EN

work {főnév}

volume_up
In the lawyers' room, little legal work was being done.
Benn a tárgyalóban ügyvédi tevékenység nemigen folyt.
The Cohesion Fund may also support this work.
A Kohéziós Alapból ugyancsak támogatható e tevékenység.
Why is the human rights work done by Hu Jia so difficult?
Miért olyan nehéz a Hu Jia által végzett emberi jogi tevékenység?
The sand was exceedingly tractable, and his work appeared to be progressing.
Hiszen olyan igen engedelmes jószág a homok, és halad a dolog gyorsan.
Must be nice to get your day's work done in ten seconds, Russell observed, with a laugh.
dolog lehet tíz másodperc alatt túllenni a napi tennivalókon nevetett Russell.
Hard work dragging answers out of Taciturn Thomas.
Bajos dolog ám Hallgatag Thomasból választ kihúzni.
They were of very old work, and marvellously lifelike.
Igen régi és csodálatosan pontos alkotás volt.
Only my right hand was all right because of the pace at which I had done my work.
Csak a jobb kezemnek nem volt baja, mert azt megőrizte az alkotás lázas sebessége.
What influence do we want for our works and our creation?
Milyen környezetet akarunk teremteni a művek és alkotás számára?
What was there to lose in letting the Great Work do what it could?
Mit kockáztat akkor, ha engedi érvényesülni a Nagy varázserejét?
The work is actually not all that rare: it costs less than a Mercedes.
Egyébként nem olyan nagyon ritka ez: kevesebbe kerül, mint egy Mercedes.
Jaffe had chosen to come now because he knew his Great Work was being conspired against.
Jaffe azért választotta ezt az időt, mert tudta, hogy a Nagy veszélyben forog.
Work on this is therefore progressing - we have been delayed but the work is going on.
Halad tehát az erre vonatkozó munka: késésben vagyunk, de folyik a munka.
They work less, as household work is not acknowledged as legitimate work.
Ők kevesebbet dolgoznak, hiszen a háztartási munka a törvény előtt nem munka.
Domestic work - family caring, for example - takes place exclusively in the family home.
A háztartási munka, például a gondozási munka, kizárólag családi körben zajlik.
work
volume_up
munkavégzés {fn}
However, I wish to draw attention to the regulation of atypical forms of work.
Viszont fölhívnám a figyelmet az atipikus munkavégzés formáinak szabályozására.
Stepping up the fight against undeclared work (short presentation)
Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen (rövid ismertetés)
. - (PL) Undeclared work is a complex multi-faceted phenomenon.
. - (PL) A be nem jelentett munkavégzés egy sokrétű jelenség.

Példamondatok a(z) "work" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Ez különösen igaz a nemzetközi szinten végzett egyes tevékenységeinket illetően.
EnglishTo do good, to be rich in good work, to give easily, to communicate to others,
Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak.
English(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
(ES) Mindenekelőtt hadd köszönjem meg az előadónak az alapos és komoly munkáját.
EnglishI also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
Üdvözlöm az e célkitűzés megvalósításában részt vevő felek által végzett munkát.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Ez a munka, mint azt Önök is tudják, néhány közös alapelvnek megfelelően zajlik.
EnglishI have made the most of the users' rights aspects, but we still have work to do.
A "felhasználók jogai” aspektusból kihoztam, amit lehetett, de van még dolgunk.
EnglishI work for a commercial business, but I perform other duties as well, he allowed.
Kereskedelmi területen működöm, de más kötelezettségeim is vannak - vallotta be.
EnglishWon't work, he said smugly, like a man who'd negotiated many such verdict deals.
Nem megy mondta finnyásan, mintha már nagy gyakorlata volna az efféle üzletekben.
EnglishThey are not even present and in the end the system simply cannot work like this.
A csehek és a franciák nincsenek is jelen, márpedig így nem működhet a rendszer.
EnglishI would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.
Szeretnék megemlíteni egy esetet Belgiumban, mivel nyilvánvaló én ott dolgozom.
EnglishI am very grateful for the work Mr Buzek did for the seventh Framework Programme.
Nagyon hálás vagyok Jerzy Buzeknek a hetedik keretprogramban végzett munkájáért.
EnglishI have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
EnglishThe Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
A Tanács már minden szinten rengeteg munkát elvégzett számos kérdés rendezésére.
EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
És mindabban, amit teszünk, az emberi jogok ezüstfonala végighúzódik a munkánkon.
EnglishProtections are something I must craft, however, if this scheme is to work at all.
A védelmi rendszert még ki kell alakítanom, ha működik egyáltalán az elképzelés.
EnglishWe have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Keményen dolgoztunk, és szeretném azt gondolni, hogy a munkánk nem volt hiábavaló.
EnglishVaddo says they couldn't even be trained to do work around this Excursion Station.
- Vaddo szerint még egyszerűbb munkák elvégzésére sem lehetett beidomítani őket.
EnglishBut he'd work it out to the last detail and then pass it on to Bert and myself.
Viszont az utolsó részletig kidolgozta és átkopogta a tervet Bertnek meg nekem.
EnglishShe gives us peace and plenty so that we may spend our whole lives at our work.
Békét és jólétet nyújt nekünk, hogy egész életünket a munkánknak szentelhessük.