EN

shuddering {főnév}

volume_up
That could be the length of my life, Paul thought, and began shuddering.
Nagyjából még ennyit élhetek, gondolta Paul, és elfogta a borzongás.
He suddenly gasps for breath, clenching his fists and shuddering all over.
Hirtelen kapkodni kezdi a levegőt, ökölbe szorítja a kezét, egész testét rázza a remegés.
A remegés nem csillapult.
shuddering (és: horror, shudder)
She flew across the shuddering stone, slender limbs and cinnamon hair flying.
Karcsú lába alig érte a remegő sziklát, fahéjszín haja lobogott.
With a long, shuddering moan, Sephrenia collapsed.
Sephrenia hosszú, remegő nyögés kíséretében összecsuklott.
Catching it up she took it .back to the fireside and threw it about the shuddering maid.
Felkapta, visszament a tűzhöz, és a remegő szolgálóra borította.
I drank it from a small shuddering human being, who knelt before me as if I were Mother Isis.
Egy reszkető, emberi lényecskéből ittam, aki úgy térdelt előttem, mintha én lennék Ízisz Anya.
This big and capable man who always seemed to be the one making the decisions was a shuddering wreck of his former self.
Ez a magas, derekas ember, az örök döntéshozó, reszkető roncsa lett régi önmagának.
And then I looked down to see her looking up at me, standing on the road in the shuddering pool of light beneath the lantern.
Lenéztem, és láttam, hogy felpillant rám, ahogy ott áll az úton, a lámpások reszkető fényében.
shuddering (és: shiver)
shuddering
shuddering
She drew a long shuddering breath and turned to leave the garden.
Mély, borzongó lélegzetet vett, s kifelé indult a kertből.
Even in the shuddering gloom, I could see his handsome broad nose and beautifully shaped full lips.
Még a borzongó félhomályban is láttam szép, széles orrát, és gyönyörű metszésű, telt ajkát.
shuddering
shuddering

Példamondatok a(z) "shuddering" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt could have been anyone, he said, staring at the sword and suddenly shuddering.
- Lehetett volna bárki - bámult a kardra Lancelet, és hirtelen megborzongott.
EnglishI would've pissed my pants, Ding observed, shuddering at the end of the story.
Én összecsináltam volna magam jegyezte meg a történet végén Ding hidegrázósan.
EnglishGeorge Powhatan inhaled in hard, shuddering gasps, and his face was flushed.
George Powhatan mély, didergésszerű zihálással vette a levegőt, s az arca kipirult.
Englisha devil exclaimed, shuddering his way back onto his rocky perch.
- Mi volt ez? - kérdezte az egyik ördög, és visszahuppant eredeti helyére.
EnglishTarthe drew a shuddering breath, shook his head, and turned to the young mage.
Tarthe összerázkódva sóhajtott és fejét ingatva az ifjú mágushoz fordult.
English[Rattling] [Clicks] [Shuddering] A German ship... of the type Brice said you sunk.
Ez egy német hajó... amiről Brice azt állította, ilyet süllyesztettek el.
EnglishNergal let healing fire wash briefly over the shuddering human in his hands.
Nergal engedte, hogy a gyógyító tűz megnyalogassa a romokban heverő embert.
EnglishWithin two or three seconds, he appeared yet again, still shuddering.
Két vagy három másodperc múlva azonban ismét megjelent, s még ekkor is remegett.
EnglishShe lay shuddering on the pavement, hearing the crowd gather around her.
Reszketve feküdt a betonon, és hallotta, ahogy összegyűlnek körülötte a bámészkodók.
EnglishIt leveled a shuddering arm to point at her and unleash a last, desperate magic.
Felemelte remegő karját, és a nőre szegezte, hogy kilője rá utolsó, elkeseredett varázslatát.
English'The men who came down that hill were like sleepwalkers,' Bevier said, shuddering.
Azok az emberek mintha alvajárók lettek volna borzongott meg Bevier.
EnglishHe suddenly gasps for breath, clenching his fists and shuddering all over.
Hirtelen kapkodni kezdi a levegőt, ökölbe szorítja a kezét, egész testét rázza a remegés.
EnglishI suspected, however, that Brother John might be responsible for the shuddering earth.
Aztán felmerült bennem, hogy valószínűleg inkább John testvér felelős a föld rázkódásáért.
EnglishShe was suddenly aware of Raul, still shuddering at her shoulder.
Teslának hirtelen eszébe jutott Raul, aki még mindig a válla mögött reszketett.
EnglishAlone at last, with the door blocking her eyes, he let out a shuddering sigh.
Végre egyedül, mikor az ajtó eltakarta az asszony szeme elől, megkönnyebbülten sóhajtott föl.
EnglishHenry kicked snow over both the eggs and the little monster's corpse, shuddering.
Borzongva havat rugdosott a tojásokra és a kis szörnyeteg dögére.
EnglishHe was shuddering all over, his muscles jerking beneath his plaid shirt and jeans.
Egész testében remegett, az izmok meg-megrándultak a kockás szövetinge, a farmernadrágja alatt.
EnglishHe gagged, writhed, and tried to vomit, throat shuddering spasmodically.
Azután az érzések eltűntek és helyükben a kőpadló hidegének érzete jelent meg a térdeiben.
EnglishHe drew his foot back, shuddering, but the flow of the sand did not stop for some time.
Ijedtében visszarántotta a lábát, de a homok jó ideig folydogált még.
English' asked Sam shuddering, turning to Frodo, who was now behind him.
Mik ezek? - kérdezte dideregve Samu, s Frodóhoz fordult, aki most ott volt mögötte.

Szinonimák (angolul) a(z) shudder szóra:

shudder