angol-svéd fordítás erre a szóra: bearing in mind

EN

"bearing in mind" svéd fordítás

EN bearing in mind
volume_up
{Gerund}

New measures need to be implemented in the fisheries sector, bearing in mind, in particular, that European fishermen are facing strong global competition.
Nya åtgärder måste vidtas i fiskerisektorn, och man måste då särskilt ha i åtanke att europeiska yrkesfiskare är utsatta för hård global konkurrens.
We must nonetheless be prepared and must put forward arguments for this debate, bearing in mind that the cost of doing nothing will be much higher than the cost of any measures.
Icke desto mindre måste vi vara beredda och lägga fram argument i denna debatt, och ha i åtanke att kostnaderna under alla omständigheter blir mycket lägre än om inget görs.

Példamondatok a(z) "bearing in mind" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishBearing in mind that time is limited, I would like to point out just a few problems.
Med tanke på att talartiden är begränsad vill jag här bara peka på några få problem.
EnglishThis amount is reasonable and adequate, bearing in mind the aims we want to achieve.
Detta belopp är rimligt och tillräckligt, med tanke på de mål vi vill uppnå.
EnglishEven that figure is awfully large, bearing in mind the number of new languages involved.
Även detta är väldigt mycket när man ser till antalet nya språk som tillkommer.
EnglishIt is worth bearing in mind that a 1 % increase can lead to ecosystem damage.
Vi måste tänka på att en ökning på 1 % kan leda till skada på ekosystemet.
EnglishBearing in mind what has gone before, I also think it better that we do not regulate.
Med tanke på det som har varit tror jag också att det är viktigt att vi inte reglerar.
EnglishIt is worth reflecting upon this and bearing in mind that trade is not a one-way affair.
Det är värt att tänka på och komma ihåg att handel inte är en ensidig affär.
EnglishEach country must decide this for itself, bearing in mind that we may need more time.
Varje land måste själv bestämma, med tanke på att vi kan behöva mer tid.
EnglishHowever, bearing in mind the urgency of the situation, we must implement this strategy.
Med tanke på att situationen är akut måste vi genomföra denna strategi.
EnglishNew activities can be developed, bearing in mind the creative potential offered by young people.
Nya aktiviteter kan utarbetas med unga människors kreativa potential i åtanke.
EnglishBearing in mind the overall picture, I would like to draw the following conclusions.
Jag skulle vilja dra följande slutsatser om man ser till helheten.
EnglishBearing in mind the turnout from the Commission, that needs to be said.
Det måste sägas, mot bakgrund av tillströmningen från kommissionen.
EnglishBearing in mind the principle of subsidiarity, perhaps a two-stage plan might be the right approach.
Med hänsyn till subsidiaritetsprincipen kanske en plan i två steg är rätt upplägg.
EnglishBearing in mind the nature of the report, we ought to have it in English.
Med tanke på innehållet i betänkandet bör ordet stå på engelska.
EnglishWe must make use of the EU's head start, bearing in mind the Copenhagen Conference in December 2009.
Vi måste utnyttja EU:s försprång, med tanke på Köpenhamnskonferensen i december 2009.
EnglishIn this connection it is worth bearing in mind that disability and poverty are often related.
Lika oroande är situationen med landminornas katastrofala effekter.
EnglishThere were strong views about how we do this, bearing in mind some of the situations.
Det fanns starka åsikter om hur vi ska göra med detta med tanke på några av de aktuella situationerna.
EnglishTherefore, we must clearly define our objectives and priorities, bearing in mind this context.
Vi måste därför tydligt fastställa våra målsättningar och prioriteringar med det i bakhuvudet.
EnglishWe must adopt fire prevention action, bearing in mind especially that these must be in...
Vi måste vidta förebyggande åtgärder mot skogsbränder och särskilt tänka på att dessa måste vara...
EnglishIt is worth bearing in mind that a high level of cooperation will be needed to achieve these shared goals.
Vi måste komma ihåg att betydande samarbete krävs om vi ska nå våra gemensamma mål.
EnglishAll these questions, which we are bearing in mind, make up an institutional dimension.
Alla dessa frågor innehåller en institutionell dimension.