EN

slow {melléknév}

volume_up
Anyámék lassú, megfontolt mozdulatokkal tevékenykedtek.
In slow silence the pair of empty jacks rose out of sight overhead.
A két üres csésze megfontolt lassúsággal emelkedett a levegőbe, és tűnt el a sötétben.
He was not dumb or slow, he just thought carefully about everything before he acted.
Nem volt se ostoba, se lassú, csak mindent alaposan megfontolt, mielőtt cselekedett.
He was not dumb or slow, he just thought carefully about everything before he acted.
Nem volt se ostoba, se lassú, csak mindent alaposan megfontolt, mielőtt cselekedett.
Hülye vagy, ostoba vagy lassú?
But I am not stupid, Paul, and I am not slow.'
Csakhogy én, Paul, nem vagyok sem ostoba, sem nehézfejű.
The creature was slow and ponderous, but incredibly strong.
A fajzat lassú volt és nehézkes, viszont hihetetlenül erős.
You warned them that east of Pine View the route is slow yet, and not guaranteed at all?
Figyelmeztetted őket, hogy Pine View-tól keletre az út még nehézkes és egyáltalán nem biztonságos?
It was the slow, deep hour before sunrise, when death is closest and dreams hold sway in men's sleep.
A napfölkelte előtti lomha, nehézkes órában jártak, amikor közel a halál, és álom uralkodik az emberek felett.
It was a slow day, not much to do but sit and wait for the jury to return.
Mindenesetre elég unalmas napjuk volt: csak üldögéltek, és várták, hogy az esküdtek megjöjjenek.
Teljesen unalmas lesz.
Yes, the slow season had turned out to be somewhat less slow than they'd expected.
Igen, a lassú szezon mégsem bizonyult annyira lassúnak, mint ahogy számították.
But the crippled ship was impossibly slow for the purposes of Salo's intergalactic errand.
Salo galaktikaközi küldetésére azonban képtelenül lassú volt a nyomorék űrhajó.
First, their slow growth would exhaust the patience of most farmers.
Először is, lassú növekedésük a legtöbb földműves türelmét kimerítette volna.
slow (és: easy)
- Slow, slow, slow. - (honking) Hey, slow down over there, people!
- Lassan, lassan, lassan. - (dudálás) Hé ember, húzodj félre!
He moves slow, talks slow, very much like an aging professor.
Lassan beszél, megfontoltan, éppen úgy, mint egy öregedő professzor.
They left the company and began a slow, cautious exploration of the garden's perimeter.
Otthagyták társaikat, és lassan, elővigyázatosan felderítették a kert peremét.
Slow, dragging steps, with a long pause between each.
Lassú, vontatott lépések, hosszú szünet az egyes léptek között.
Mareth, the other called to her in a slow, whispery voice.
szólította az vontatott, suttogó hangon.
Their slow obedient movements, their sluggish plasticity—these things faintly horrified her.
Kissé iszonyodott a Szülők vontatott, engedelmes mozgásától, tagjaik lomha képlékenységétől.

Példamondatok a(z) "slow" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHis heart, which had begun to slow down, began to do its Morse-code number again.
A szíve, amely eddig már ismét lassabban vert, most megint elkezdte a morzézást.
EnglishFloyt was ecstatic, for all the fact that Thistle was a slow and wallowing bird.
A bolygó furcsa, elvarázsolt tájai mélyen az átlátszó gépalj alatt suhantak el.
EnglishThe man on the couch lifted a slow hand to the corner of the towel over his eyes.
A férfi a heverőn lassú mozdulattal felemelte a szeme fölött a törülköző sarkát.
EnglishOur response to the recent events in Tunisia and Egypt has been patchy and slow.
A közelmúlt tunéziai és egyiptomi eseményeire esetlegesen és lassan reagáltunk.
EnglishYou see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
Látják, ezt a gondolkodó részt használjuk, az agy lassú részét -- ezt használjuk.
EnglishYes, the slow season had turned out to be somewhat less slow than they'd expected.
Igen, a lassú szezon mégsem bizonyult annyira lassúnak, mint ahogy számították.
EnglishJuno’s only gait is a slow amble; we must ride long to ride far.
Juno csak lassú poroszkálásra képes, és nekünk még nagyon messzire kell mennünk!
EnglishSir Claud leaned back in his chair wearily, and spoke in a slow, dragging voice.
Sir Claud hátradőlt a karosszékben, és amikor megszólalt, nehezen forgott a nyelve.
Englishdreamlike and slow, and uncertain, but then in a deep sad moment I knew the truth:
És egyszer csak a mélyről jövő bánat pillanatában a szemembe nézett az igazság:
EnglishHe pushed off, and the sound of his slow oar strokes faded away in the mist.
Ellökte a ladikot a parttól, komótos evezőcsapásainak nesze tovaúszott a ködben.
EnglishWe must not allow the financial crisis to slow down the switch to a green economy.
Nem engedhetjük, hogy a pénzügyi válság késleltesse az átállást a zöld gazdaságra.
EnglishBefore he could answer her, the traffic ahead began to slow down on the dark road.
Mielőtt a férfi válaszolhatott volna, az előttük haladó kocsisor lassulni kezdett.
EnglishOver the king's fierce face there fell a slow shadow of disappointment and betrayal.
A király zord arcára lassan a csalódottság és az elhagyatottság árnyéka kúszott.
EnglishSometimes here time goes fast and on Earth slow, and sometimes the opposite.
Néha itt gyorsabban pörög, a Földön pedig lassabban, máskor pedig épp fordítva.
EnglishSlow, heavy footsteps sounded behind the fallen prince, approaching cautiously.
Óvatosan közeledő, súlyos, nehéz lépések hallatszottak a földön heverő herceg mögül.
EnglishSlow going,' Ulath observed laconically, carefully wiping dust from his eyes.
Lassan haladunk- jegyezte meg tárgyilagosan Ulath, és kitörölte a szeméből a port.
EnglishHe followed the Beltway, the traffic slow and cautious because of a light snow.
A körgyűrűn haladt éppen, az enyhe havazás miatt mindenki lassan, óvatosan vezetett.
EnglishI sat back against the seat, eyes closed, waiting for my heart to slow down.
Hátradőltem az ülésben, s behunyt szemmel várakoztam, hogy szívem lecsillapodjon.
EnglishAnd you are old and slow, Prince Glasgian said, not hiding his indignation.
Te pedig öreg vagy és lassú felelte Glasgian herceg, nem titkolva felháborodását.
EnglishAfter a while he spoke to them; but they were slow and cautious in answering.
Egy idő múlva megszólította őket, de csak vonakodva, óvatosan válaszolgattak.