EN to be
volume_up
[was|been] {ige}

1. általános

Being a man therefore seems, in itself, to be synonymous with maximum competence.
Att vara man skulle alltså vara lika med att vara mest kompetent.
In order for Latvia to be competitive, its levels of pay have to remain low.
Om Lettland skall vara konkurrenskraftigt måste lönerna där vara låga.
Be something I can be proud of without having to be a fake human being.
Vara någonting jag kan vara stolt över, utan att låtsas vara människa.
to be (és: to exist)
I can inform you that a document will be made available to Members.
Jag vill påpeka att ett dokument kommer att finnas till ledamöternas förfogande.
Neighbours should be there for one another; that’s when good neighbours become good friends.’
Grannar ska finnas till för varandra, det är då som goda grannar blir goda vänner.”
It is the end of October and it actually ought to be available.
Nu är det slutet av oktober, och egentligen borde pengarna finnas till förfogande.
I believe that there should be one agreement, not a number of different agreements.
Jag anser att det måste finnas ett avtal och att det inte får finnas olika avtal.
If there is to be a European market, there must also be European enterprises.
Om det ska finnas en europeisk inre marknad måste det också finnas europeiska företag.
Mr Posselt, there will be no formal connection, and there cannot be one.
Det kommer inte att finnas något formellt samband, och det kan inte finnas något heller.
to be (és: to behave)
Every intelligent general should ask himself this question: what is the objective?
Varje klok general måste ställa sig frågan: Vad är målet?
Many parents would be very supportive of Mr Papayannakis ' question.
Många föräldrar skulle säkert ställa sig bakom Papayannakis fråga.
Many parents would be very supportive of Mr Papayannakis' question.
Många föräldrar skulle säkert ställa sig bakom Papayannakis fråga.
to be
This building will be for the needs of the staff required to implement the policy.
Byggnaden skall stå till den utrikes- och säkerhetspolitiska personalens förfogande.
Members of this House are called upon to be at the service of the citizens.
Ledamöterna i parlamentet uppmanas att stå till medborgarnas tjänst.
What is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Dessutom vägrar de nationella myndigheterna och rådet att stå till svars.
to be (és: to become)
The whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
Då blir alla bestämmelser egentligen inte mer värda än papperet som de står på.
We must prize this decision, and I hope that it will be implemented effectively.
Det beslutet måste vi vårda, och jag hoppas att det även kommer att genomföras.
It demonstrates that Friday mornings in the European Parliament are truly worthwhile.
Det visar att fredagsmorgnarna i Europaparlamentet i sanning är värda besväret.

2. "in position"

to be
Even though Finland has just ratified it, the Constitution seems to be in limbo.
Även om Finland nyss har ratificerat den, verkar konstitutionen befinna sig i limbo.
The European Union and the Member States must be on the front line of this fight.
Europeiska unionen och medlemsstaterna måste befinna sig i frontlinjen i denna kamp.
Where would Europe' s tourism industry be without the richness of our culture?
Var skulle Europas turistindustri befinna sig utan rikedomen i vår kultur?

Szinonimák (svédül) a(z) be szóra:

be

Példamondatok a(z) "to be" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
I och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Det är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishWe have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
Vi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.