angol-svéd fordítás erre a szóra: A minor

EN

"A minor" svéd fordítás

SV

EN A minor
volume_up
{főnév}

1. zene

A minor
volume_up
A-moll {hímn. és nőn.}

Hasonló fordítások a(z) "A minor" szóra svédül

A főnév
A melléknév
Swedish
a névelő
minor főnév
minor melléknév

Példamondatok a(z) "A minor" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishPerhaps it is worth reviewing such minor matters, in order to help our citizens.
Det kanske är mödan värd att se över sådana småfrågor, för att hjälpa medborgarna.
EnglishImmigration by family members has very minor effects on the demographic structure.
Anhöriginvandring leder till mycket små effekter på den demografiska strukturen.
EnglishThis involves a number of minor changes of a purely formal and linguistic nature.
Detta innesluter några smärre ändringar av rent språklig och formell natur.
EnglishSecondly, a minor change is also needed in paragraph 19 in the verb tenses.
För det andra, det fordras även en mindre ändring i punkt 19 av verbets tempus.
EnglishIn short, with the exception of a few minor changes, we can endorse this resolution.
Kort sagt, med ett par smärre ändringar kan vi samtycka till den här resolutionen.
EnglishThere are minor textual variations in Article 3.1 and in certain amendments.
Det finns smärre textmässiga variationer i artikel 3.1 och i vissa ändringsförslag.
EnglishFinally, a minor point that was raised with me by a colleague who had to leave early.
Slutligen en mindre fråga som en kollega som tvingades gå tidigare tog upp med mig.
EnglishOne might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
Detta kan kanske betraktas som en ovidkommande händelse som vi inte borde uppröras av.
EnglishMadam President, I have noticed that there are not just a few minor linguistic errors.
- (EL) Herr talman! Jag har konstaterat att det inte rör sig om några små språkfel.
EnglishAs rapporteur, I also proposed only minor changes in the committee reading.
Jag föreslog också som föredragande bara smärre förändringar i utskottsbehandlingen.
EnglishIn all of those circumstances a relatively minor accident could be lethal.
Under alla dessa förhållanden kan en relativt liten olycka få dödlig utgång.
EnglishWe had a minor dispute about Chechnya yesterday, but I am satisfied now.
Vi hade en liten sammanstötning igår när det gällde Tjetjenien men nu är jag nöjd.
EnglishI would like to stress that even though this is a minor change, it is still necessary.
Jag vill understryka att även om detta är en mindre förändring, så är den nödvändig.
EnglishNo, there was one with a general opt-out and several with minor ones.
Nej, det fanns ett med en allmän undantagsklausul och flera med mindre undantag.
EnglishFirstly, Turkey is not a European country, but forms part of Asia Minor.
För det första är Turkiet inte ett europeiskt land, utan är en del av Mindre Asien.
EnglishIn extreme cases this may involve the boundary between a crime and a minor misdemeanour.
I värsta fall kan det gälla gränsen mellan ett brott och en mindre förseelse.
EnglishI would like to add that it is not a question of minor difficulties for European companies.
Jag vill tillägga att det inte handlar om mindre problem för europeiska företag.
EnglishSilje saw it as a great opportunity and chose the topic Self-care for minor illness.
Silje såg det som en fantastisk möjlighet och valde ämnet Egenvård vid lindrig sjukdom.
EnglishAs for the minor points, I cannot forget a few long-standing problems.
När det gäller de mindre frågorna kan jag inte glömma några historiska problem.
EnglishThey deserve better than a minor role between the environment and agriculture.
De förtjänar bättre än en obetydlig roll mellan miljön och jordbruket.