angol-svéd fordítás erre a szóra: anew

EN

"anew" svéd fordítás

EN anew
volume_up
{határozószó}

1. általános

anew (és: back, over)
volume_up
igen {hsz}
I should therefore like to stress this question anew: is it not time for the Commission to review the procedure for its own fund and funding model?
Jag vill därför ställa frågan igen: är det inte dags för kommissionen att se över förfarandet för sin egen fond och fondmodell?
anew (és: similarly)

2. költői

anew
(Laughter) Play's a shapeshifter, and it can take many forms, some of which are more quiet, imaginative, curious -- maybe where wonder is discovered anew.
(Skratt) Lek är en förvandlare, och den kan ta sig an många former, varav några är mer tysta, fantasifulla, nyfikna -- kanske där förundran upptäcks pånytt.

Szinonimák (angolul) a(z) anew szóra:

anew
English

Példamondatok a(z) "anew" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe must wake and work and sleep as if that trust must be won anew every day.
Vi måste vakna, arbeta och sova som om den tilliten måste vinnas på nytt varje dag.
EnglishI believe that the budget amounts and resources must be reconciled anew.
Jag anser att en ny förlikning är nödvändig när det gäller belopp och medel i budgeten.
EnglishWe need to build it anew and ensure there is prosperity and peace.
Vi måste bygga upp landet på nytt och garantera att där finns välgång och fred.
EnglishIn recent months, he has been imprisoned anew, also for crimes of opinion.
För ett par månader sedan fängslades han på nytt för samma åsiktsbrott.
EnglishNow is the time for us to take action and press anew our demands on the Chinese Government.
Nu är det tid för oss att agera och att än en gång ställa krav på den kinesiska regeringen.
EnglishThis group of texts will be examined anew at the IGC ministerial meeting of 8 December.
Denna textsamling kommer att undersökas på nytt vid regeringskonferensens ministermöte den 8 december.
English"As our case is new, so we must think anew and act anew.
"Eftersom vårt fall är nytt, så måste vi tänka på nytt och agera på nytt.
EnglishMark this check box to begin the numbering anew on each page.
Markera den här rutan om numreringen ska börja om på varje sida.
EnglishIf the budget is to be an instrument of building Europe, we had better start thinking anew.
I detta avseende är denna budget verkligen ett instrument för denna kammare att signalera sina politiska mål.
EnglishBut we have to defend this peace anew every day, a painful lesson each and every one of us now has to learn.
Men freden måste vi försvara på nytt varje dag, vilket var och en nu har blivit smärtsamt påmind om.
EnglishEvery six months Europe is invented anew, so to speak.
Europa uppfinns så att säga på nytt var sjätte månad.
EnglishI think you have an opportunity to start anew.
Jag anser att ni har en möjlighet att starta på nytt.
EnglishIt led to a strengthening of radical forces, thus plunging Lebanon anew into internal cross-community conflict.
Den ledde till att de radikala krafterna stärktes så att Libanon på nytt kastades in i en intern konflikt mellan folkgrupper.
EnglishBecause lifelong learning seems to be a mammoth task, while 'learning as you live'stimulates our curiosity everyday anew.
För livslångt lärande låter som en hård uppgift, medan att lära genom att leva stimulerar vår nyfikenhet varje dag.
EnglishIn recent years Russia has been vigorously developing relations there anew, as have Asian countries.
De senaste åren har Ryssland arbetat hårt för att på nytt utveckla förbindelser i regionen, och det har även de asiatiska länderna gjort.
EnglishThe question as to which risks we consider acceptable and which we do not is one on which we have to keep deciding anew.
Frågan om vilka risker vi anser vara godtagbara eller inte är en fråga som vi kontinuerligt måste fatta nya beslut i.
EnglishBecause lifelong learning seems to be a mammoth task, while 'learning as you live' stimulates our curiosity everyday anew.
För livslångt lärande låter som en hård uppgift, medan att lära genom att leva stimulerar vår nyfikenhet varje dag.
EnglishIt is clear that after what happened yesterday the concrete implementation of this measure ought to be discussed anew.
Det är tydligt att det konkreta genomförandet av denna åtgärd på nytt måste tas upp till diskussion efter händelserna i går.
EnglishPerhaps we should review this at some stage in the near future and look at it anew to try to come up with a better solution.
Kanske borde vi se över detta vid något skede i den nära framtiden och åter undersöka det för att komma fram till en bättre lösning.
EnglishAfter that, special conditions and growth factors are needed to turn development anew in the direction of the desired cell type.
Därefter krävs speciella betingelser och tillväxtfaktorer för att på nytt vända utvecklingen i riktning mot den önskade celltypen.