EN

to bring [brought|brought] {ige}

volume_up
1. általános
It is the consumers themselves who will bring in a moratorium on buying them.
Konsumenterna kommer själva att till stånd ett köpmoratorium.
This is extremely important if we are to bring this regulation into force.
Detta är extremt viktigt om vi skall kunna den här förordningen att träda i kraft.
Bring the companies, bring the unions and bring the major environmental associations around a table.
företagen, fackföreningarna och de stora miljöorganisationerna att sätta sig ner tillsammans.
There is a view that this legislation will not bring added value.
Det finns de som anser att denna lagstiftning inte kommer att ge något mervärde.
Horizontal cooperation agreements can bring considerable economic advantages.
Horisontella samarbetsavtal kan ge betydande ekonomiska fördelar.
Simply increasing taxes on unfair exporters will not bring any results.
Endast högre skatter för ohederliga exportörer kommer inte att ge några resultat.
The second is to bring the partnership closer to our citizens ' concerns.
Det andra skall föra partnerskapet närmare våra medborgares angelägenheter.
The second is to bring the partnership closer to our citizens' concerns.
Det andra skall föra partnerskapet närmare våra medborgares angelägenheter.
With them goes the chance to bring specialist publications to the man in the street.
Därmed även möjligheten att föra ut specialutgåvor till människorna.
Enlargement will bring about significant changes for all our institutions.
Utvidgningen kommer att medföra betydande förändringar för alla våra institutioner.
This will bring about a new legislative complexity and a prescriptive pollution.
Det kommer att medföra en ny rättslig komplexitet och en normativ förorening.
Similarly, greater growth should also bring about greater demand for labour.
En större tillväxt skall också medföra större efterfrågan på arbete.
I wanted to bring it before Parliament to show that your wishes will be put into effect.
Jag ville lägga fram det för parlamentet för att visa att era önskemål uppfylls.
We intend to bring forward a special communication on this subject in the autumn.
Vi har för avsikt att i höst lägga fram ett särskilt meddelande i frågan.
- to bring forward a proposal for a revision of the European Works Councils Directive;
lägga fram ett förslag om revision av direktivet om europeiska företagsråd?
We have to bring the benefits of Europe to the people of Europe and take the people with us.
Vi måste föra fram fördelarna med EU till folket i EU och få folket med oss.
We should also bring new ideas for mutually beneficial cooperation.
Vi bör också föra fram nya idéer för ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete.
What could they bring that might break the deadlock?
Vad skulle de kunna föra fram som kunde bryta dödläget?
The European Union is a political model that has helped to bring peace to our continent.
Europeiska unionen är en politisk modell som har hjälpt till att bringa fred till vår kontinent.
We will then be able to apply a little more pressure and bring shame on the leaders.
Då har vi möjlighet att utöva något större påtryckningar och bringa skam och nesa över makthavarna i landet.
The EU was created to bring peace and prosperity.
EU skapades för att bringa fred och välstånd.
You get to bring in any one person from the outside to help you on your journey.
Du får ta in vilken person du vill från utsidan som hjälper dig på resan.
So now we are going to bring the Turks into Europe.
Så nu skall vi ta in turkarna i Europa.
It's to bring things in that people need.
Det är att ta in saker som folk behöver.
Now, a foreigner in Denmark must be 24 to bring in his wife from her home country.
Nu skall man som utlänning i Danmark vara 24 år för att hämta sin fru i hemlandet.
If that is the case, please at least bring your environmental visions up into the daylight again!
Om det är så, hämta då åtminstone upp de ekologiska visionerna!
We cannot send people into space or bring them back again.
Vi kan inte skicka ut människor i rymden och hämta hem dem igen.
However, research still needs to bring proof of such potential benefits for both kinds of stem cells.
Forskningen måste dock komma med ytterligare bevis för att båda dessa typer av stamceller har denna potential.
Som lovade att komma med fred.
This enables the citizens of my region to bring their problems to my assistants and seek help through us.
Detta gör det möjligt för medborgarna i min region att komma med sina problem till mina medarbetare för att söka hjälp genom oss.
But I would not bring further death to my people.
Men jag vill inte orsaka mer död bland mitt folk.
The PPE-DE would like to maintain this integrated financial approach, rather than bring about any more fragmentation.
PPE-DE-gruppen vill upprätthålla denna integrerade finansiella strategi i stället för att orsaka ännu mer fragmentering.
As Mr Berthu stated in his minority opinion, I fear that the new system will bring about all manner of discrimination.
Som Georges Berthu angav i sin reservation befarar jag att det nya systemet kommer att orsaka all tänkbar diskriminering.
Because we cannot bring ourselves to admit that monetary union was a mistake.
Jo, för att vi inte kan förmå oss att erkänna att den monetära unionen var ett misstag.
It would be a scandal which I cannot bring myself to endorse.
Det skulle vara en skandal som jag inte kan förmå mig att bidra till.
How is he going to get Milosevic to bring this into effect?
På vilket sätt kommer han att förmå Milosevic att förverkliga detta?
Sound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
Gedigen kunskap kan dock kanske skänka dem lite visdom i svåra tider.
It will bring stability not only to that region, but also to the European Union as a whole.
Det kommer att skänka stabilitet till den regionen, men också till Europeiska unionen som helhet.
The EU-USA agreements will bring added value.
Avtalen mellan Europeiska unionen och Förenta staterna kommer att skänka ett mervärde.
This is because we do not want to bring about a nonsensical criminalisation of ordinary citizens.
Anledningen till det är att vi inte vill förorsaka en meningslös kriminalisering av vanliga medborgare.
Completion may bring even greater financial losses than discontinuing the construction work would cause.
Färdigställandet kan förorsaka ännu större ekonomiska förluster än vad som skulle bli fallet om bygget stoppades.
The enormity of the grief that such a catastrophic event can bring to a family is difficult to comprehend and impossible to describe.
Den enorma sorg som en sådan katastrofal händelse kan förorsaka en familj är svår att förstå och omöjlig att beskriva.
I would like to bring up a couple of other items that we would like to see reinforced.
Jag vill anföra ännu ett par punkter där vi gärna skulle vilja ha litet förbättringar.
I think that political intervention to bring about an area of performing arts is extremely important and I just have one or two comments to make.
Jag menar att det är ytterst viktigt med politiska ingripanden för att få till stånd ett område för scenkonst, och jag har bara en eller ett par kommentarer att anföra.
This, we would argue, is liable to jeopardize the proper functioning of the single market and brings into question the economic viability of some national postal authorities.
Detta kan, vill vi anföra, sannolikt äventyra den inre marknadens möjligheter att fungera på avsett sätt, och ifrågasätter den ekonomiska livsdugligheten hos vissa nationella postförvaltningar.
This is how we will bring working spouses out of invisibility and make democracy work.
På detta sätt kan vi dra fram de medhjälpande makorna ur mörkret och idka praktisk demokrati.
Petitions are about bringing to light the wrong or non-application of Community legislation.
Framställningar handlar om att dra fram felaktig tillämpning av gemenskapsrätten eller underlåtenhet att tillämpa den i ljuset.
We regret the fact that this issue was unnecessarily brought before the House at this stage.
Men på det här stadiet är det verkligen inte till någon hjälp att börja tala om förseningar och dra fram spöket skyddsklausuler i förtid.
Our task is to use the new mechanics to bring on new dynamics.
Vår uppgift är att använda de nya mekanismerna för att framkalla en ny dynamik.
She did perhaps more than any western political statesman of our age in confronting the Communists and bringing about the collapse of the Iron Curtain.
Hon gjorde kanske mer än någon västerländsk politisk statsman i vår tid för att ta kampen med kommunisterna och framkalla järnridåns sammanbrott.
Europe must make use of shock treatment, for tomorrow's society will be one of intelligence, research and knowledge, bringing with it work and wealth.
Europa måste framkalla elchocker, för morgondagens samhälle kommer att bli ett intelligens-, forsknings- och kunskapssamhälle som kommer att medföra arbete och rikedom.
The greatest guarantee is within and they must bring it forth from within themselves.
Den största garantin finns inom unionen, och de måste frambringa detta från sitt inre.
We must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
Vi måste använda den till att ge näring åt marken, till att frambringa nytt liv.
There is no surer way to bring about the downfall and disintegration of this Union than to make laws that Member States do not ensure are then observed.
Det finns ingen säkrare väg att frambringa den här unionens fall och upplösning än att skapa lagar, vars efterlevnad medlemsstaterna inte kan garantera.
As far as this is concerned the Presidency will bring no preconceived ideas to the debate.
Här kommer ordförandeskapet inte att ta med sig några förutfattade meningar in i debatten.
Why would they bring the drill if they weren't planning to use it?
Varför skulle dom ta med sig borren om dom inte planerade att använda den
Perhaps Mr Posselt should bring one along for the Commissioner.
Bernd Posselt borde ta med sig ett till kommissionsledamoten.
We must clearly tighten them up, for example as regards what the candidates are allowed to bring in with them when they sit the competition.
Vi måste klart skärpa dem till exempel när det gäller vad deltagarna får ha med sig vid provtillfället.
It would appear that the United States of America is to bring good news along to Copenhagen, which is a very significant move.
Det verkar som om Förenta staterna kommer att ha med sig goda nyheter till Köpenhamn, vilket är ett mycket viktigt steg.
. ~~~ By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
Men innan jag börjar, har jag en snabb fråga till publiken Är det händelsevis någon som råkar ha med sig en miniräknare idag?
to bring (és: to include)
2. üzleti: "an action"
A Member State which considers that another Member State has failed to fulfil an obligation under the Constitution may bring the matter before the Court of Justice of the European Union.
En medlemsstat som anser att en annan medlemsstat inte har uppfyllt en skyldighet enligt konstitutionen får anhängiggöra ärendet vid Europeiska unionens domstol.

Példamondatok a(z) "to bring" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHowever, sanctions will not bring about a lasting improvement in this situation.
Sanktioner kommer dock inte att leda till en varaktig förbättring av situationen.
EnglishIt requires you to bring the other actors together to ensure we have a success.
Det kräver av er att ni kan ena övriga aktörer för att se till att vi kan lyckas.
EnglishThere is no need for us to bring Parliament into the discussion on the Commission.
Det finns ingen anledning att dra in parlamentet i diskussionen om kommissionen.
EnglishI endorse the idea that it should be made easier to bring such damages actions.
Jag stöder tanken om att det borde bli lättare att göra sådana skadeståndsanspråk.
EnglishIndependent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
Oberoende undersökningar måste genomföras för att ställa de skyldiga inför rätta.
EnglishI should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
Jag skulle också vilja ta upp ett par andra små punkter, små i viss bemärkelse.
EnglishI hope that the Finnish Presidency of the Council will actually bring this about.
Jag hoppas att det finska ordförandeskapet faktiskt kommer att klara av detta.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Om vi inte håller oss till fakta ger vi parlamentet dåligt rykte, enligt min åsikt.
EnglishRecently, Greece decided to bring the Drachma into the Exchange Rate Mechanism.
Nyligen beslöt Grekland att introducera drachman i den gemensamma växelkursen.
EnglishPresident Yanukovych and his authorities must bring an end to this persecution.
President Janukovitj och hans myndigheter måste sätta stopp för denna förföljelse.
EnglishAll we ask is that on your next visit you bring a little sunshine to Brussels.
Allt vi begär är att ni vid ert nästa besök tar med er lite solsken till Bryssel.
EnglishEurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
Eurojust måste tillföra ett verkligt mervärde, jämfört med befintliga instrument.
EnglishCould they bring me the clause that provides for this sort of protean development?
Kan de ange i vilken klausul som den här sortens mångsidiga utveckling föreskrivs?
EnglishThis will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
Detta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
English(ES) Mr President, we will see if I can bring a little calm to this fierce debate.
(ES) Herr talman! Vi får se om jag kan lugna ned den här hätska debatten lite.
EnglishThe Russian authorities must bring the perpetrators of this crime to justice.
De ryska myndigheterna måste ställa gärningsmännen bakom dessa brott inför rätta.
EnglishI think that we can bring the result to a vote tomorrow with a degree of pride.
Jag tror att vi kan ta resultatet till omröstning i morgon med viss stolthet.
EnglishWe now need to bring forward a European-wide framework in which to control this.
Vi måste nu utarbeta en alleuropeisk ram inom vilken detta kan kontrolleras.
EnglishFurthermore, there is no mention of the salary increases that it will bring about.
Det sägs inte heller något om den uppvärdering av lönerna som detta bör leda till.
EnglishThis will bring relief to the other transport routes that are already heavily used.
Detta kommer att avlasta andra transportsträckor som redan används i hög grad.