ett problem så inför vi stresstester.
EnglishHave I now suddenly come up against another sort of earthquake?
Har jag nu plötsligt råkat ut för ännu ett slags jordbävning?
EnglishNaturally, no one believes that the work of the Intergovernmental Conference will not come up against obstacles.
Naturligtvis tror ingen att regeringskonferensens arbete kommer att gå helt smärtfritt.
EnglishWe in Brussels have come up against our limits in this respect.
Vi i Bryssel har stött på våra gränser i detta avseende.