angol-svéd fordítás erre a szóra: to belong

EN

"to belong" svéd fordítás

EN to belong
volume_up
[belonged|belonged] {ige}

It is true that counterfeit products could belong to this category.
Det stämmer att förfalskade produkter skulle kunna tillhöra denna kategori.
Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.
Eftersom självet gillar att passa in, att se sig själv replikeras, att tillhöra.
Even if you belong to a minority, this does not legitimise the creation of a community right.
Att tillhöra en minoritet betyder inte automatiskt gemensamma rättigheter.
Because you had to belong to the club or you did not get a look in.
Du var nämligen tvungen att höra till klubben, annars hade du inte en chans.
This is contrary to EU regulations because this wine can belong to either one category or the other.
Detta går emot EU:s förordningar eftersom vinet endast kan höra till antingen den ena kategorin eller den andra.
The less wealthy countries now knocking at our door certainly deserve to belong to our community of economic and social interests.
De mindre rika länder som nu knackar på vår dörr förtjänar givetvis att höra till vår gemenskap för ekonomiska och sociala intressen.
Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.
Eftersom självet gillar att passa in, att se sig själv replikeras, att tillhöra.
Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.
Eftersom självet gillar att passa in, att se sig själv replikeras, att tillhöra.
to belong
Posts that are offensive, racist or in other ways not considered to belong in our channels, will be removed.
Inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, eller på andra sätt inte bedöms höra hemma i dessa kanaler, kommer att tas bort.
Another issue which we do not think belongs in this report is the question of the Baltic States' potential membership of NATO.
En annan fråga som vi inte heller anser höra hemma i detta betänkande är frågan om ett eventuellt NATO-medlemskap för de baltiska staterna.
Another issue which we do not think belongs in this report is the question of the Baltic States ' potential membership of NATO.
En annan fråga som vi inte heller anser höra hemma i detta betänkande är frågan om ett eventuellt NATO-medlemskap för de baltiska staterna.
to belong
to belong

Példamondatok a(z) "to belong" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishHowever, I think that other measures belong more at the national or local level.
Däremot anser jag att andra åtgärder bäst hör hemma på nationell eller lokal nivå.
EnglishBoth belong to the most visible and popular achievements of European integration.
Båda hör till den europeiska integrationens mest synliga och populära framsteg.
EnglishInstead, what I want to say is that Europe and America belong to the same family.
I stället vill jag säga att Europa och Förenta staterna hör till samma familj.
EnglishRegistration and motorised vehicle tax do not belong to the harmonised taxes.
Registreringsskatter och fordonsskatter tillhör inte de harmoniserade skatterna.
EnglishA man or woman without a job ends up rejecting the society to which they belong.
En man och en kvinna utan arbete förkastar till slut det samhälle de tillhör.
EnglishThe mistreatment is allegedly often worse if they belong to a religious minority.
Det påstås att misshandeln ofta är värre om de tillhör en religiös minoritet.
EnglishWe are also convinced that fundamental rights and freedoms belong to everybody.
Vi är också övertygade om att alla har rätt till grundläggande fri- och rättigheter.
EnglishTurkey can be a good neighbour, but it does not belong within the European family.
Turkiet kan vara en bra granne men det hör inte hemma inom den europeiska familjen.
EnglishThe quotas belong to the European Union and they must also be returned to it.
Kvoterna tillhör Europeiska unionen, och till unionen måste de också ges tillbaka.
EnglishEuropeans will be proud that they live in Europe and yet belong to their own nation.
Européerna är stolta över att de bor i Europa och ändå tillhör en egen nation.
EnglishNational security questions belong to the exclusive competence of the Member States.
Nationella säkerhetsfrågor ligger under medlemsstaternas särskilda behörighet.
EnglishThe perpetrators, who belong mainly to state institutions, are acting with impunity.
Förövarna som huvudsakligen tillhör statliga institutioner agerar med straffrihet.
EnglishThey fundamentally belong together, like taxation and the budget or law and justice.
De hör ihop på ett grundläggande sätt, som skatt och budget eller lag och rättvisa.
EnglishToxins do not belong in the hands of children, even in the smallest amounts.
Giftiga ämnen hör inte hemma i händerna på barn, inte ens i de allra minsta mängder.
EnglishWe understand fully that people belong to different States and have different views.
Vi har full förståelse för att människor tillhör olika stater och har olika åsikter.
EnglishWhat are the core tasks for the Union and what tasks belong to the Member States?
Vilka är unionens huvuduppgifter, och vad hör hemma hos medlemsstaterna?
EnglishMadam President, I am a Basque and I belong to the Basque Nationalist party.
Fru talman! Jag är bask och medlem av det baskiska nationalistpartiet, PNV.
EnglishEither way, Ukrainians must be brought closer to Europe, where they rightfully belong.
I varje fall måste ukrainarna föras närmare Europa, som de med rätta tillhör.
English- The parliamentary group I belong to is leaning towards voting against Mr Prodi.
Den parlamentsgrupp jag tillhör har bestämt sig för att rösta emot Prodi som ordförande.
EnglishThe buildings do not belong to a propaganda ministry; this is a parliament.
Byggnaderna tillhör inte ett propagandadepartement, detta är ett parlament.