EN bluntly
volume_up
{határozószó}

bluntly (és: flat out, outright, roundly, plump)
To put it bluntly, this is a typical case of setting a thief to catch a thief.
Detta är rent ut sagt ett typiskt fall där gammal tjuv blir bra polis.
But if that is how things are, it would surely be better to say so bluntly!
Men om det nu är på det viset, skulle det vara bättre att säga det rent ut!
The intention, to put it bluntly, was to take us for a ride.
Avsikten var att föra oss bakom ljuset, för att säga det rent ut.
bluntly
bluntly (és: plump)
If we are telling her so rather bluntly, it is in a friendly spirit.
Även om vi uttrycker oss på ett burdust sätt, är det med vänlig anda.
To put it bluntly, American political opportunities are heavily loaded against those who are simultaneously intelligent and honest.
Burdust sagt, politiska möjligheter i USA försvåras kraftigt för dem som samtidigt är intelligenta och ärliga.
We all knew it here and rapporteur Mulder has stated that in the final version of his report, albeit rather less bluntly than I am doing.
Vi alla här visste det, och föredragande Jan Mulder påtalade detta i den slutliga versionen av sitt betänkande, om än lite mindre burdust än vad jag gör.
bluntly (és: directly, head-on)
To put it bluntly: without food or heating, democracy soon becomes a luxury.
För att gå rakt sak: utan mat eller värme blir demokratin snart en lyxvara.
Putting it cynically and bluntly, there is not so much political pressure.
Om jag ska uttrycka det cyniskt och rakt sak, finns det inte så mycket politisk påtryckning.
I am putting this a little bluntly: they are not prepared to cooperate with us solely on security grounds.
Jag säger det lite rakt sak: de är inte beredda att samarbeta med oss enbart av säkerhetsskäl.

Példamondatok a(z) "bluntly" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishTo put it bluntly but accurately, it is a sort of organised theft of employment.
Bryskt men korrekt uttryckt så är detta en sorts organiserad stöld av arbetstillfällen.
EnglishTo put it bluntly, we have now had it up to here; things cannot go on like this.
Så här kan det inte fortsätta. Det finns ingen kris inom EU:s institutioner i allmänhet.
EnglishMr Patrik Lindén, the communications manager of EURid, has put it very bluntly indeed.
Patrik Lindén, kommunikationschef vid EURid, har verkligen talat klarspråk.
EnglishOtherwise, to put it bluntly, many will in reality be paying twice.
För annars får somliga verkligen betala två gånger, för att säga det helt klart.
EnglishSo, let us ask the question quite bluntly, is internationalisation a good thing or a bad thing?
Låt oss därför ställa frågan rakt upp och ner: är globaliseringen bra eller dålig?
EnglishTo put it bluntly, these crude propaganda-driven reports are very wide of the mark.
Låt oss vara uppriktiga: detta grovt propagandistiska tal ligger mycket långt från verkligheten.
EnglishTo put it bluntly, it makes it legal to give false descriptions.
Det gör det, för att tala klarspråk, lagligt att ange en falsk beskrivning.
EnglishAnd it has reached a safe port after a voyage that - to put it bluntly - was long and complicated.
Det löper i hamn efter en färd som utan omsvep kan betecknas som lång och komplicerad.
EnglishSo let me say quite bluntly that, as you have already mentioned, we called for a framework directive.
Därför säger jag i klartext att vi kräver ett ramdirektiv, vilket ni alltså nämnde.
EnglishThis is not about us going on a crusade against the WTO or – to put it bluntly – against America.
Det vi för närvarande har inför oss är någonting i stil med kampen mellan David och Goliat.
EnglishTo put it bluntly, it simply failed to pull the ripcord.
För att tala klarspråk lyckades rådet helt enkelt dra i fallskärmens utlösningslina.
EnglishTo put it bluntly, what use is data protection if people then die?
För att tala klarspråk, vad är det för nytta med skydd av personuppgifter om människor sedan dör?
EnglishIt has, to put it bluntly, been developed on the belief that plants, animals and the soil can be treated as dead material.
Den har kort sagt byggts på tron att växter, djur och jord kan behandlas som död materia.
EnglishI will put it in my own way a little more bluntly.
Jag vill säga det på mitt eget något mer drastiska sätt.
EnglishTo put it bluntly, we do not yet have a majority for it.
Vi har helt enkelt inte majoritet för den ännu.
EnglishTo put it quite bluntly, the latter exert an influence on the internal situation in the country.
Detta val kommer att ge en indikation på de berörda parternas vilja eller brist på vilja att bemöta världssamfundets krav.
EnglishThat too is enormous progress, because to put it bluntly, it takes more than an atom bomb to wage war.
Det är också ett enormt stort framsteg, eftersom det, för att tala klarspråk, krävs mer än en atombomb för att föra krig.
EnglishI believe that Mr Berlusconi should tell Mr Putin quite bluntly that we cannot put up with what is going on in Chechnya.
Jag tycker att Berlusconi skall säga rakt ut till Putin att vi inte kan acceptera det som försiggår i Tjetjenien.
EnglishI am sorry to have to put it so bluntly.
Jag beklagar att behöva säga er det så tydligt.
EnglishI should just put it bluntly, because we're all sort of friends here now -- it's exceedingly likely that my greatest success is behind me.
För att prata klarspråk, vi är ju vänner- -det är troligt att min största succé ligger bakom mig.