EN

significant {főnév}

volume_up
significant (és: foundational)
There has been a significant drop in the prices of basic agricultural products.
Az alapvető mezőgazdasági termékek ára jelentős mértékben csökkent.
That is a significant change, but I believe it is a fundamental improvement of the scheme.
Ez jelentős változás, de úgy vélem, alapvető előrelépést jelent a program szempontjából.
This significant principle has been established by the European Court of Justice.
Ezt az alapvető elvet az Európai Bíróság fektette le.
significant (és: signal, salient)
China is a significant nation and an important partner of the European Union.
Kína kiemelkedő nemzet és fontos partnere az Európai Uniónak.
(PT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the question of Europe's demographic future has merited significant attention from this Parliament.
(PT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, Európa demográfiai jövőjének kérdése méltó e Parlament kiemelkedő figyelmére.
The lone peak of Mount Apo was the only significant terrain around for fifty miles-it was the worst moment to be caught by fighters.
Ötven mérföldes körzetben a Mount Apo magányos csúcsa volt az egyetlen kiemelkedő tereppont; a legrosszabb pillanatban kapták el őket a vadászok.
significant (és: signal)
Of course, there have been significant improvements but there are also significant gaps.
Természetesen voltak jelentős fejlemények, de maradtak komoly hiányosságok is.
Our air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Levegőminőségi irányelveink jelentős korlátozásokat tartalmaznak erre vonatkozóan.
The Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.
A dohai megállapodás jelentős előrelépést fog eredményezni e fontos területen.
significant
The Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.
A dohai megállapodás jelentős előrelépést fog eredményezni e fontos területen.
This is particularly significant for countries such as Poland.
Ez különösen fontos olyan országoknak, mint Lengyelország.
It is a significant contribution to the issue of justice in the EU.
Ez nagyon fontos előrelépés az Unió igazságszolgáltatásában.
significant
The situation in the fisheries industry, which we will be debating in a moment, is a significant case in point.
A halászat helyzete, amelyről nemsokára vitát nyitunk, kifejező példa erre.
Hence the profoundly significant phrase, to make good.
Innen a mélységesen kifejező szó: boldogulni.
significant
It is clear to me that this is a significant aspect for the European Parliament.
Megértem, hogy ez az Európai Parlament számára lényeges szempont.
Under the rules of the EU, this means a very significant conflict of interests.
Az EU szabályai szerint ez nagyon lényeges összeférhetetlenséget jelent.
This was a significant discharge, because it is the last discharge before the elections.
Ez egy lényeges mentesítés, mert ez az utolsó mentesítés a választások előtt.
significant

Példamondatok a(z) "significant" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWith regard to funding and simplification, there are more significant measures.
Ami a finanszírozást és az egyszerűsítést illeti, vannak fontosabb intézkedések.
EnglishIn recent decades, the interregional approach has had some significant successes.
Az elmúlt évtizedekben a régiók közötti megközelítés elért pár jelentős sikert.
EnglishOur air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Levegőminőségi irányelveink jelentős korlátozásokat tartalmaznak erre vonatkozóan.
EnglishThe EU argues that there is a need for a significant increase in public funding.
Az EU állítása szerint jelentős mértékben kell növelni a közfinanszírozás arányát.
EnglishMother said a significant thing when she saw we didn't have a fireplace anymore.
Anyám jelentőségteljes dolgot mondott, amikor meglátta, hogy nincs már kandallónk:
EnglishAll in all I think we shall have made significant progress by the end of 2009.
Mindent egybevetve úgy hiszem, hogy jelentős haladást fogunk elérni 2009 végére.
EnglishThat is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Ezért álltunk elő az uniós jogszabályok jelentős egyszerűsítésének ötletével.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Természetesen 2009 jelentős változásokat fog hozni az Európai Parlament munkájába.
EnglishThe Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.
A dohai megállapodás jelentős előrelépést fog eredményezni e fontos területen.
EnglishFor this reason, these statistics represent a significant element of policy making.
Ezért a statisztikai adatok a politikai kialakításának jelentős elemeit képezik.
EnglishThose who are critical of significant economising are certainly on the wrong path.
Akik bírálják a jelentős megtakarítási programokat, bizonyosan rossz úton járnak.
EnglishWhat Mr Blokland has just said about ship cleaning in Holland is very significant.
Amit Blokland úr mondott a hajók hollandiai megtisztításáról, az nagyon fontos.
EnglishThey will play an even more significant role in the process of its implementation.
Ők még ennél is fontosabb szerepet fognak betölteni a végrehajtás folyamatában.
EnglishWhat was most significant for me was, once again, the presence of the women.
Ami számomra a legjelentősebb volt, még egyszer mondom, az a nők jelenléte volt.
English. - The EU has made significant progress in improving consumers' rights.
írásban. - Az EU jelentős lépést tett előre a fogyasztók jogainak javításában.
EnglishSome countries have significant reserves which they continue to restrict to export.
Bizonyos országoknak jelentős tartalékaik vannak, amelynek exportját korlátozzák.
EnglishThe present regulation No 1049/2001 was a significant step towards greater openness.
A jelenlegi 1049/2001/EK rendelet jelentős lépés volt a nagyobb nyitottság felé.
EnglishA significant part of this important acquis is recognised by all EU Member States.
Ennek a fontos vívmánynak egy jelentős részét az EU összes tagállama elismeri.
EnglishThe Commission can give significant help here to the other European institutions.
A Bizottság ebben jelentős segítséget nyújthat a többi európai intézménynek.
EnglishTo begin with, and highly significant, is the fact that Caroline believed it.
Kezdjük azzal -és ez rendkívül fontos -, hogy Caroline-nak ez volt a meggyőződése.

Szinonimák (angolul) a(z) significant szóra:

significant
significance
significant figure