EN function
volume_up
{főnév}

function (és: job)
volume_up
funcţie {nőn.}
In this way, you will be able to give it another mobility-related function.
În acest mod, veţi putea să îi conferiţi o altă funcţie, legată de mobilitate.
The parliament’s principal function is to adopt the draft legislation submitted by the European Commission.
Principala funcţie a Parlamentului este să adopte proiectele legislative înaintate de Comisia Europeană.
It could readily assume a model function for other European macroregions, like the Danube basin.
Aceasta poate constitui cu uşurinţă o funcţie model pentru alte macroregiuni europene, precum bazinul Dunării.
function (és: aim, goal, purpose, role)
volume_up
scop {seml.}
We are talking about problems that affect people most directly and, to the extent that we are able to resolve their problems, people will realise that the European Union has a function.
Discutăm despre probleme care afectează direct oamenii şi, în măsura în care le putem rezolva problemele, aceştia vor realiza că Uniunea Europeană are un scop.
function (és: activity, business, job, work)
Self-employed people are essential to the functioning of the economy and they have an irreplaceable role in society.
Persoanele care desfăşoară o activitate independentă sunt esenţiale pentru funcţionarea economiei şi au un rol de neînlocuit în societate.
The basis for doing so is guaranteed by the new Treaty on the Functioning of the European Union, the Treaty of Lisbon, a recently elected Parliament and the new Commission now being formed.
Baza pentru această activitate este garantată prin noul Tratat privind funcţionarea Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona, proaspăt alesul Parlament şi noua Comisie care s-a format.
function (és: charge, duty)
volume_up
oficiu {seml.} (funcțiune)
The OHIM is both an agency of the European Community and an industrial property office with its technical function: the registration of industrial property rights.
OAPI este atât o agenţie a Comunităţii Europene, cât şi un oficiu de proprietate industrială care are o funcţie tehnică: înregistrarea drepturilor de proprietate industrială.
function (és: social gathering)
volume_up
reuniune {nőn.} (pentru a petrece)
function (és: destination, part, role)
volume_up
funcţie (rol) {nőn.}
function (és: job)
volume_up
funcţie (slujbă) {nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) function szóra:

function

Példamondatok a(z) "function" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishEnsuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
Asigurarea respectării acestui drept este însăși esența funcției Ombudsmanului.
EnglishOther mouse buttons will function as usual when the Magnifier is turned on.
Celelalte butoane ale mouse-ului vor funcţiona normal când Lupa este activată.
EnglishThis sort of thing erodes the function of elections as a democratic instrument.
Acest tip de acţiune erodează funcţia alegerilor ca instrument democratic.
EnglishBut I think we share the common objective of making the market function properly.
Dar cred că împărţim aceleaşi obiective comune de a ajuta piaţa să funcţioneze adecvat.
EnglishThey must not become detached from their economic and societal function.
Acestea nu trebuie să se detaşeze de rolul economic şi social pe care îl deţin.
EnglishHere the EIB can function as a beacon for openness for other EU institutions.
BEI poate funcţiona ca model de deschidere pentru celelalte instituţii UE.
EnglishIt is also a tool that has to function throughout the course of the year.
Este de asemenea un instrument care trebuie să funcționeze pe tot parcursul anului.
EnglishHowever, I am opposed to the European Union carrying out this function.
Cu toate acestea, mă opun îndeplinirii acestei funcţii de către Uniunea Europeană.
EnglishRight now, it is important that European solidarity should function properly.
În acest moment, este important ca solidaritatea europeană să funcţioneze corespunzător.
EnglishI am of the opinion that we have successfully carried out this function of monitoring.
Sunt de părere că ne-am realizat cu succes această funcție de monitorizare.
EnglishThe next Presidency's task is to ensure that the new structures function effectively.
Sarcina următoarei preşedinţii este să asigure că noile structuri funcţionează eficient.
EnglishOnly by achieving this objective can the internal market function effectively.
Numai atingând acest obiectiv piața internă poate funcționa eficient.
EnglishOnly then will we actually fulfil our control and supervisory function correctly.
De-abia atunci vor reuşi să ne îndeplinim în mod corect funcţiile de control şi monitorizare.
EnglishIt is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.
Este foarte important ca această organizaţie să înceapă să funcţioneze cât mai repede posibil.
EnglishSuch a service will not function effectively without staff recruited on the basis of merit.
Un asemenea serviciu nu va funcționa eficient fără personal angajat pe baza meritelor.
EnglishNo democratic country can function without a strong civil society.
Nicio ţară democratică nu poate funcţiona fără o societate civilă puternică.
EnglishFurthermore, no policy can truly function without cross-sectoral implementation.
Mai mult decât atât, nicio politică nu poate funcţiona fără o punere în aplicare intra-sectorială.
EnglishIf your keyboard has an F Lock key, press it to toggle between Function key modes.
Dacă tastatura are tasta F Lock, apăsaţi pe ea pentru a comuta între modurile tastelor funcţionale.
EnglishWe need sensible asylum processes for these people which function properly.
Avem nevoie de proceduri de azil practice pentru aceşti oameni, care să funcţioneze corespunzător.
EnglishLet me therefore take this opportunity to lay out how I see my role and function.
Prin urmare, permiteţi-mi să profit de această ocazie pentru a expune cum văd eu rolul şi funcţia mea.