EN affected
volume_up
{melléknév}

affected (és: bad, damaged, wounded, injured)
Twenty thousand hectares of forest have been affected in Catalonia, 75% of which is either seriously or very seriously damaged.
Tjugo tusen hektar skog har skadats i Katalonien, varav 75 procent är antingen allvarligt eller mycket allvarligt skadad.
Hundreds of businesses were seriously affected by the floods, their plant and buildings badly damaged or wrecked.
Hundratals företag drabbades svårt av flodvågen, genom att deras företag respektive byggnader blev svårt skadade eller förstörda.
According to the Chilean President, Mrs Bachelet, 80% of the population was affected and the country's infrastructure has been seriously damaged.
Landets infrastruktur har dessutom blivit allvarligt skadad.
affected (és: at bay)
   – I am indignant at the conclusions of our rapporteur that these scientific exchanges cannot be affected by political considerations!
   – Jag är upprörd över föredragandens slutsatser att dessa vetenskapliga utbyten inte kan påverkas av politiska hänsynstaganden!
affected (és: afflicted)
The current directive prohibits the use of vaccination and requires that all fish in an affected farm be slaughtered whether affected by the disease or not.
I det gällande direktivet förbjuds användning av vaccinering och att all fisk i en angripen odling dödas, oavsett om den är angripen av sjukdomen eller inte.
affected
After all, the matter affected thousands of people.
Det rörde sig trots allt om tusentals personer.
I wish to stress that this is to go ahead on the assumption that the Edinburgh decisions are not affected and that demands are not made of existing Community financing initiatives.
Jag skulle uttryckligen vilja betona att detta skedde under förutsättning att det inte rörde besluten i Edinburgh samt att befintliga gemenskapsinitiativ för finansiering inte togs i anspråk.
Many prisoners have died there, and the health of those who survive is seriously affected, sometimes incurably.
Många fångar har avlidit där och de överlevandes hälsa är allvarligt, och ibland ohjälpligt försämrad.
Zimbabwe has for a long time been a completely lawless country, economically impoverished and badly affected by AIDS.
Precis när man tror att det är som värst kommer nya rapporter om det allt försämrade läget i landet.
affected (és: constrained, forced, hokey)
affected (és: straitlaced, posy)
affected
affected (és: haunted, stricken)
Labour-intensive industries are the most affected. But services are increasingly involved.
Arbetskraftsindustrin är hårdast drabbad, men tjänstesektorn berörs alltmer.
The Roma minority has been particularly badly affected by these injustices.
Ofta är just den romska minoriteten hårt drabbad av dessa orättvisor.
At the moment, it is the continent most affected by AIDS.
För närvarande är det den kontinent som är mest drabbad av aids.

Szinonimák (angolul) a(z) affected szóra:

affected

Példamondatok a(z) "affected" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Vad innebär det? 99 procent av alla företag påverkas nu av denna ambitiösa plan.
EnglishMalta is actually the least affected as no birds are permanently resident there.
Malta påverkas i själva verket minst, eftersom inga fåglar lever där permanent.
EnglishA further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Ytterligare ett argument är att det lokala kustfisket som regel drabbas negativt.
EnglishEnergy must be renewable and we need raw materials, so trade is also affected.
Energin måste vara förnybar och vi behöver råmaterial, så även handeln påverkas.
EnglishLiz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz har nämnt det trauma som de personer som drabbas av nålsticksskador får utstå.
EnglishWe will not leave the workers affected by the job restructuring out in the cold.
Vi kommer inte att lämna de arbetstagare som drabbas av omstruktureringar i kylan.
EnglishThere are no particular groups that are affected; it is found throughout society.
Det är inga speciella grupper som är utsatta, det finns i hela samhällskroppen.
EnglishBy the way, the great majority of people affected will not be illegal immigrants.
För övrigt kommer de flesta berörda personer inte att vara olagliga invandrare.
EnglishA society continually affected by violence cannot develop and function normally.
Ett samhälle som hela tiden drabbas av våld kan inte utvecklas och fungera normalt.
EnglishOver one third of Europeans are already living in areas affected by water scarcity.
Över en tredjedel av européerna bor redan i områden som påverkas av vattenbrist.
EnglishIt has affected the peoples of three countries - Romania, Hungary and Yugoslavia.
Det har påverkat befolkningen i tre länder - Rumänien, Ungern och Jugoslavien.
EnglishThe situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
Lyckligtvis är situationen i de andra drabbade medlemsstaterna inte lika allvarlig.
EnglishTherefore, at most, only 25% of the entire spare-part market will be affected.
Därför kommer endast högst 25 procent av hela reservdelsmarknaden att påverkas.
EnglishHere, you will see which cell(s) or which area is directly affected by the change.
Här visas vilken eller vilka celler respektive områden som berörs av ändringen.
EnglishAgricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Jordbruksmark har drabbats, bl.a. 75 procent av ärtproduktionen i Storbritannien.
EnglishThe situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.
Situationen förvärras ytterligare eftersom ett allt större antal människor berörs.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Jag kommer från Tyrolen, en region som påverkas mycket starkt av utsläpp från bilar.
EnglishIn the future, up to three billion people will be affected by lack of water.
I framtiden kommer upp till tre miljarder människor att påverkas av vattenbrist.
EnglishMany of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
I likhet med tidigare förblir många frågor som sysselsätter de drabbade obesvarade.
EnglishWhat does it mean to consumers, the people who will be affected by this legislation?
Jag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.