EN

warm {melléknév}

volume_up
For more than a minute they waited fearfully and then the air grew warm.
Jó egy percig rémülten várták a folytatást - aztán a levegő hirtelen felmelegedett.
He flinched abruptly, for the ring had suddenly grown warm on his finger.
Hirtelen megmerevedett, a gyűrű melegedni kezdett az ujján.
The sight of her warm, friendly look made me feel suddenly happy.
Meleg, barátságos tekintete hirtelen nagyon boldoggá tett.
Élénk vagy, és eleven.
He was forty-three, good- looking, slightly pudgy but not fat, with lots of reddish-blond hair, a scattering of freckles, lively eyes, and an easy warm smile that he had difficulty suppressing.
Negyvenhárom éves volt, jóarcú férfi, kissé testes, de nem kövér ember, dús vörösesszőke hajjal, néhány szeplővel, élénk szemekkel és örökké mosolygó arccal.
I closed my eyes and let the warm air hold me close and lovingly and totally.
Behunytam a szemem, átengedtem magamat a meleg levegő gyengéd ölelésének.
She smiled again, but this time the smile was warm and fond.
Donna újra elmosolyodott, de a mosolya most meleg volt és gyengéd.
I answered her in a warm whisper trying not to hurt her.
Gyengéd suttogással feleltem neki, hogy ne bántsam meg.
It was a warm, pleasant sensation at first, much like the feel to an infant of a mother's close embrace, filled with comfort and love.
Először kellemes és melengető volt, nagyon emlékeztetett arra, amit a csecsemő érezhet az anya megnyugtató, szerető ölelésében.
A very warm welcome to the European Parliament, Mr President.
Elnök úr, kérem, fogadja az Európai Parlament szívélyes üdvözletét!
Our warm appreciation and thanks to the rapporteur.
Mély elismerésünk és szívélyes köszönetünk az előadónak.
(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.
(DE) Elnök asszony, engedje meg, hogy szívélyes üdvözletemet továbbítsam Stavros Dimas úrnak.
There they engaged in another warm discussion.
Itt ismét heves vita következett.
I have a warm, unguarded temper, and I may have spoken my opinion of him, and to him, too freely.
Igaz, hogy heves természetű vagyok és vigyázatlan, s néha talán nagyon is nyíltan megmondtam róla a véleményemet, a szemébe is.
I hope my warm sisters will be answered now, and blush a little; if not, I have no more to say till I hear further.'
Remélem, ezzel megadtam a feleletet az én heves nővéreimnek, és most kicsit elpirulnak; ha még erre sem, akkor egy szavam sincs több.
A hangjából szinte kicsordult a lelkes elismerés.
lelkes csodálója vkinek
lelkes bámulója vkinek
The warm air was moist, heavy with the smells of night-flowering creepers, mud, and decay.
A langyos levegő párával volt teli, meg az éjjel virágzó kúszónövények, az iszap és az enyészet nehéz illatával.
It was a repulsive thing, too heavy for its size, and warm.
Undorító volt, méretéhez képest túl nehéz, ráadásul meleg.
I would like to express my warm thanks to OLAF itself and to the staff who are working in a very difficult area.
Szeretnék köszönetet mondani magának az OLAF-nak, valamint munkatársainak, akik nagyon nehéz területen dolgoznak.
The warm air from the open door of the wheelhouse was steaming like hot breath.
A kormányosfülke nyitott ajtajából forró lélegzetként gomolygott a meleg levegő.
It was developing into a beautiful spring morning, warm for the time of year.
Gyönyörűű tavaszi reggel ígérkezett, az évszakhoz képest meleg időővel.
The vehicle's interior was warm and dry; they took off their cloaks.
A kocsiban kellemesen meleg volt, végre megszabadulhattak átnedvesedett köpenyüktl.
Following such a discussion, and with Europe's heart-warming efforts that are aimed at reconciliation, there has to be a future for North and South Kivu and, indeed, for the whole of Congo.
E fejtegetést követően, és Európának a megbékélésre irányuló, együttérző erőfeszítései láttán, kell, hogy Észak- és Dél-Kivunak és Kongó egészének jövője legyen.
His was strong, hard, warm and slightly sticky.
Erős keze volt, kemény, meleg, kissé ragadós.
It was warm enough to do without a jacket, and he changed the collared and tied shirt for the lumberjack check shirt.
Meleg volt, úgyhogy kabát nélkül sem fázott; nyakkendős, kemény galléros ingét átcserélte a kockás turistaingre.
(DA) Mr President, I should like to express my warmest thanks to Mrs Patrie for her hard work, and also my thanks to the Commission.
Szeretném kifejezni hálás köszönetemet Patrie asszonynak az általa végzett kemény munkáért, és a Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani.
She stood in the doorway looking at him fixedly - so fixedly that his face began to feel warm and he supposed he was blushing.
Annie ott állt az ajtóban, és mereven nézte olyan mereven, hogy Paul arca felhevült, s úgy érezte, el is pirul.
This time the Simbul was not kissed by the cool breezes of sunset, but rather muffled, warmed, and slowed in the heart of a bright, shimmering dome of magic.
Ezúttal nem üdvözölték a napnyugta hűs szellői, sőt a teste felhevült a mindent beborító, villogó mágikus gömbben.
Earlier I heard a number of my fellow Members understate the extent of this global warming.
Korábban hallhattam, amint számos képviselőtársam elbagatellizálta a globális felmelegedés mértékét.
100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.
A korall 100%-a eltűnhet 2050 előtt a globális felmelegedés miatt.
Mr President, after Copenhagen, let us reassess the whole global warming story.
Koppenhága után teljesen át kell értékelnünk a globális felmelegedés kérdését.
It is our vision to reduce global warming; therefore just moving higher-emission technology to third countries is not acceptable.
Jövőképünket a globális melegedés visszaszorítása alkotja, ezért elfogadhatatlan a magas kibocsátással járó technológiák harmadik országokba költöztetése.
Warmth bubbled past as he sank, tumbling in the warm, wet depths, slowing now as...
A melegség körülnyalábolta miközben pörögve süllyedt egyre mélyebbre a vízben...
Warm, drinking the stiffness from her fingers, taking the ache from the joints.
Melegség csordogált belé, felitta a gémberedettséget ujjaiból, elűzte a fájdalmat az ízületekből.
Holly was giving and kindhearted, impulsive, affectionate, warm.
Holly jószívű volt, kedves, csupa melegség.

Példamondatok a(z) "warm" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishStark went in among them and then sat down, leaning his back against warm stone.
Stark belopakodott a romok közé, aztán hátát a langyos kőnek támasztva megpihent.
EnglishHe was a very generous man, and altogether a warm-hearted and to lovable person.
Nagyon bőkezű ember volt, és egyébként is melegszívű, szeretetre méltó egyéniség.
EnglishThe warm air from the open door of the wheelhouse was steaming like hot breath.
A kormányosfülke nyitott ajtajából forró lélegzetként gomolygott a meleg levegő.
EnglishAll of us were lousy by this time; though still cold it was warm enough for that.
Ekkoriban mindannyian tetvesek voltunk; hideg volt még, de ehhez már elég meleg.
EnglishThen Gabrielle sat down on the rounded top of a boulder that was warm in the sun.
Leült egy felül gömbölyűre csiszolódott, a naptól meleg kőtömbre és azt kérdezte:
EnglishIt was very cold and the gay lights of the Krntnerstrasse did little to warm them.
A csípős hidegben a Kárntnéierstrasse vidám fényeinek alján sem melegedtek meg.
EnglishI gave in to my desire to kiss her, to breathe in the fragrance of her warm flesh.
Mégis engedtem a vágyamnak, hogy összecsókoljam, beszívjam meleg húsának illatát.
EnglishA warm breeze slid gently past the spires and stone lions of the city rooftops.
Kellemesen meleg szellő csiklandozta meg a tornyokat és a háztetők kőoroszlánjait.
EnglishI brought it close to my lips, blew on it, then gulped the warm, bitter water.
Közel emeltem az ajkamhoz, megfújtam, aztán belekortyoltam a meleg, keserű vízbe.
EnglishWarmth bubbled past as he sank, tumbling in the warm, wet depths, slowing now as...
A melegség körülnyalábolta miközben pörögve süllyedt egyre mélyebbre a vízben...
EnglishThe iron was still warm and when I raked at it, cinders glowed red in the grate.
A vas még meleg volt, és a parázs vörösen felizzott a rostélyon, ahogy belekotortam.
EnglishThe cold moved over him like a tight garment, yet inside he was deliciously warm.
A hideg úgy borult rá, akár a szoros ruha, amely belül mégis finoman melegít.
EnglishI frankly don't advise it until your legs start to warm up a little, though.'
Bár őszintén szólva, én lebeszélném róla, amíg a lába egy kicsit át nem melegszik.
EnglishWell, sleep now, and when I come back, if you're still here, I'll keep you warm.
Na hát, akkor most aludj, és ha visszajöttem, és még mindig itt vagy, megmelegítelek.
EnglishShe hugged his warm body; she nestled in the smell of her own rich sex all over him.
Majd hozzátörleszkedett meleg testéhez, és szinte belesajtolta nemének illatát.
EnglishShe was a gentle warm-hearted girl, even if she was—a little simple mentally.
Gyöngéd, meleg szívű teremtés volt, még akkor is, ha szellemileg kissé elmaradott.
EnglishWarm juice and shapeless gobbets splattered across Vi's white kitchen cabinets.
Meleg folyadék és egy csomó alaktalan galacsin spriccelt Vi fehér konyhaszekrényére.
EnglishAnd now he lay beside her, feeling her warm and sleeping thigh against his own.
Most feküdt mellette, érezte, hogy az alvó meleg combja a sajátjához simul.
EnglishHe's fifty-six years old, a real hale-and-hearty type with a warm smile, even for me.
Ötvenhat éves, igazi férfiszépség, meleg mosollyal, amit még rám is pazarol néha.
EnglishI pressed my fingertips to his throat, which was still warm, and felt for the artery.
Ujjammal a torka felé tapogatóztam, mely még meleg volt, és az artériát kerestem.

Szinonimák (angolul) a(z) warm szóra:

warm