EN associate
volume_up
{főnév}

1. általános

associate (és: colleague, member, compeer, coworker)
volume_up
kollega {hímn. és nőn.}
In addition, my associate will approach your case from a different angle.
Undertiden kommer min kollega att tackla dina problem från en annan vinkel.
A couple of months ago, you made wagers with an associate of mine.
För några månader sedan gjorde nu några vad med min kollega.
This could be because they had an associate of interest to the police.
En person kan komma att väljas ut för att han eller hon haft en kollega som varit av intresse för polisen.
associate (és: ally)
volume_up
bundsförvant {hímn. és nőn.}
Europe needs to shape its own personality and to operate as an equal partner and associate.
Europa bör forma sin egen karaktär och verka som en jämbördig bundsförvant och samarbetspartner.
Turkey, by the way, is part of NATO and, therefore, in that respect, for some of the countries of the European Union, Turkey is also an associate in the sphere of that military alliance.
Turkiet är för övrigt en del av Nato och är således för vissa av EU-länderna också en bundsförvant inom denna militärallians.
But of course it is also of concern to us that we are supposed to have a travel ban on President Mugabe and his associates.
Men det är naturligtvis också bekymmersamt för oss att vi egentligen borde ha ett reseförbud för president Mugabe och hans bundsförvanter.
associate (és: partner)
volume_up
kompanjon {hímn. és nőn.}
I thought our Eastern associates would've made arrangements for you by now.
Jag trodde att våra kompanjoner från öst hade tagit hand om dig nu.
We would like to cooperate with a neighbouring Russia, which is not just a strategic partner, but a reliable associate sharing our values and focussed in its search for the way ahead.
Vi vill samarbeta med ett angränsande Ryssland som inte bara är en strategisk partner utan en pålitlig kompanjon som delar våra värderingar och söker målinriktat efter vägen framåt.
associate (és: chum, comrade, fellow, friend)
volume_up
kamrat {hímn. és nőn.}
associate
volume_up
delägare {hímn. és nőn.}
associate (és: associate member)
volume_up
associerad medlem {hímn. és nőn.}
associate (és: brother)
volume_up
ämbetsbroder {hímn. és nőn.}
associate
volume_up
lägre medlem {hímn. és nőn.}

2. üzleti

associate (és: partner, joint owner)
volume_up
delägare {hímn. és nőn.}

Példamondatok a(z) "associate" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAnd we especially associate alcohol intake with sex appeal and manhood, in some cases.
Och vi förknippar alkoholintag särskilt med sex appeal och manlighet i vissa fall.
EnglishMadam President, I wish to associate myself with the comments just made by Mr Vatanen.
Fru talman! Jag vill ansluta mig till de anmärkningar som Vatanen just gjorde.
EnglishThat is why it is dangerous to immediately associate Islam, for example, with terrorism.
Därför är det farligt att omedelbart koppla islam till exempelvis terrorism.
EnglishThat would have been the kind of democracy we associate with the agreement of a state.
Det skulle ha varit den slags demokrati som vi förknippar med en statsöverenskommelse.
EnglishMr President, on a point of order, I also wish to associate myself with those remarks.
Herr talman! Angående en ordningsfråga, så vill även jag ansluta mig till dessa påpekanden.
EnglishÅsa Wallström, associate professor in industrial marketing
Docent Åsa Wallström, forskare och universitetslektor i industriell marknadsföring
EnglishSubject: Age limits in recruitment to the European Commission and its associate organizations
Angående: Åldersgränser vid rekrytering till kommissionen och anslutna organisationer
EnglishWe obviously do not associate ourselves with such a verbal masquerade on such a dramatic subject.
Vi medverkar självklart inte i en dylik verbal maskerad om en så allvarlig fråga.
EnglishAssociate the European Parliament, the unions and employers with this process.
Koppla samman denna process med Europaparlamentet, fackföreningarna och arbetsgivarföreningarna.
EnglishName: Per-Erik Forssén Title: Associate Professor Department: Electrical Engineering
Namn: Per-Erik Forssén Titel: Universitetslektor Avdelning: Inst.
EnglishIt was important to reaffirm the need to associate the candidate countries with this programme.
Det var viktigt att ange nödvändigheten att ansluta kandidatländerna till programmet.
EnglishAs a confirmed secularist, I cannot associate myself with that.
Jag som är en övertygat sekulariserad människa har inte kunnat ansluta mig till det.
EnglishMartin Enqvist, Associate Professor, LiU, Linköping.
Handledare: Dr. Martin Enqvist, Associate Professor, LiU, Linköping.
EnglishPersonally, Mr President, I will not associate myself with such betrayal.
Vad mig beträffar kan jag inte ansluta mig till detta bedrägeri.
EnglishDoes it mean we will just be associate members, or will we be out?
Betyder det att vi bara kommer att vara associerade medlemmar, eller kommer vi att åka ut?
EnglishI cannot associate myself with Mr Wijsenbeek's remarks regarding the new applicant countries.
Det som Wijsenbeek sade för ett tag sedan rörande de nya ansökarländerna, kan jag inte stödja.
EnglishAs the rapporteur on China, I wish to associate myself with your remarks about Wei Jingsheng.
I min egenskap av föredragande om Kina, vill jag ansluta mig till ert inlägg om Wei Jingsheng.
EnglishI want to associate myself with the words of Mr Goerens and, indeed, take the Commission a little further.
Jag håller med Charles Goerens och vill verkligen ta kommissionen lite längre.
EnglishHaving been elected, politicians should be free to associate in any combinations they wish.
När de har blivit valda bör politiker vara fria att sluta sig samman i vilka kombinationer de vill.
EnglishI would also like to associate myself with remarks made by Mr Markov.
Jag skulle också vilja ansluta mig till Markovs anmärkningar.