angol-román fordítás erre a szóra: to entail

EN

"to entail" román fordítás

EN to entail
volume_up
[entailed|entailed] {ige}

to entail (és: to imply, to connote)
It would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
Ar fi bine dacă acest pas pozitiv nu ar implica noi sarcini administrative.
They would entail a 'moral hazard', as they say.
Ele ar implica un "pericol moral”, după cum se spune.
The truth is that these standards entail operating, financial and administrative costs for the EU's farmers.
Adevărul este că aceste standarde implică costuri de operare, financiare şi administrative pentru agricultorii din UE.
to entail
volume_up
determina {tárgy. i}
One choice is do something with high visibility that does not entail a structural change.
O opţiune este să facem ceva cu vizibilitate mare, dar care nu determină schimbări structurale.
On the other hand, the proposal will entail tariff revenue losses of EUR 80 million from our budget.
Pe de altă parte, propunerea va determina pierderi de venituri tarifare de 80 de milioane de euro din bugetul nostru.
This entails both parties engaging in mutual consultation on difficult issues.
Acest lucru determină ambele părţi să se angajeze într-o consultare reciprocă cu privire la aspecte dificile.
to entail (és: to force, to impose, to ram down)
volume_up
a impune {tárgy. i}
to entail (és: to require)
volume_up
a necesita {tárgy. i}
This fact entails several other matters which require an efficient solution.
Acest lucru include câteva alte chestiuni care necesită o soluție eficientă.
That entails political commitments on market regulation, which is what is under discussion today.
Acesta necesită angajamente politice de reglementare a piețelor și face obiectul discuției de astăzi.
This entails regional cooperation, potentially via bilateral agreements, with both the countries of origin and with transit countries.
Aceasta necesită o cooperare regională, eventual prin acorduri bilaterale, atât cu țările de origine, cât și cu cele de tranzit.
This resolution therefore calls upon EU and international institutions to take stock of the consequences entailed by these vast population movements.
Această rezoluție solicită, prin urmare, UE și instituțiilor internaționale să evalueze consecințele pe care le implică aceste mișcări vaste de populații.
to entail
volume_up
a greva {i.} (o proprietate)
to entail
volume_up
a comporta {i.} (a atrage)
to entail
volume_up
a cauza {i.} (a necesita)
to entail
volume_up
a cauza {tárgy. i}

Példamondatok a(z) "to entail" szó használatára románul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe solution to the Greek crisis must entail tough reform measures in Greece.
Soluţia la criza elenă trebuie să ducă la măsuri de reformă dure în această ţară.
EnglishWe rarely hear arguments relating to the technical details of what this will entail.
Rareori auzim argumente privind detaliile tehnice ale implicațiilor acestei taxe.
EnglishIt would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
Ar fi bine dacă acest pas pozitiv nu ar implica noi sarcini administrative.
EnglishI would submit that rapid exploitation of geological resources would, of course, entail very serious risks.
Aş spune că exploatarea rapidă a resurselor geologice ar implica riscuri foarte serioase.
EnglishClimate change and new shipping routes do not solely entail risks, but can also offer opportunities.
Schimbările climatice şi noile rute de transport nu implică numai riscuri, ci pot oferi şi oportunităţi.
EnglishThis may entail reprioritising parts of their operational programmes.
Acest lucru poate atrage după sine reordonarea pe lista de priorităţi a unor componente ale programelor lor operaţionale.
EnglishThey would entail a 'moral hazard', as they say.
Ele ar implica un "pericol moral”, după cum se spune.
EnglishIn the new Member States the introduction of cross-compliance will entail huge administrative and control costs.
În noile state membre, introducerea condiţionării va atrage după sine costuri administrative şi de control imense.
EnglishThe truth is that these standards entail operating, financial and administrative costs for the EU's farmers.
Adevărul este că aceste standarde implică costuri de operare, financiare şi administrative pentru agricultorii din UE.
EnglishIntellectual property rights cannot be disregarded, and failure to observe them must entail serious consequences.
Drepturile de proprietate intelectuală nu pot fi neglijate, iar încălcarea lor trebuie să atragă consecințe grave.
EnglishThe new package of measures will entail lower prices, innovative products and an increase in the quality of services.
Noul pachet de măsuri va aduce cu sine preţuri mai mici, produse inovatoare şi o calitate crescută a serviciilor.
EnglishRestrictive measures entail the restriction of certain rights for those individuals that they are directed against.
Măsurile restrictive implică restrângerea anumitor drepturi pentru acele persoane împotriva cărora sunt îndreptate.
EnglishMr President, free trade that does not entail any disadvantage for European industry is, of course, an illusion.
Domnule președinte, liberul schimb care nu prezintă niciun dezavantaj pentru industria europeană este, desigur, o iluzie.
EnglishTwo separate procedures entail a longer period for processing applications and higher administrative costs.
Două proceduri distincte presupun un termen mai îndelungat de prelucrare a solicitărilor și un cost administrativ mai ridicat.
EnglishThis may entail enormous innovation and a worldwide marketing strategy for the entire river region.
Există posibilități enorme de inovare și de implementare a unei strategii internaționale de marketing pentru întreaga regiune riverană.
EnglishThis support would entail helping it to close that detention centre by accommodating some of the detainees in Europe.
Sprijinul în vederea închiderii centrului de detenţie constă în disponibilitatea noastră de a primi deţinuţi în Europa.
EnglishThe green growth programme must not entail any measures that would cause severe economic and social problems.
Programul de creștere economică durabilă nu trebuie să includă nicio măsură care să cauzeze probleme economice și sociale grave.
EnglishLadies and gentlemen, the future implementation of the Treaty will entail new responsibilities for the European Parliament.
Stimaţi colegi, viitoarea punere în vigoare a tratatului aduce în faţa Parlamentului European noi responsabilităţi.
EnglishThe report gathers opinions from different committees concerning the changes that the Treaty of Lisbon will entail.
Raportul colectează avize ale diverselor comisii în ceea ce priveşte schimbările pe care le va aduce Tratatul de la Lisabona.
EnglishThe defensive measures entail the use of all the mechanisms and instruments of commercial defence that are at our disposal.
Măsurile defensive impun utilizarea tuturor mecanismelor şi instrumentelor de apărare comercială pe care le avem la dispoziţie.