angol-svéd fordítás erre a szóra: before-mentioned

EN

"before-mentioned" svéd fordítás

EN before-mentioned
volume_up
{melléknév}

before-mentioned

Hasonló fordítások a(z) "before-mentioned" szóra svédül

before határozószó
before kötőszó
before prepozíció
mentioned melléknév
Swedish
mentioned ige
Swedish
to mention ige
mention főnév

Példamondatok a(z) "before-mentioned" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAs I mentioned before, it is an issue of particular concern and interest to me.
Som jag tidigare nämnde är det en fråga som särskilt oroar och intresserar mig.
English(HU) Those who spoke before me all mentioned the solution to the Greek crisis.
(HU) De som har talat före mig har alla nämnt lösningen på den grekiska krisen.
English   Mr President, as was mentioned before, this is indeed a welcome agreement.
   – Herr talman! Som tidigare nämnts är detta verkligen ett välkommet avtal.
EnglishThe second point is the unnecessary red –tape, which has been mentioned before.
Den andra frågan gäller onödig byråkrati, vilket har tagits upp tidigare.
EnglishAnd a final word on your over-compensation, which I have mentioned before.
Ett sista ord kring överkompensationen, vilken jag redan talat om en gång.
EnglishThat is, in itself, very good news for the European citizens, as we have mentioned before.
Detta är, såsom redan nämnts, i sig mycket goda nyheter för EU:s medborgare.
EnglishRemember that I mentioned before the children who lose their fingertips.
Kom ihåg att jag tidigare nämnde barnen som förlorat sina fingerspetsar.
EnglishAs I have already mentioned before, the visit of the delegation will take place on 14 - 20 May.
Som jag redan har nämnt kommer delegationen att besöka regionen den 14–20 maj.
EnglishAs has been mentioned before, we need to stress the importance of good governance and democracy.
Som tidigare har påpekats måste vi betona betydelsen av gott styre och demokrati.
EnglishThe security of energy supply, as I have mentioned before, is crucial.
Säkerheten i energiförsörjningen är, som jag tidigare har nämnt, av avgörande betydelse.
EnglishThis raises once again the problem that I mentioned before concerning the nature of this aid.
Här stöter vi återigen på det problem jag tidigare tog upp angående stödets karaktär.
EnglishYou mentioned before that we are on the brink of catastrophe there and nothing is being done.
Ni antydde det nyss, här står vi inför en katastrof, och ingenting görs.
EnglishIt has been mentioned before that we expect to see gender balance.
Det har nämnts förut att vi förväntar oss att se en jämn könsfördelning.
EnglishMarine-protected areas are added, something that was not mentioned before.
Marina skyddsområden ingick inte tidigare utan har lagts till.
EnglishI would in any case like to mention one of my personal priorities, one I have mentioned before.
Det är den enda vägen, och vi är tvungna att fortsätta längs denna.
EnglishMr President, as was mentioned before, this is indeed a welcome agreement.
Som flera talare har sagt är det inte ett perfekt avtal.
EnglishThat, I have to say, is an old parliamentary failing, which I have often mentioned before.
Det är ju ett fel sedan gammalt från parlamentets sida, som jag redan har påpekat vid flera tillfällen.
EnglishThe Commission has maintained, as I mentioned before, its offer to support the electoral process.
Kommissionen har, som jag tidigare nämnde, vidhållit sitt erbjudande om att stödja valprocessen.
EnglishAs mentioned before, the Community, as a creditor, is only a small player in this discussion.
Såsom tidigare nämnts, är kommissionen i egenskap av kreditgivare bara en liten spelare i denna diskussion.
EnglishProvided that it is approved, programmes of the kind you mentioned before will be able to be financed.
Förutsatt att den godkänns kommer program av det slag som ni nämnde tidigare att kunna finansieras.