angol-svéd fordítás erre a szóra: calculation

EN

"calculation" svéd fordítás

EN calculation
volume_up
{főnév}

calculation (és: account, computation, estimate, estimation)
volume_up
beräkning {hímn. és nőn.}
Calculation on such a basis, however, would involve disadvantages for the consumer.
En dygnslik beräkning skulle dock innebära nackdelar för konsumenterna.
—incorrect calculation of the final grant amount by the Commission.
—Felaktig beräkning av kommissionen av det slutliga bidragsbeloppet.
They have not been able to explain in detail the basis for their calculation.
De har inte kunnat redogöra för grunderna för denna beräkning i detalj.
calculation (és: estimate)
volume_up
kalkyl {hímn. és nőn.}
We need to convince drivers that there is an economic calculation to be made.
Vi måste övertyga bilförarna om att det här handlar om en ekonomisk kalkyl.
The International Monetary Fund (IMF) has made one simple calculation.
Internationella valutafonden (IMF) har gjort en enkel kalkyl.
It appears to me that they have not made any precise calculation to justify the different amounts for the premiums.
Jag ser inte att en tydlig kalkyl lagts fram som rättfärdigar de olika beloppen på stöden.
calculation (és: computation, computations, working)
volume_up
uträkning {hímn. és nőn.}
So you can actually, honestly hear what's going on in my mind while I do a calculation of this size.
Så att ni alltså kan höra vad som pågår i mitt huvud medan jag gör en uträkning av den här storleken.
Ja, det är en enkel uträkning.
The costs and benefits of belonging to the European Union cannot be reduced to a simple arithmetical calculation.
Man kan inte reducera Europeiska unionens kostnader och intäkter till en enkel matematisk uträkning.
calculation
In the case of Gazprom's plans, we are confronted with cold political calculation.
När det gäller Gazproms planer, ställs vi inför kallsinnigt politiskt beräknande beteende.
calculation
volume_up
kalkylering {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) calculation szóra:

calculation

Példamondatok a(z) "calculation" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIf this sort of calculation is going to be made, we must do it over a wider front.
Om den typen av kalkyler skall göras, måste vi göra det över ett bredare fält.
EnglishThe Council did agree to harmonising the measurement and calculation of noise.
Rådet har instämt med harmoniseringen av mätningen och beräkningen av buller.
EnglishThat is vitally important to the accurate and reliable calculation of deficits.
Detta är oumbärligt för ett korrekt och tillförlitligt fastställande av underskotten.
EnglishThe method of calculation of the premium is complicated and statistically suspect.
Metoden för att räkna ut stödet är komplicerad och statistiskt tvivelaktig.
EnglishYou will see the result of the calculation (16 percent of 150) in cell B4.
Resultatet av beräkningen, nämligen 16 procent av 150 ser du som innehåll i cell B4.
EnglishThe Council wants to keep both the opt-out and the yearly calculation of working time.
Rådet vill både behålla undantaget och den årliga beräkningen av arbetstid.
EnglishIt is important, though, that we apply a calculation basis that is progressive.
Men det är viktigt att vi använder ett progressivt beräkningsunderlag.
EnglishThey exclude from the calculation, however, citizens living outside Europe.
De tar emellertid inte med medborgare som bor utanför EU i beräkningarna.
EnglishThe present method of calculation is clearly not altogether realistic.
Det är uppenbart att den nuvarande beräkningsmodellen inte är helt realistisk.
EnglishReturns the year for a number according to the internal calculation rules.
Beräknar för ett tal det år som tilldelats enligt den interna uträkningen.
EnglishWe now therefore have the negative list of elements to be excluded from the calculation.
Idag står vi inför en negativ lista över faktorer som skall uteslutas från kalkylen.
EnglishOthers have not even used the same methodology, the same basis of calculation as others.
Andra har inte ens använt samma metodik, samma grund för beräkningarna, som de övriga.
EnglishOn Amendment 11, I can reconsider the base line for the calculation of kilowatt days.
När det gäller ändringsförslag 11 kan jag ompröva baslinjen för kalkylen av kilowattdagar.
EnglishThe calculation of threshold values for poultry farms is too bureaucratic.
Beräkningen av tröskelvärden för fjäderfäfarmar är alltför byråkratisk.
EnglishThe results will be brought into the calculation tool as described in point A.
Resultaten förs in i beräkningsverktyget som beskrivs i punkten A.
EnglishEven so, the method of calculation currently proposed in the Green Paper fails to convince me.
Jag är dock inte helt införstådd med den beräkningsmetod som föreslås i grönboken.
EnglishSelect the column which will control the the subtotal calculation process.
I den här listrutan väljer du den kolumn som ska styra beräkningsprocessen för delresultat.
EnglishGUESS (optional) determines the estimated value of the interest with iterative calculation.
gissning (valfritt) är det uppskattade värdet av räntan för den iterativa beräkningen.
EnglishPlace the cursor at the position in the text where the calculation result should appear.
Placera markören på det ställe i texten där resultatet skall fogas in.
EnglishThis should be done on the basis of generally valid calculation methods.
Detta borde göras på grundval av allmänt vedertagna beräkningsmetoder.