angol-román fordítás erre a szóra: move beyond

EN

"move beyond" román fordítás

Példamondatok a(z) "move beyond".

Példamondatok a(z) "move beyond" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI fully share the wish expressed by this Parliament that the EU should move beyond the 20% target.
Împărtăşesc pe deplin dorinţa exprimată de Parlament ca UE să depăşească pragul de 20 %.
EnglishLet us move beyond our over-armed and under-developed age to a more secure world for all.
Trebuie să depășim această eră supraînarmată și subdezvoltată și să deschidem o eră mai sigură pentru toți.
EnglishIn order to meet them, we must move beyond the differences between and within our two continents.
Pentru a le face față, trebuie să trecem dincolo de diferențele dintre și din interiorul celor două continente.
EnglishWe should join forces with the international academic community and try to move beyond GDP.
Ar trebui să ne unim forţele cu cele ale comunităţii academice internaţionale şi să încercăm să trecem dincolo de PIB.
EnglishIt is vital to move beyond words to action.
Este vital să trecem de la vorbe la fapte.
EnglishIt is really time now to move beyond indignation, emotion and solemn condemnations; to move from words to action.
A sosit într-adevăr timpul să trecem dincolo de indignare, emoție și condamnări solemne; să trecem de la cuvinte la acțiune.
EnglishI say this, because we need to consider how we intend to move forward, beyond the crisis facing us at the moment.
Spun acest lucru pentru că trebuie să stabilim cum intenționăm să mergem mai departe, dincolo de criza cu care ne confruntăm în prezent.
EnglishAre the Member States ready to move beyond the initial 500 soldiers trained and really engage in training the security forces?
Statele membre sunt ele dispuse să investească în formarea acestor forțe, depășind astfel numărul primilor 500 de soldați care au beneficiat de formare?
EnglishWhat is at stake now is whether Member States can move beyond the policies based hitherto on separate deals.
Provocarea actuală cu care se confruntă statele membre constă în a demonstra că sunt capabile să acţioneze dincolo de politicile stabilite până în prezent în domenii separate.
EnglishOn the one hand, as my report also mentions, we need to move beyond the tendency to look at those in difficulty as a single group.
Pe de o parte, după cum precizează şi raportul meu, trebuie să depăşim tendinţa de a îi privi pe cei aflaţi în dificultate ca reprezentând un singur grup.
EnglishI would, however, have liked the European Parliament to move beyond the stage of legitimate demands and set a certain number of priorities.
Cu toate acestea, mi-ar fi plăcut ca Parlamentul European să depăşească stadiul cererilor legitime şi să stabilească un anumit număr de priorităţi.
EnglishRegulation in this area must not be watered down, so that we can prepare to move beyond this practice towards a zero waste society.
Reglementările din acest domeniu nu trebuie atenuate, astfel încât să ne putem pregăti să renunţăm la aceste practici şi să trăim într-o societate fără deşeuri.
EnglishWe should move beyond a cohesion policy based on the reunification of Europe to a cohesion policy based on European planning and development.
Ar trebui să renunțăm la politica de coeziune bazată pe reunificarea Europei în favoarea unei politici de coeziune bazată pe planificare și dezvoltare europeană.
EnglishAnd, with the treaty in force, it is time to move even more decisively beyond institutional discussions towards policies and results for citizens.
Şi, cu tratatul intrat în vigoare, este timpul să acţionăm chiar mai decisiv, dincolo de discuţiile la nivel instituţional, către politici şi rezultate pentru cetăţeni.
EnglishThere is no time to lose; we must not entrench ourselves in defensive positions but rather move beyond local, short-term interests and look to future generations.
Nu mai este timp de pierdut. nu trebuie să ne cantonăm în poziţii defensive ci dimpotrivă, să depăşim interesele locale pe termen scurt şi să privim spre viitoarele generaţii.
EnglishHe has to show us and the rest of the world, but, above all, his own people, that he is able to move beyond this violence and that he is willing to make amends.
Trebuie să ne arate nouă și restului lumii, dar, mai presus de toate, propriului său popor, că este capabilă să meargă dincolo de această violență și că este dispusă să compenseze.
EnglishWe urgently need to move beyond this situation, and this effort depends entirely and exclusively on Kosovo, which will have to implement the necessary reforms for this purpose.
Trebuie să depăşim urgent această situaţie, iar acest efort depinde întrutotul şi exclusiv de Kosovo, care trebuie să pună în aplicare reformele necesare în acest scop.

Más szótárak

English
  • move beyond

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.