angol-svéd fordítás erre a szóra: cement

EN

"cement" svéd fordítás

SV

"cement" angol fordítás

volume_up
cement {hímn. és nőn.}
EN

EN cement
volume_up
{főnév}

1. általános

cement
volume_up
band {seml.} [átv.]
It is the aim of millions of Czechs and Moravians to cement our ties to Western Europe, which will help us to overcome the worst crises.
Miljontals tjecker och moraver har som mål att befästa våra band till Västeuropa, vilket kommer att hjälpa oss att ta oss igenom den värsta krisen.
But it is important that we appreciate the importance of the Socrates programme in its attempts to cement the links between the young people of Europe.
Men det är viktigt att vi inser Sokrates-programmets betydelse i dess försök att stärka banden mellan de unga i Europa.
cement (és: association, band, club, coalescence)
volume_up
förening {hímn. és nőn.}
cement
volume_up
cement {hímn. és nőn.} (bindemedel för murning)
Thirdly, because it establishes an unacceptable derogation for unbagged cement.
För det tredje för att det fastställer ett undantag för cement som är förpackat i säckar.
Decided to use recycled content from cement and steel manufacturing.
Bestämde att använda återvunnet material från cement och ståltillverkning.
The second issue regarding cement was the risks of long-term exposure.
Den andra frågan gällande cement var riskerna med långsiktig exponering.
cement
volume_up
kitt {seml.} (bindemedel för murning)
These are the cement for European unity, mainly through youth exchanges, the European Voluntary Service and projects related to participative democracy.
Dessa utgör kittet i EU: s sammanhållning, huvudsakligen genom ungdomsutbyten, den europeiska volontärtjänsten och projekt som avser deltagardemokrati.
We must learn to tolerate this, for it is the cement which ultimately binds us together and the fact that we can also argue in friendship about political goals is itself also a little bit of freedom!
Man måste lära sig att stå ut med det, för det är kittet som i slutänden enar oss, och att man även vänskapligt kan strida med varandra om politiska mål, även det är frihet!
cement
volume_up
klister {seml.} (bindemedel för murning)
cement
volume_up
starkt band {seml.} [átv.]

2. építkezés

cement
volume_up
cement {hímn. és nőn.}
Thirdly, because it establishes an unacceptable derogation for unbagged cement.
För det tredje för att det fastställer ett undantag för cement som är förpackat i säckar.
Decided to use recycled content from cement and steel manufacturing.
Bestämde att använda återvunnet material från cement och ståltillverkning.
The second issue regarding cement was the risks of long-term exposure.
Den andra frågan gällande cement var riskerna med långsiktig exponering.

Szinonimák (angolul) a(z) cement szóra:

cement
English

Példamondatok a(z) "cement" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAt the moment, the cement industry processes a lot of waste, hazardous waste.
Just nu bearbetar cementindustrin mycket avfall, särskilt farligt avfall.
EnglishCement works, steel works and other undertakings have to cut their production.
Cementfabriker, stålverk och andra företag måste minska sin produktion.
EnglishWe have come together on three important issues: firstly, on the issue of cement.
Vi har enats om tre viktiga frågor: för det fösta, cementfrågan.
EnglishCement works and part of the engineering industry would have been decimated.
Cementarbeten och delar av verkstadsindustrin skulle ha decimerats.
EnglishConsiderably limits the present derogations for cement kilns.
10 - Begränsar påtagligt befintliga dispenser för anläggningar i cementugnar.
EnglishConsiderably limits the present derogations for cement kilns.
10 - Begränsar påtagligt befintliga dispenser för anläggningar i cementugnar.
EnglishThe cement industry too must comply with the strict emission standards.
Även cementindustrin måste följa de stränga normerna för utsläpp.
EnglishIt is highly profitable for cement kilns to co-incinerate waste.
Om cementugnarna även bränner avfall så ger det mycket pengar.
EnglishWe need to cement the advances made in the Copenhagen Accord.
Vi behöver befästa de framsteg som gjorts i Köpenhamnsavtalet.
EnglishThis means that cement kilns will for a time be subject to standards which are less strict.
Det betyder emellertid att cementugnarna under en begränsad tidsperiod behöver uppfylla mindre stränga normer.
EnglishWell, anyway, I was given this high-profile case to defend this guy in the cement business.
I vilket fall som helst så fick jag det här stora fallet...... att försvara den här killen inom cementbranschen.
EnglishMoreover, cement works would be vulnerable to job losses in regions already badly affected (Objective 1).
Dessutom riskeras arbetstillfällen i cementfabriker som ligger i redan hårt drabbade regioner (mål 1).
EnglishIn Romania, for example, a cartel set up in the cement industry was recently fined several million euro.
I Rumänien fick exempelvis en kartell som bildats inom cementindustrin nyligen böta flera miljoner euro.
EnglishAccordingly, I have, for reasons of consistency, proposed an ammonia standard for cement kilns and for ordinary waste incinerators.
Av misstag är dock normerna för ammoniak inte tillämpliga för alla installationer.
EnglishEveryone has been talking about the cement industry.
Var och en har väl haft att göra med cementindustrin.
EnglishSo co-incineration, including in the cement industry, must comply with the requirements for tough emission values.
Alltså skall samförbränning, inklusive cementindustrin, följa kraven om strängare utsläppsgränsvärden.
EnglishThe new Commission proposal lays down sound rules for the co-incineration of municipal waste in cement kilns.
Det nya förslaget från kommissionen innehåller en bra reglering för förbränning av kommunalt avfall i cementugnar.
EnglishStricter emission-limit values have been introduced for new cement kilns that co-incinerate waste, as Mrs Evans pointed out.
Strängare utsläppstak har införts för nya cementbrännugnar som förbränner avfall, som Evans påpekade.
EnglishI tabled some amendments - which were not accepted by my group - about oil refineries and cement factories.
Jag lade fram några ändringsförslag - vilka inte accepterades av min grupp - för oljeraffinaderier och för cementfabriker.
EnglishAnother point is that the heavy fuel oil used by furnaces and cement factories should also contain less sulphur.
En annan sak är att den tunga eldningsolja som värmeverk och cementfabriker använder också borde innehålla mindre svavel.