EN

true {határozószó}

volume_up
I have to say to Parliament that this is entirely true - he is a reactionary!
El kell mondanom a Parlamentnek, hogy ez így igaz - ő valóban "reakciós”!
Is it true that the Ostankino TV tower is the highest structure in Moscow?
Az osztankinói tévétorony valóban Moszkva legmagasabb épülete?
True, said Gwenhwyfar, coming forward, her hand laid lightly in Lancelet's.
- Valóban - lépett előre Gwenhwyfar is, kezét könnyedén Lancelet karján nyugtatva.

Példamondatok a(z) "true" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Ez különösen igaz a nemzetközi szinten végzett egyes tevékenységeinket illetően.
EnglishIt is true that at the time the fund was created, this was not actually possible.
Igaz, hogy az alap létrehozásának időpontjában ez valójában nem volt lehetséges.
EnglishWhereupon he said, 'Oh, it's true enough - but I don't want to discuss it now.'
Mire a férfi: Hát igen, van benne igazság, de most nincs kedvem tárgyalni róla."
EnglishShe thought it out so that it would meet the case exactly, but it wasn't true.
Olyan történetet agyalt ki, ami pontosan beleillik a képbe, azonban mégsem igaz.
EnglishI was aware of Brother John's true identity only because he revealed it to me.
Csak azért ismertem John Heineman igaz történetét, mert ő maga mesélte el nekem.
EnglishIt can't be undone,' Dylan said, but he ardently wished that this were not true.
Nem vagyunk részesei a múltnak, csak átsétálni tudunk rajta, mint egy kiállításon.
EnglishThis is the true Ramses the Second, right before you, known as Ramses the Great.
Önök előtt látható a valódi II. Ramszesz, vagy ahogy mi ismerjük, a Nagy Ramszesz.
EnglishInspector Novikov became a source, low-level it was true, but occasionally useful.
Novikov felügyelő szállító lett, alacsony szintű ugyan, de alkalmanként hasznos.
EnglishIs it true the U.S. attorney from New Orleans was in your office this morning?
- Igaz, hogy egy államügyész New Orleansból ma reggel ott volt az ön irodájában?
EnglishUnfortunately that much is true for both infrastructure management and investment.
Sajnálatos módon ez mind a pályahálózat működtetésére, mind a befektetésre igaz.
EnglishAdoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
A 82. módosítás elfogadása felfedi ennek a Parlamentnek az igazi, vérszomjas arcát.
EnglishReturns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.
IGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.
EnglishDartweg is a Celt, true, but not all Celts are red-faced louts smelling of cheese.
Dartweg ugyan kelta származású, de nem minden kelta vörös képű, sajtszagú bugris.
EnglishIt was true, Tay thought, seating himself across from the king and next to Jerle.
Ez csakugyan igaz, gondolta Tay, miközben leült a királlyal szemközt, Jerle mellé.
EnglishIn normal cases one can place a man in his true decade with tolerable confidence.
Általában megvan rá a mód, hogy legalább az évtizedet biztonságosan meghatározzák.
EnglishTrue, but most of them are insecure jobs. You said productivity has now grown.
Igaz, de ezek többsége bizonytalan. ön azt mondta, emelkedett a termelékenység.
EnglishImpunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
A büntetlenség vagy annak feltételezése a felelőtlen magatartás valódi forrása.
EnglishOne gets infected, it is true, by the style of a work that one has been reading.
- Letagadhatatlan, hogy az embert megfertőzi az éppen olvasott könyv stílusa.
EnglishIt is true that the outcome on biofuels is not as positive as I would have wished.
Való igaz, hogy a bioüzemanyagok mérlege nem olyan pozitív, mint amit reméltem.
EnglishThey do not at all give the true story of egg production in the European Union.
Nem minden számadat tükrözi az Európai Unió tojástermelésének igaz történetét.