EN

side {főnév}

volume_up
The resolution is directed to both sides of the 'blue-orange' divide.
Az állásfoglalás a "kék-narancsos” felosztás mindkét oldalára irányul.
As a matter of fact, the resolution is just as one-sided as the Goldstone report itself.
Tulajdonképpen az állásfoglalás éppen olyan elfogult, mint maga a Goldstone-jelentés.
Human affairs bring us nothing but sorrow and trouble, but we have language and we make war and we use tools; maybe we should take sides.
Az ember ránk csakis bánatot és bajt hoz, mégis nyelvet bírunk, háborúzunk és eszközöket használunk; az állásfoglalás elől talán nem helyes kitérnünk.
They heard a startled shout from the top of the bluff on the left side of the road.
Megsarkantyúzta Farant, és a csapat élén bevágtatott a szorosba.
They went to stand at the side of the hall, waiting for an opportunity to approach the dais.
A kis csapat a terem egyik félreeső sarkában várakozott, alkalomra várva, hogy odaléphessenek az emelvényhez.
There was junior boys stuff, but when he busted his knee, he set up a girls' side, and he's been on my case ever since!
Volt öregfiúk csapat,...aztán amikor megsérült a térde, létrehozta a lánycsapatot,...és azóta nekünk szenteli magát!
A thin silver lightning-bolt jigjagging top to bottom on the driver's side.
Vékony, ezüst villámcsapás húzódott cikcakkban a vezető előtti rész alján.
The theoretical side of this is quite straightforward, once you understand the principle.
Nos, a lényegi rész rendkívül egyszerű, ha az elvvel már tisztában van az ember.
The toilets were ranged along one side of the longer bar, the sinks along both sides of the shorter one.
A vécéfülkék a hosszabbik rész egyik fala mentén sorakoztak, a mosdók a rövidebbik rész átellenes végein.
They walked toward the far side of the Rover camp.
A romanó tábor túlsó végébe tartottak.
Átmegyek csörömpölni a tábor másik felére.
Then they were moving toward the perimeter of the awakened encampment, side by side, their weapons held ready.
Azután egymás mellett mentek tovább az ébredező tábor széle felé, döfésre tartott fegyverekkel.
The sender will appear on the right-hand side of the page, to the right of the addressee.
A feladó a lap jobb oldalán, a címzettől jobbra fog megjelenni.
As Merrick turned the object, I saw that a full figure was etched into the other side.
Mikor Merrick megfordította a tárgyat, láttam, hogy a másik lap egy egész alakot ábrázol.
The text on the right hand side of the page (items 3.2.1.3.1 to 3.2.1.3.5) shall read as follows:
A lap jobb oldalán látható szöveg (3.2.1.3.1. és 3.2.1.3.5. pont) az alábbiak szerint módosul:
That is the side where the Intensive Care Unit was in those days, and of course that was where the Beaumont boy was taken following his operation.
Ez az a szárny, ahol akkoriban az intenzív osztály volt, és természetesen a műtétet követően itt tartottuk a Beaumont fiút.
The inclination of the side-roller axis to the middle-roller axis shall not be greater than 20º for Class 1 and 30º for Class 2.
Az oldalgörgő tengelyének hajlásszöge a középső görgő tengelyéhez viszonyítva nem lehet nagyobb, mint 20° az 1. osztály és 30° a 2. osztály esetében.
Ken Mulgrew, the quintessential bureaucrat, had risen through the non-operational side of the hierarchy to a post that put him in charge of personnel.
Ken Mulgrew, a született hivatalnok addig-addig kapaszkodott fölfelé a szamárlétrán, míg végül a személyzeti osztály főnöke nem lett.
The clinical side was essentially a duplication of the room in which the street bums had lounged and drunk their booze, waiting unknowingly for the onset of symptoms.
A klinikai részleg gyakorlatilag ugyanolyan volt, mint az a szoba, amelyben a korábbi hajléktalanok tanyáztak, itták piájukat, és tudtukon kívül várták a szimptómák megjelenését.
She's beached on the other side of that shoulder that slopes down into the sea.'
Annak a tengerbe lejtő nyúlványnak a másik oldalán vontatták partra!
They were on the top of the cliff and the slope of this side went WITCH WORLD 141 down to a stream.
A szikla tetején álltak, és ezen az oldalon a lejtő egy patakhoz vezetett.
The eastern side of Castle Lake lay at the bottom of a long, steep hill.
A Castle-tó keleti oldala egy hosszú, meredek domb alján van, a Tavi út pedig a lejtő oldalában húzódik.
side (és: face)
side (és: facet, page, wing)
There is a side that is led by men, and there is a side that is led by women.
Van egy oldal, amit a férfiak vezetnek, és az oldal, amit a nők.
This comparison makes it clear on which side the fundamental values lie.
Az összehasonlításból világossá válik, melyik oldal képviseli az alapvető értékeket.
Firstly, the revenue side is essentially a predetermined amount.
Először is, a bevételi oldal lényegében egy előre meghatározott összeg.
John moved to the side windows and saw the wingtip pass over, rotating as it did so.
Clark az oldalsó ablakhoz húzódott, s látta a fordulás közben felettük elhúzó szárny csúcsát.
There was an exit on the other side of the ward.
A szárny túlsó végén megint egy kijárat.
Four-piece Cook's special... deep-fried with side and slaw.
"Négydarabos Cook's sült szárny és mell!
side (és: field)
In the darkness of early morning there were noises by a rock a little way down the side of the mountain.
A hajnal homályában halk nesz hallatszott a hegyoldal egyik sziklája mögül.
The semi-Orca sped slantwise toward a steep-sided metalmound.
A félorka megindult egy meredek hegyoldal felé.
Soon the path reached a rounded angle where the mountain-side swelled out again, and there it suddenly entered a narrow opening in the rock.
Az ösvény hamarosan megint elkanyarodott, ott, ahol a hegyoldal megint kidomborodott, s ők váratlanul egy keskeny sziklahasadékhoz értek.

Példamondatok a(z) "side" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe said gently, My lord Lancelet, would you rather be at my lord Arthur's side?
- Lancelet uram - kérdezte gyöngéden -, szívesebben lennél Arthur urunk mellett?
EnglishThe Treloar Building was, and is, on Olive Street, near Sixth, on the west side.
A Treloar-ház ott állt az Olive Streeten, a 6. utca közelében, a nyugati oldalon.
EnglishThe Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
A Bizottság politikai oldalról gyorsan lépett a két felhívás követése érdekében.
EnglishKarli the robodog was by Twinkle's side, the plastic bones shaking under her fur.
Karli robokutya Csillám mellett ült, műanyag csontjai rázkódtak a bundája alatt.
EnglishTodd are in a corner on the other side of the room.
Sara Plankmore Wilcox és S. Todd a terem túlsó végében, az egyik sarokban vannak.
EnglishSo is the door on the far side of the big central room, the one to the outside.
A nagy központi szoba túlsó végén nyitva a másik is, amelyik a külvilágba vezet.
EnglishSoldiers were swarming from every side of the quadrangle; shots sliced the snow.
Katonák sereglettek elő az udvar négy sarkából; lövések hasították fel a havat.
EnglishOn the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
A másik oldalon egy terrorista szervezet áll, amelynek valódi kiléte nem ismert.
EnglishInspector Morton - who has just come out on the terrace through the side door.
- Morton felügyelőt... éppen most lépett ki a teraszra, az oldalajtón keresztül.
EnglishAn IRA driver was shot, and his car plowed into people on the side of the street.
Egy IRA-s sofőrt lelőttek, és a kocsija az utcán várakozó emberek közé hajtott.
EnglishAnd if happiness is on the opposite side of success, your brain never gets there.
És ha a boldogság a sikerrel ellentétes oldalon van, az agyunk sosem fog odaérni.
EnglishThe clacking typewriter on the other side stopped for a moment, and then went on.
A túloldalon egy pillanatra elhallgatott az írógépkattogás, aztán folytatódott.
EnglishAnd also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
Sőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
EnglishMaybe they treat me well because I’m a chicken colonel on the winning side.
Lehet, hogy azért rendesek, mert egy nyamvadt ezredes vagyok a győztes oldalon.
EnglishShe seemed to rub along his side and Creideiki thought he could almost feel her.
Nukapai mintha nekidörgölőzött volna; Creideiki szinte érezte a bőrén az érintést.
EnglishFor weeks, we have tried again and again to put the starting case to one side.
Heteken keresztül megpróbáltuk a kiindító esetet az egyik fél oldalára helyezni.
EnglishWe, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.
Nekünk, az Uniónak, erős jelzéseket kell küldeni az Atlanti óceán túlsó felére.
EnglishEddings tried to roll to the left, and that exposed the right side of his neck.
Megpróbált balra elhajolni, ezzel a mozdulattal azonban föltárta védtelen nyakát.
EnglishIt was a round building stuck to the side of a mausoleum like a cancerous growth.
Kör alakú épület, ami úgy tapadt a mauzóleum oldalához, akár egy rákos kinövés.
EnglishPoirot raised his eyebrows, and slipped out of a conveniently adjacent side door.
Poirot felvonta a szemöldökét, és gyorsan eliszkolt egy alkalmas oldalajtón át.

Szinonimák (angolul) a(z) side szóra:

side