EN appeals
volume_up
{ige}

appeals (és: urges)
The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
Novo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
The Commission appeals to the Iranian authorities to re-allow the publication of Zanan.
Kommissionen vädjar till de iranska myndigheterna att åter tillåta publiceringen av Zanan.
My group, the PPE, appeals to the sense of responsibility of each of the EU's 27 Member States.
Min grupp, PPE, vädjar till ansvarskänslan hos var och en av EU:s 27 medlemsstater.

Szinonimák (angolul) a(z) appeal szóra:

appeal

Példamondatok a(z) "appeals" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
Jag får intryck av att man tidigare knappast har brytt sig om fiskarnas vädjanden.
EnglishIf our appeals body acts too slowly, the penalty will be deemed null and void.
Om prövningsorganet agerar för långsamt kommer påföljden att ogiltigförklaras.
EnglishThis 30% also appeals to those whose policies will never be accepted by others.
Dessa 30 procent tilltalar också dem vars politik aldrig kommer att accepteras av andra.
EnglishIt has a crucial impact if we listen to the appeals and the warnings of the WHO.
Om man lyssnar till WHO:s vädjanden och varningar inser man att de har avgörande följder.
EnglishI have on a number of occasions joined in these condemnations and appeals.
Jag har vid ett flertal tillfällen instämt i dessa fördömanden och vädjanden.
EnglishA board of appeal is responsible for deciding on appeals against decisions of the CPVO.
Överklagandenämnden beslutar om överklaganden av växtsortsmyndighetens beslut.
EnglishE-mails and letters have been written and appeals made asking us to do so.
Man har skrivit e-postmeddelanden och brev och vädjat till oss att göra det.
EnglishLittle progress has been made on this matter despite the many appeals by our Parliament.
Det har gjorts små framsteg i denna fråga, trots Europaparlamentets många apeller.
EnglishWhat action has the Council taken in response to Parliament's appeals?
På vilket sätt har rådet agerat för att uppfylla Europaparlamentets uppmaningar?
EnglishI am thinking here, in particular, of the tight deadlines required for appeals decisions.
Jag tänker här särskilt på de korta tidsfristerna för beslut om överklaganden.
EnglishIn his report, Mr Szejna has opted for a wide approach, which appeals to me.
I sitt betänkande intar Andrzej Jan Szejna ett brett förhållningssätt, vilket tilltalar mig.
EnglishIn his report, Mr Szejna has opted for a wide approach, which appeals to me.
I sitt betänkande intar Andrzej Jan Szejna ett brett förhållningssätt, vilket tilltalar mig.
EnglishWhere there are grounds for conviction, appeals are being launched.
I de fall där det finns grunder för en fällande dom, inleds nu överklaganden.
EnglishGiving preferential treatment to some of the parties who are lodging appeals is inappropriate.
Att ge förmånsbehandling till vissa av de parter som inger klagomål är otillbörligt.
EnglishThe proposal to establish a coordination unit very much appeals to me.
Förslaget om inrättandet av en samordningsbyrå tilltalar mig särskilt.
EnglishThis means that the rapporteur' s approach appeals to me a great deal.
Det betyder att föredragandens tillvägagångssätt tilltalar mig mycket.
EnglishThe European Union's appeals have so far been met with no response.
Europeiska unionens uppmaningar har än så länge inte fått någon respons.
EnglishThis means that the rapporteur's approach appeals to me a great deal.
Det betyder att föredragandens tillvägagångssätt tilltalar mig mycket.
EnglishAs of today appeals foreseen by the Paris Treaty can be placed to the Court.
Från och med nu kan domstolen ta upp mål enligt Parisfördraget.
EnglishOne of my group's amendments would make appeals have suspensive effect.
Ett av min grupps ändringsförslag skulle medföra att överklaganden fick en suspensiv verkan.