angol-svéd fordítás erre a szóra: arduous

EN

"arduous" svéd fordítás

EN arduous
volume_up
{melléknév}

arduous (és: bad, cruel, dicey, difficult)
Given the balance of power in the European Parliament and in Europe, it will be an arduous struggle.
Med tanke på styrkeförhållandena i Europaparlamentet och i Europa är denna kamp svår.
Det är en svår uppgift.
We also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
Problemen beror också delvis på att det är en svår, mödosam och långdragen process att ta sig ur ett auktoritärt styre.
arduous (és: heavy, stiff, strenuous)
The arduous job of the dairy farmer is compounded by difficulties in obtaining a quota, difficulties in obtaining cattle...
Mjölkböndernas ansträngande arbete förvärras ytterligare genom svårigheterna med att erhålla kvoter, få tag på boskap ...
It is, as Commissioner Byrne said, appropriate that we are here just as those long and arduous deliberations are taking place in Johannesburg.
Som kommissionär Byrne sade är det passande att vi är här just nu när de långa och ansträngande överläggningarna pågår i Johannesburg.
Indeed the level of divergence on this issue is reflected by the many amendments which have been put forward and which led to such a long and arduous voting session.
Att det råder mycket delade meningar i frågan återspeglas verkligen i det stora antalet ändringsförslag som har lagts fram och som ledde till en så lång och ansträngande omröstning.
arduous (és: bold, high-pitched, hilly, plump)
arduous

Szinonimák (angolul) a(z) arduous szóra:

arduous

Példamondatok a(z) "arduous" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn Europe, uniting in a common European market is proving to be an arduous task.
I Europa klarar vi bara med möda av att enas om en gemensam europeisk marknad.
EnglishThe adoption of this report is the result of a long series of arduous discussions.
Antagandet av detta betänkande är resultatet av en lång rad svåra diskussioner.
EnglishThis is what Europe must work towards, even though it will be a long and arduous process.
Åt det hållet måste Europa sträva, trots att vägen dit är lång och besvärlig.
EnglishIt took China 15 long years of arduous negotiations to join the WTO.
Det tog femton år av hårda förhandlingar, innan Kina kunde ansluta sig till WTO.
EnglishThis principle has been and continues to be the subject of arduous debates in the Council.
Denna princip har varit och fortsätter att vara föremål för uppslitande diskussioner i rådet.
English   Madam President, this simplification and modernisation has proved to be an arduous task.
   – Fru talman! Denna förenkling och modernisering har visat sig vara en betungande uppgift.
EnglishResearch into its long-term effects has been arduous and slow.
Undersökningen av långtidsverkningar är arbetskrävande och går långsamt.
EnglishWhat is now required is a sustained, hard, arduous and persistent effort to keep things moving forward.
Nu behövs ett hållbart, svårt, hårt och ihärdigt arbete för att gå vidare.
EnglishThe committee's work was long and arduous, but it bore fruit.
Det har varit ett långt och mödosamt arbete men det har burit frukt.
EnglishOur thanks go to the rapporteur for his successful consensus-building, which is always an arduous task.
Tack till föredraganden för det mödosamma arbetet att uppnå samförstånd!
EnglishIt is an arduous course and no doubt Mr Roche and his colleagues have the air miles to prove it.
Det är en mödosam väg, vilket Dick Roches och hans kollegers flygtimmar utan tvekan vittnar om.
EnglishLet us hope that the arduous process of ratifying this Treaty has finally come to an end.
Låt oss hoppas att den mödosamma processen med att ratificera detta fördrag till sist har nått ett slut.
EnglishBut they are only one step on the long and arduous journey upon which we have decided to embark.
De utgör emellertid bara början på den långa och besvärliga väg som vi beslutat oss för att vandra.
EnglishAs for the Balkans, they have given rise to an arduous and very precarious financial set-up.
När det gäller Balkan har området givit upphov till en mödosam och mycket bekymmersam ekonomisk lösning.
EnglishThe commercial system, in particular, will perform this arduous task.
Det kommer med andra ord att främst vara det kommersiella systemet som kommer att ha denna tunga uppgift.
EnglishThe post-war period will see some arduous work begin, first of all of course in the form of humanitarian aid.
Efter kriget börjar ett mödosamt arbete, allra först naturligtvis i form av humanitär hjälp.
EnglishIt is no wonder that the rapporteur had to engage in long and arduous debate with the Council.
Det är inte att undra på att föredraganden varit tvungen att delta i utdragna och krävande diskussioner med rådet.
EnglishFinally, after 20 years, it seems we are seeing a bit of light at the end of a long, arduous tunnel.
Äntligen, efter 20 år, förefaller det som om vi ser en strimma ljus i slutet av en lång och krävande tunnel.
EnglishIt is easy to forget the arduous road to get to that point.
Det är lätt att glömma bort den mödosamma vägen dit.
EnglishTurkey's long, arduous and uncertain journey towards accession needs changes in deed, not just in word.
Turkiets långa, mödosamma och osäkra väg mot anslutningen kräver förändringar i handling, inte bara i ord.