EN

way {főnév}

volume_up
We still have a long way to go before a legislative process is put in train.
A jogalkotási eljárás előkészítéséig még hosszú utat kell megtennünk.
That is the normal way we proceed with all Member States.
Ez a normális eljárás, így járunk el minden tagállam esetében.
There are also legal proceedings under way in Brazil.
Brazíliában egyidejűleg jogi eljárás van folyamatban.
But there are two aspects which turn on the way in which a case is handled by a court.
Azonban létezik két szempont, amelyek meghatározóak abból a szempontból, hogy a bíróság hogyan kezel egy ügyet.
That is one of the ways in which this report is lacking.
Ez az egyik szempont, amely hiányzik a jelentésből.
The Eurovignette Directive that we are debating today is one way that both of these points really can be achieved.
Az Euromatrica-irányelv, amelyről ma vitát folytatunk, a két szempont valódi megvalósításának az egyik lehetséges módja.
Those rage-filled eyes flicked this way, then that.
A gyűlölködő tekintet ide-oda villant.
Having got herself a glimpse of him, Candy ducked down quickly, before Shapes wrathful gaze came her way.
Miután felmérte magának, Cuki gyorsan lebukott, mielőtt még felé fordulhatott volna a kegyetlen tekintet.
Gminski is, well, he's Gminski, and he sometimes does things his way without regard for little obstacles like laws and such.
Gminski... hát, nos, Gminski, az Gminski, és néha a saját módszerei szerint intézi az ügyeit, tekintet nélkül olyan apró akadályokra, mint törvények meg ilyesmi.
Normally, you would not be going 65 down the wrong way of a one-way street.
ROSSZ IRÁNY Normális helyzetben nem mehetne 110-zel szemben a forgalommal, egy egyirányú utcán.
Deciding that at this point is the wrong way to go.
Ennek eldöntése ezen a ponton nem a helyes irány.
This is the right way, said Gordon, in a thick voice.
- Ez a jó irány - mondta Stuart Gordon kásás hangon.
This is the way forward in development and this is the way forward in reducing poverty.
Ez a fejlődéshez és a szegénység csökkentéséhez vezető út.
I also support Mr Tannock's idea that 'any way out is a good way out'.
Ezen kívül támogatom Tannock úr elképzelését, miszerint "bármilyen kivezető út jó kivezető út”.
This is the way forward in order to enhance global governance in this area.
Ez az út vezet el bennünket a globális kormányzás javításához ezen a területen.
Preia, leading the way as always, got there first and disappeared into the opening.
Szokás szerint Preia vezetett, ő ért elsőként a hasadékhoz, és eltűnt benne.
They don't take you all the way to Denver if you're innocent!
Ártatlan embert nem szokás egészen Denverig hurcolni!
It's always been that way, they all pass to one daughter.'
Mayfairéknél ez a szokás, mindig egyetlen lánygyermek kap mindent.
' It's a long way from one mountain top to another in Thalesia,' Ulath shrugged.
Thalesiában nagy távolság választja el egymástól a hegycsúcsokat vonta meg a vállát Ulath.
This way, the couples saw each other about twice a year; distance diffused what might have been hard feelings.
Évente talán kétszer találkoztak azután, és a távolság megenyhítette sértettségüket.
Gyalog pedig elég nagy a távolság.
This is not a way to decide close to the citizens or the Members of Parliament.
Ez nem a polgárokhoz vagy a parlamenti képviselőkhöz közeli döntéshozatali mód.
There was no way back to the bland pastures of adolescence and early womanhood.
Nincs rá mód, hogy visszataláljon kamaszkora szelíd mezőire.
The tunnel was an unnatural way to pass from place to place.
Az alagút természetellenes közlekedési mód volt egyik helyről a másikra.
I mean, this is the perfect way for me... to regain the power in my relationship.
Ez a tökéletes módszer, hogy visszaszerezzem... a hatalmat a kapcsolatomban.
The American way of producing chickens does not meet these standards.
Az amerikai csirketenyésztési módszer nem felel meg ezeknek a szabványoknak.
We now have a more democratic view and way of making music -- a two-way street.
Most egy demokratikusabb látásmód és zenélési mód létezik -- egy interaktív módszer.
We are following how this is internationally respected, the way it is presented.
Követjük, hogy nemzetközi szinten ezt mennyire ismerik el, és hogyan prezentálják.
This is the way forward in order to enhance global governance in this area.
Ez az út vezet el bennünket a globális kormányzás javításához ezen a területen.
And in this way, I've been strengthening my platform and broadening my outreach.
Ezáltal megerősíthettem a pozíciómat és szélesebb közönséget érhetek el.
It was a long way off, that is, if five years can be considered a long way off.
Messze, amennyiben öt esztendő messzeségnek tekinthető.
A long way from the poor side of Chicago, she thought happily.
Milyen messze is vagyunk Chicago nyomornegyedétől - gondolta Hilary boldogan.
This is by far the best way to safeguard our welfare system.
Messze ez a legjobb módja annak, hogy megőrizzük jólléti rendszerünket.
Then the best way to get Ghwerig out of the way is to stand back and shoot him full of arrows?'
Tehát a legjobb, ha távol maradunk Ghwerigtől, és teletűzdeljük nyílvesszővel?
He was committed, and none of his typical self-doubt would get in the way now.
Elszántság, amitől távol állt szokásos önbizalomhiánya.
Thank you for opening your hearts to this tragedy such a long way away.
Köszönet azért, hogy megnyitották szívüket az oly távol megtörtént tragédia láttán.

Példamondatok a(z) "way" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishFunny the way the shirt sleeve was still neatly sticking out of the coat sleeve.
Vicces, hogy az ing mandzsettája még mindig milyen pipecül lóg ki a kabátujjból.
EnglishIn a way I was relieved, and that was difficult to accept, but it was the truth.
Bizonyos szempontból megkönnyebbültem; nehéz volt ezt elfogadni, mégis így volt.
English'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
Édes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishHe got his foot into it and worked his way around to the next face of the shaft.
Gondolkodás nélkül beledugta a lábát, és átoldalazott az akna szemközti falához.
EnglishCristano is on his way, he said gravely, and Hoppy's stomach began to churn.
Mr. Cristano már úton van mondta komoran, és Hoppynak háborogni kezdett a gyomra.
EnglishHe was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Olyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
EnglishThat is the way, young man, returned he of the forty years and the dyed whiskers:
- Látja, fiatalember, ez az - mondta a negyvenéves férfi, pofaszakállát fésülve.
EnglishI am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
Attól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
EnglishSo, he's on his way, Madine said, and laced his fingers together in anticipation.
Tehát végre elindult a rejtekhely felé mondta Madine, majd mély lélegzetet vett.
EnglishI'm sure your phone isn't tapped already, but eventually they might find a way.
Biztos, hogy még nem hallgatják le a telefonodat, de hamarosan meg fogják tenni.
EnglishHe took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
Collinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.
EnglishThe boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
EnglishIt was the timbre of her voice, and the way that she walked, which set her apart.
A hangja csengése, és a járása, az volt olyan, hogy elkülönítette az emberektől.
EnglishBy the way, theres been a slight change of plan regarding your arrival in Europe.
Errőől jut eszembe, van egy kis változás az Európába érkezésed tervét illetőően.
English'It appears that Annias may have come up with a cheaper way to win an election.'
Úgy tűnik, Annias talált egy kevésbé költséges módszert a választás megnyerésére.
EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishYou've come a long way since Frank the Tank, and we don't want him coming back.
Hosszú utat tettél meg 'Frank a Tartály' óta, és nem szeretnénk, ha visszajönne.