EN acutely
volume_up
{melléknév}

acutely (és: acute)
I believe that recent developments have only served to highlight this situation more acutely.
Jag anser att den senaste utvecklingen endast har använts för att betona situationen mer akut.
The latest espionage scandal, however, has acutely exacerbated the already strained relations between Georgia and Russia.
Den senaste spionskandalen har dock på ett akut sätt förvärrat de redan ansträngda förbindelserna mellan Georgien och Ryssland.
We acutely need an all-European awareness and will to recognise these crimes and prejudice as an integral part of our common history.
Vi är i akut behov av en alleuropeisk medvetenhet och vilja att erkänna dessa brott och fördomar som en integrerad del av vår gemensamma historia.
acutely
Professor MacCormick will be acutely aware of this in Scotland, with its own legal heritage.
Professor MacCormick är naturligtvis starkt medveten om detta i Skottland, med dess eget rättsliga arv.
The new Members feel acutely, both negatively and positively, the course of events in Ukraine today.
De nya medlemsstaterna är starkt berörda, både negativt och positivt, av händelserna i Ukraina i dag.
The Commission is acutely aware of the importance of this matter and we have taken concrete steps to address this issue.
Kommissionen är starkt medveten om hur viktig denna fråga är, och vi har vidtagit konkreta åtgärder för att ta itu med den.
acutely

Példamondatok a(z) "acutely" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishNevertheless, Mr President, I am acutely aware of what you have just said.
Icke desto mindre, herr talman, är jag är intensivt medveten om vad ni nyss sa.
EnglishI am acutely aware of the fact that a 30% reduction is not straightforward.
Jag är högst medveten om att en 30-procentig minskning inte är okomplicerad.
EnglishYou have conveyed these anxieties perfectly and, believe me, I am acutely aware of them.
Ni har förmedlat denna oro perfekt, och tro mig, jag är mycket medveten om den.
Englishconcentrate on underdeveloped and other acutely structurally disadvantaged regions;
? inrikta sig på underutvecklade regioner och andra regioner med strukturella nackdelar,
EnglishThat made us all acutely aware of how desperate the situation had become.
Det gjorde oss alla mycket medvetna om hur desperat läget hade blivit.
EnglishRomania is one of the EU Member States which is acutely feeling the effects of climate change.
Rumänien är ett av de EU-länder som verkligen märker av klimatförändringen.
EnglishAs if by magic, suddenly every person in the room... is acutely aware of the time.
Som om alla genom ett trollslag plötsligt är medvetna om tiden.
EnglishThe Commission is acutely aware of the weight of these catastrophes.
Kommissionen är ytterst medveten om hur allvarliga dessa katastrofer är.
EnglishWe are acutely aware that you cannot have one without the other.
Vi är i högsta grad medvetna om att man inte kan ha det ena utan det andra.
EnglishI am acutely aware of this issue and therefore I fully agree with the import of your question.
Jag är mycket medveten om detta och delar fullständigt er åsikt att detta är en viktig fråga.
EnglishI hope that everyone who votes tomorrow is acutely aware of this.
Jag hoppas att alla som röstar i morgon är väl medvetna om detta.
EnglishIn recent years, it is, in fact, young people who have felt the effects of the crisis most acutely.
De senaste åren är det faktiskt ungdomarna som har känt av effekterna av krisen allra mest.
EnglishWe are acutely aware, as you said, of the need to protect both privacy and personal data.
Vi är som ni påpekade mycket medvetna om behovet att skydda både privatlivet och personliga uppgifter.
EnglishWe politicians must be acutely aware of this and try to keep a cool head at all times.
Detta måste vi politiker vara mycket väl medvetna om, och vi måste försöka att alltid hålla huvudet kallt.
EnglishAt the same time, they are experiencing many problems particularly acutely.
Samtidigt blir många problem särskilt akuta för dem.
EnglishAlthough Africa contributes the least to polluting our atmosphere, it feels the repercussions most acutely.
Även om Afrika bidrar minst till att förorena luften känner det av effekterna starkast.
EnglishHowever, we feel this most acutely in our own back yard.
Vi känner emellertid av detta ytterst intensivt på vår egen bakgård.
EnglishThe Alps, for example, feel the impact of global warming far more acutely than lowland regions.
I Alperna är exempelvis effekten av den globala uppvärmningen betydligt mer märkbar än i låglandsregioner.
EnglishThe report even finds that the present government is acutely keen to make revolutionary reforms in all sectors.
I stället fortsätter förföljelser, godtyckliga domar och tortyr till döds av politiska skäl.
EnglishThese areas are suffering acutely from population loss.
Regionerna håller på att tyna bort på grund av avfolkningen.