EN

support {főnév}

volume_up
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Természetesen, a pénzügyi támogatás fontos, de a jelképes támogatás még fontosabb.
This solidarity must be demonstrated through financial and technical support.
Ezt a szolidaritást pénzügyi és műszaki támogatás formájában tudjuk megmutatni .
There is some support amongst stakeholders for a European Private Company.
Az érdekeltek körében tapasztalható bizonyos támogatás az európai magántársaság iránt.
support (és: aid, grant, help, relief)
I would like to express my support for aid to Afghanistan.
Szeretném kifejezni támogatásomat az Afganisztánnak nyújtott segély iránt.
I support this report's calls for a sustained increase in development aid.
Támogatom a jelentés felhívását a fejlesztési segély jelentős növelésére.
I support increasing the limit on medium-term assistance to EUR 25 billion.
Támogatom a középtávú segély 25 milliárd eurós összeghatárra emelését.
Financial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
Pénzügyi segítség a tagállamoknak (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzokönyvet
I support the idea of giving more assistance to SMEs.
Támogatom a kis- és középvállalkozásoknak nyújtandó növekvő segítség gondolatát.
In this respect, I call for this temporary support to become permanent support.
Azt szeretném kérni, hogy az ebben az esetben nyújtott eseti segítség állandó segítséggé is váljon.
Ereztem e támasz mintáját.
So he played his own solitary game, without guns or ammunition, without teleprinters or night-sight cameras, without support and without company.
Így hát játszotta egyszemélyes játékát fegyverek és muníció nélkül, telexek és éjszakai kamerák nélkül, társaság és támasz nélkül.
What initiative is that, and how can it make up for the social support that Member States are withdrawing for the sake of their stability programmes?
Milyen kezdeményezés ez, és miként tudna a tagállamok által stabilitási programjaik érdekében az emberektől megvont szociális támasz helyébe lépni?
It could as easily have hit the life-support system.
Könnyen megsérthette volna az életben tartó rendszert.
I would also like to mention the intelligent energy projects and support for lifelong learning.
Megemlíteném az intelligensenergia-projekteket és az élethosszig tartó tanulás támogatását.
We must therefore provide lifelong education and other support.
Szükséges tehát az egész életen át tartó tanulás oktatás és más támogatási formák biztosítása.
support (és: bearing, foot)
Our group will give Mr Rapkay's report its unrestricted support.
Képviselőcsoportunk fenntartás nélkül támogatja Rapkay úr jelentését.
On behalf of the Committee on Petitions, we support them unreservedly.
A Petíciós Bizottság fenntartás nélkül támogatja e módosításokat.
We therefore wholeheartedly support Mr Buşoi's report.
Ezért fenntartás nélkül támogatjuk Buşoi úr jelentését.
There were three columns supporting the roof, made of coral fragments cemented together.
A tetőt három oszlop tartotta, ezeket koralltömbökből tapasztották össze.
A section of the ceiling it had been supporting collapsed downward, only to vanish in a cloudy haze and land in a thud of billowing dust.
A plafon egy része, amit ez az oszlop tartott, omlani kezdett, de mielőtt földet ért volna, ez is porfelleggé alakult.
The description of goods can be supported by adding the number of the applicable Brussels Nomenclature heading, preferably in the right hand part of the column.
Az áruk leírása mellé oda lehet írni a Brüsszeli Nómenklatúra megfelelő tételét, lehetőleg az oszlop jobb oldalára.
The stick that had supported a skull hampered him but he would not be parted from his only weapon.
A karó, amelyet a disznókoponya alól szedett ki, akadályozta ugyan, de nem akart megválni egyetlen fegyverétől.
By the time Kurtz himself got there, at ten-thirty, support was starting to appear.
Mire tíz harmincra maga Kurtz is befutott, a technikai biztosítás is jött.
Last year I initiated the Solvency II proposal regarding insurance, and advanced the idea of colleges of supervisors, group supervision and group support.
Múlt évben, a biztosítás témájában beterjesztettem a Szolvencia II javaslatot, és felvetettem a felügyeleti testületek, a csoportos felügyelet és a csoportos támogatás gondolatát.
support
volume_up
bíztatás {fn}
support (és: assistance, help)
volume_up
segítségnyújtás {fn}
The introduction of technical support for implementing these projects is welcome.
Üdvözlendő a technikai segítségnyújtás bevezetése ezeknek a projekteknek a végrehajtásához.
Does the aid support sustainable development in Haiti?
A segítségnyújtás előmozdította Haiti fenntartható fejlődését?
It shows that there is a high level of support.
Ez mutatja, milyen széles körű a segítségnyújtás.

Példamondatok a(z) "support" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFor many years, we have been discussing financial support for these enterprises.
Évek óta beszélünk az ezeknek a vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatásról.
English. - I was happy to support my colleague Ms Lucas's report on the ITTA.
írásban - Nagy örömmel támogattam kollégám, Lucas asszony jelentését a ITTA-ról.
EnglishThat was just part of the program we designed to support the Willawauk charade.
Ezt is csak azért találtuk ki, hogy még hitelesebb legyen a willawauki történet.
EnglishMost stressed that they need a different kind of support from the European Union.
A legtöbben kihangsúlyozták, hogy az Európai Uniótól másfajta támogatást várnak.
EnglishThis is why I believe this to be an excellent initiative that merits my support.
Ezért gondolom, hogy ez egy kitűnő kezdeményezés, amely megérdemli támogatásomat.
EnglishI have talked to the rapporteur, who seems to support and accept this amendment.
Beszéltem az előadóval, aki úgy tűnik, támogatja és elfogadja ezt a módosítást.
EnglishI would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy támogatni kell a referenciakeret-tervezetet.
EnglishThe result of this is that we do not feel able to support the report as a whole.
Ennek eredményeképpen úgy érezzük, nem áll módunkban támogatni a jelentés egészét.
EnglishThat is why we will do everything we can to support this great endeavour of yours.
Ezért teszünk meg mindent az Önök hatalmas erőfeszítésének támogatása érdekében.
EnglishThis is particularly important given the support it received during the crisis.
Ez különösen fontos a támogatásra tekintettel, amelyben a válság során részesült.
EnglishSupport for the idea of creating two e-justice Internet portals seems justified.
Indokoltnak tűnik az igény, hogy két e-igazságszolgáltatási portált hozzunk létre.
EnglishIn fact we have 28, because in Belgium there are two main communities and support.
Sőt, 28 ilyen program van, mert Belgiumban két fő közösség és támogatás működik.
EnglishI support the idea of an environmental-linked payment but I am a little concerned.
Támogatom a környezethez kapcsolódó támogatás gondolatát, de egy kicsit aggódom.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Az elénk terjesztett javaslat nagyon is időszerű, és teljes támogatásomat érdemli.
EnglishLet me tell you, no military pension can support the industrial habit I developed!
Hadd mondjam el önöknek, hogy a katonai. nyugdíj kevés ahhoz, amit ért csinálok.
EnglishThe rest of us can provide political support, but that is as far as it should go.
Mi többiek politikai támogatást biztosítunk, de csak eddig terjed a feladatunk.
EnglishNo preventive measures were taken, nor was the population given adequate support.
Nem tettek megelőző intézkedéseket és a lakosság sem kapott megfelelő támogatást.
EnglishThe EPLP support the rapporteur but would have voted against Amendments 6 and 21.
Az EPLP támogatja az előadót, de a 6. és a 21. módosítás ellen szavazott volna.
EnglishLike other colleagues in this House, I support a unitary state for Sri Lanka.
Más képviselőtársaimhoz hasonlóan én is az egységes Sri Lanka államot támogatom.
English(HU) Madam President, Mrs Lulling asked us to support the motion for a resolution.
(HU) Lulling asszony azt kérte tőlünk, hogy támogassuk a határozati indítványt.