EN

sound {főnév}

volume_up
The sound of the ball bat making contact was heavy and terrible, a butcher-shop sound.
Súlyos és borzalmas volt a le-lesújtó ütő hangja, mészárszéki zaj.
But no, not a sound, no answering shot, no movement in the Fascist lines.
De nem, semmi zaj, nem válaszolt sortűz, semmi mozgás a fasiszta vonalakon.
No solid ground or cliffs anywhere for sound to reflect off.
Nincsenek szilárd felületek, nincs talaj, ahonnan a zaj visszaverdhetne.
This sound was rougher, somehow, not so much the sound of lapping as of licking.
Ez a hang valahogy érdesebb volt, és inkább nyalásra emlékeztetett, semmint lefetyelésre.
There was a brief return of the sniffing sound, then all was quiet again.
A szimatoló hang egy pillanatra visszatért, aztán ismét minden elcsöndesült.
The sound appeared to grow more pronounced, and it grew louder moment by moment.
A hang minden másodperccel egyre erőteljesebbnek, egyre hangosabbnak tűnt.

Példamondatok a(z) "sound" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey winged toward the sound of shrieking agony, eager to see the mighty fallen.
A fájdalomüvöltés irányába indultak, hogy megnézzék a hatalmasabb lény bukását.
EnglishFor a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
- Hetven évéhez képest jó állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
EnglishNo sound came from within, and after several long breaths, he reached out again.
Nem jött hang bentről és több, hosszú lélegzetvételnyi idő után újból előrenyúlt.
EnglishThere was a dirty crunching sound as his nose broke in a burst of horrible pain.
Orra lucskos reccsenéssel tört össze, és pokoli fájdalmat árasztott szét arcában.
EnglishIt came from his thinking as scent rises from flowers; song, the sound of angels.
Akár az illat a virágból, úgy áradt a gondolataiból az ének, az angyalok hangja.
EnglishThey heard the trolling motor as he disappeared into the blackness of the Sound.
A kubaiak hallották a motor zümmögését, miközben a csónak eltűnt a sötétségben.
English'You sound like the nun who gave me catechism lessons every Sunday after mass.'
- Úgy beszél, mint az az apáca, aki katekizmusra tanított a vasárnapi mise után.
EnglishThe Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
A Közösség Szolidaritási Alapja egy hatékony és értékes pénzgazdálkodási eszköz.
EnglishAnd sound places us in time as well, because sound always has time embedded in it.
És a hang az időben is elhelyez minket, mert a hangba mindig beágyazódik az idő.
EnglishSound-stroke photos of strange worlds and weird, aberrant stars adorned the walls.
A falakat különös világok és furcsa, rendellenes csillagok hangfotói borították.
English'Yes,' he said, 'but if you ask me to explain, I'm going to sound like a fool.'
Igen felelte , de ha azt kérnéd, hogy magyarázzam meg, nagyon ostobán hangzana.
EnglishAnd then from somewhere out in the forest they heard a strange, flute-like sound.
Ekkor valahonnan az erdőn túlról különös, furulyaszerű hang ütötte meg a fülüket.
EnglishThe majority agreed with him instantly, the way angels agree, without a sound.
A többség azonnal egyetértett vele, úgy, ahogyan angyalok szoktak, hang nélkül.
EnglishThis time the door closed on his neck and head, and she heard a crunching sound.
Az ajtó ezúttal Cujo nyakára és fejére csapódott, és Donna reccsenő hangot hallott.
EnglishHe recognized the sound of a thousand fingernails scraping across a blackboard.
Aztán hirtelen felismerte a zajt: mintha ezernyi köröm kaparászna sima táblán.
EnglishOnly instead of ice creaking, the sound will be snapping bolts and cracking glass.
Csak nem a jég recseg, a hang az elpattanó csavarok, a repedő üveg hangja lesz.
EnglishThe sound of it closing echoed through the crypt like the hollow crack of doom.
A helyére ugró zárnyelv tompa, gyászos kattanása végigvisszhangzott a kriptán.
EnglishHe's just ruled against them on five of six morions, but his reasonings are sound.
Hat beadványból öt esetében ellenük ítélt, de érvelése helytálló, világos volt.
EnglishAgain he sighed, a sound that seemed ripped up from the very deeps of his soul.
Lancelet megint sóhajtott, és a sóhaj mintha a lelke legmélyéből szakadt volna ki.
EnglishOnce again, the whole house echoed the sound with its uncertain creaks and sighs.
Ne játssz velem! súgta, és megint az egész ház visszhangzott, pattogva-sóhajtozva.