EN

singing {határozószó}

volume_up
He turned to them and gave them their commands in the soft singing language.
A fiúkhoz fordult, és parancsokat osztogatott a lágyan daloló nyelven.
The creatures cling to the singing walls of their caves.
A teremtmények barlangjuk daloló falára tapadnak.
Tyler: We are the all-singing, all-dancing crap of the world.
A világ daloló-táncoló szarkupaca vagyunk.
I was filled with visions of our processions in Rome, of people singing and bearing the offerings.
Római körmeneteink látomásai gomolyogtak bennem, éneklő, áldozatvivő emberek.
In his mind the singing words seemed to change their tone.
Mintha az agyában éneklő igék most megváltoztatták volna színezetüket.
And then I heard a high-pitched singing note such as no mortal could ever have made.
Aztán egy éles, éneklő hangot, amilyet sose adhatott volna halandó.

Példamondatok a(z) "singing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWould the Will of God be upset by the discordant singing of some dirty savages?
Nem hagyhatta, hogy ezek a zajosan kántáló vadak gúnyt űzzenek Isten akaratából.
EnglishWell, pal, I was dragged all over those hills, and I did not hear any singing.
Nos, haver, végigmentem azokon a hegyeken, és egyáltalán nem hallottam éneklést.
EnglishA choir began singing, but the language was foreign, and he didn't understand.
Énekelni kezdett a kórus, de valami idegen nyelven, Chris nem értette a szöveget.
EnglishThe voices of hell I had no desire to hear, but what about the singing of heaven?
A pokol zsinatolására nem voltam kíváncsi, de milyen lehet az angyalok éneke?
EnglishThere was a singing in the air, and the warriors on all sides hastily fell back.
Valamiféle ének csendült fel és a harcosok körülötte sietve hátrébb léptek.
EnglishThere she could have lain forever listening and singing with it, seeing the glen.
Ott tudott volna feküdni, míg a világ világ, énekelve és a völgyre gondolva.
EnglishLater, when they rose, she heard herself singing; and Gorlois watched her curiously.
Később, amikor fölkeltek, Igraine dalra fakadt, és Gorlois csodálkozva nézett rá.
EnglishShe was singing Dark Eyes and the band behind her seemed to be falling asleep.
A Sötét szem című dalt énekelte, a zenekar a háttérben mintha elaludt volna.
EnglishAsk the lady Morgaine if she will come to me when she has finished singing.
- Kérd meg Morgaine úrnőt, hogy fáradjon ide hozzám, ha befejezte az éneklést.
EnglishAnd there are wastes of stump and bramble where once there were singing groves.
S ahol valaha sarjú erdők énekeltek, most csupa tövis és tüskebokor a táj.
EnglishAnd the deep glint of the brass bed in the room, and Violetta singing to all those men.
És a rézágy sötét csillogása a szobában, és Violetta, ahogy énekel a férfiaknak.
EnglishShe could hear the priests singing softly, Kyrie eleison, Christe eleison.
Morgaine hallotta, hogy a papok halkan énekelnek: Kyrie eleison, Christe eleison.
EnglishOnly when he had seen the little men in their circle had he realized they were singing.
Csak mikor meglátta a kis embereket a körben, akkor döbbent rá, hogy énekelnek.
EnglishIt's as if the whole population had to shift from being basses to singing as a tenor.
Ez olyan, mintha az egész populációnak át kellett volna váltania basszusról tenorra.
EnglishThe singing air-some sort of spell-barrier, El guessed-ringed him around closely.
Az éneklő levegő - valamiféle varázsgát, gondolta El - ott csengett körülötte mindenhol.
EnglishAnd the sound of mingled voices, young and high and very sweet, singing that song.
Aztán fiatal, magas, és nagyon édes hangok olvadtak össze abban a dalban.
EnglishBut he was singing here, and not of battle and gallantry either, but of love.
De ő itt énekelt, és nem csatákról, sem hősi tettekről, hanem szerelemről.
EnglishIt was a nice day outside, the sun shining, the flowers blooming, the birds singing.
Kint szép idő volt, sütött a nap, a virágok dúskáltak, a madarak énekeltek.
EnglishI closed my eyes and breathed the singing, and the perfume of the flowers.
Behunytam a szememet, egyszerre lélegeztem be az énekszót és a virágillatot.
EnglishPrince Lír was singing as he rode, though the Lady Amalthea could not yet hear the words.
Lír herceg énekelt lovaglás közben, bár a szavait Amalthea úrnő nem vehette ki.

Szinonimák (angolul) a(z) singing szóra:

singing
singe