angol-svéd fordítás erre a szóra: to attract

EN

"to attract" svéd fordítás

EN to attract
volume_up
[attracted|attracted] {ige}

1. általános

to attract
They are also needed in order to attract crucial foreign investment.
Dessa behövs också för att locka betydande utländska investeringar.
The Champalimaud Foundation will attract world-renowned scientists to Portugal and Europe.
Champalimaudstiftelsen kommer att locka världsledande forskare till Portugal och Europa.
Perhaps those funds can be used to attract new employment to those regions.
Kanske kan dessa fonder användas för att locka nya arbetsmöjligheter till dessa regioner.
Poängen är att väcka uppmärksamhet.
In any event, the fact that it states a few clear principles will attract interest in my country.
I varje fall så kommer det i mitt land att väcka uppmärksamhet att ett par tydliga principer sätts i förgrunden.
Clearly, the EU's approach to Iran and China at the Commission on Human Rights will attract a great deal of interest.
EU: s inställning till Iran och Kina vid kommissionen för mänskliga rättigheter kommer helt klart att väcka stort intresse.
The countries that are successful will attract tourism and business.
De länder som lyckas kommer att attrahera turism och affärsverksamhet.
You'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
Ni behöver attrahera företag, vilka kommer att anställa de först inflyttade.
They cannot attract the investment that is needed.
Dessa filmprojekt kan inte attrahera de investeringar som behövs.
to attract (és: to carry)
If the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
Om finanserna är ordnade blir det lättare att dra till sig privat riskkapital.
Commissioner Frattini wants Europe to attract a skilled workforce.
Kommissionsledamot Frattini vill att Europa ska dra till sig kvalificerad arbetskraft.
The A74 will attract many extra lorries, which are major polluters.
A74 kommer att dra till sig många nya lastbilar, vilka är stora källor till föroreningar.
to attract

2. gyógyászat: "disease"

to attract
volume_up
ådra sig {i.} (sjukdom)
to attract
volume_up
ådraga sig {i.} (sjukdom)

Példamondatok a(z) "to attract" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Denna idé fick tyvärr inte stöd av majoriteten i parlamentet eller rådet.
EnglishIf the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
Det handlar om den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland över Fehmarn Bält.
EnglishTelevision and film, as cross-border media, attract more interest than radio.
Som gränsöverskridande medier får TV och film får en större del av intresset än radio.
EnglishThe terminals would, if built, attract one methane tanker per week per installation.
Om terminalerna byggdes skulle de ta emot ett metantankfartyg per vecka och anläggning.
EnglishIt is necessary to create incentives to attract capital investment.
Det är viktigt att vi skapar incitament som uppmuntrar till kapitalplaceringar.
EnglishThey sporulated, the spores attract insects, the insects laid eggs, eggs became larvae.
De släppte sporer, sporerna attraherade insekter, insekterna la ägg, äggen blev larver.
EnglishEnvironmental issues will also attract greater priority in the TACIS programme.
Miljöärendena kommer också att prioriteras högt i Tacis-programmet.
EnglishIt is understandable that the size of the observation mission should also attract comment.
Det är förståeligt att även observatörsstyrkans storlek blir föremål för kommentarer.
EnglishWe confined ourselves to this method because it appears to attract a great deal of agreement.
Jag har begränsat mig till denna metod, eftersom den verkar ha ett brett stöd.
EnglishThe key to success in this initiative will come if we attract private finance.
Nyckeln till framgång med detta initiativ ligger i om vi kan dra till oss privat finansiering.
EnglishWe should, however, be consistent and also tackle the other factors that attract immigrants.
Vi bör därför vara konsekventa och även ta itu med andra faktorer som lockar invandrare.
EnglishIt is associated with a vast number of social ills that attract criminal activity.
Hasardspel är kopplat till ett stort antal sociala problem som drar till sig kriminell verksamhet.
EnglishIt is essential to attract more people into the labour force.
Det ligger också i gemenskapens intresse att i alla händelser genomföra detta.
EnglishCommercial bank loans are how many small- to medium-sized businesses attract finance.
Många små och medelstora företag får in kapital genom banklån.
EnglishWork placements must attract sufficient remuneration and social protection.
Perioder av arbetslivserfarenhet måste vara förenade med tillräcklig ersättning och socialt skydd.
EnglishWe must try to find a solution which will attract popular support.
Vi måste försöka att hitta en lösning som får stöd i de breda lagren.
EnglishThe misuse of this service by some, including political parties, should attract sanctions.
Missbruket av denna tjänst av vissa, inklusive politiska partier, bör ge upphov till sanktioner.
EnglishWe must endeavour to attract them back, because 7 out of 10 who go to the USA remain there.
Vi måste försöka få tillbaka dem, för 7 av 10 som beger sig till Förenta staterna blir kvar där.
EnglishIn the longer term we hope that Marco Polo will prove worthwhile and attract additional funding.
Vi hoppas att Marco Polo visar sig lönsamt på längre sikt och får ytterligare finansiering.
EnglishHow then is the Council going to attract people from Ireland into these jobs?
Hur skall då rådet kunna rekrytera personer från Irland?