EN

severe {melléknév}

volume_up
She wore severe white hospital pajamas and was beautiful.
A nő dísztelen fehér kórházi pizsamát viselt, és nagyon szép volt.
His black cassock was plain, even severe, and his hollowcheeked face was bleakly ascetic.
Fekete reverendája dísztelen, szinte puritán volt, beesett arca komor, aszketikus vonásokat hordozott.
A thin man dressed in a severe black cassock sat near the window.
Az ablak mellett egy dísztelen, fekete reverendát viselő férfi ült.
It was dressed very formally in a severe grey suit.
Galambszürke, puritán szabású ruhájában rendkívül ünnepélyesen festett.
The monastery was a severe-looking building surrounded by a wall made of yellow sandstone.
A kolostor egy puritán kinézetű, sárga homokkő fallal körülvett épület volt.
His black cassock was plain, even severe, and his hollowcheeked face was bleakly ascetic.
Fekete reverendája dísztelen, szinte puritán volt, beesett arca komor, aszketikus vonásokat hordozott.
He was the Christ in our style, the old style, loving in severe lines, loving in somber color, loving in the manner of my land.
Ez a mi stílusunk volt, a régi stílus, amely rideg vonalakkal, sötét színekkel, az én földem módján szeretett.
Professor Boruelal's severe expression translated into an ironic smile.
Boruelal professzor szigorú tekintete ironikus mosolyba váltott át.
Severe measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
A pénzügyi vihar miatt szigorú intézkedéseket hoztak és munkahelyek szűntek meg.
The language is hardly suggestive of uniformly severe enforcement.
A nyelvezet alig utal egységesen szigorú végrehajtásra.
Nevertheless, the Turko-Kurdish peace process has suffered a severe set back.
A kurd-török békefolyamatban azonban komoly visszalépés történt.
Her face scrunched, and she squinted through what had to be spasms of severe pain.
Az arca összerándult, úgy hunyorgott, mintha komoly fájdalmai lennének.
Though tall and severe, she wore her long auburn hair loose.
Bár magas volt és komoly, aranybarna haját viszont kibontva viselte.
The mountainside was doubly frosted by both severe cold and frigid lunar light.
A hegyoldalt kétszeresen is fagyba burkolta a kemény hideg és a hold jeges fénye.
The campaign was a severe one and Tiberius handled it with his old force and skill.
Kemény hadjárat volt, de Tiberius régi ügyességével és erejével vezette le.
Only a few light intoxicants were served; no limited-use drugs or severe mood-alterers.
Csak néhány fajta könnyű Intoxlkánst szolgáltak fel, nem voltak korlátozott drogok vagy kemény hangulat-váltók.

Példamondatok a(z) "severe" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSevere measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
A pénzügyi vihar miatt szigorú intézkedéseket hoztak és munkahelyek szűntek meg.
EnglishThe mountainside was doubly frosted by both severe cold and frigid lunar light.
A hegyoldalt kétszeresen is fagyba burkolta a kemény hideg és a hold jeges fénye.
EnglishThank you--thank you--I had a severe cold last week but I've got over it now.
Köszönöm köszönöm, a múlt héten csúnyán meghűltem, de most már túl vagyok rajta.
EnglishWe appear to have agreed that a severe and nationwide famine is not tolerable.
Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy egy országos éhínség elviselhetetlen lenne.
EnglishCormorant Etrurian had sustained so severe a wound that he would lose his arm.
Cormorant Etrurian olyan súlyosan megsebesült, hogy le kellett vágni a fél karját.
EnglishA most severe case, he said almost to himself while staring at the closed eyes.
- Nagyon súlyos eset - mondta szinte magának, miközben a becsukott szemekre meredt.
EnglishLip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Egy ilyen súlyos humanitárius válsághelyzet idején a szájjártatás nem elegendő.
EnglishBenson had been - not difficult - but a trifle severe toward young people.
Mrs. Benson nem volt nehéz eset, csak egy kicsit szigorú volt a fiatalokkal.
EnglishThe Baltic Sea is sensitive and is already under severe environmental pressure.
A Balti-tenger érzékeny és már így is komoly környezeti nyomás nehezedik rá.
EnglishAnd at about four months old, I was diagnosed with profoundly severe hearing loss.
És úgy négy hónaposan nagyon súlyos halláskárosulást állapítottak meg nálam.
EnglishThe Hill and its sumptuous properties were dealt as severe a blow; or several blows.
A Dombot és fényűző ingatlanait is hasonló csapás, vagy még inkább csapások érték.
EnglishHow she resembled her great mother; tall, yet frail of bone, beautiful yet severe.
Mennyire hasonlít hatalmas anyjára: magas, mégis finom csontú, gyönyörű, de szigorú.
EnglishWe must remember the past and the two severe dictatorships that Europe suffered.
Emlékeznünk kell a múltra és arra a két kemény diktatúrára, amelytől szenvedett Európa.
EnglishHowever, I must make a severe criticism of the European Union Solidarity Fund.
Mindazonáltal, súlyos kritikával kell illetnem az Európai Unió Szolidaritási Alapját.
EnglishAnd like children, they believe that we are in severe need of assistance.
És hisznek abban, hogy mint a gyermekeknek, nekünk is támogatásra van szükségünk.
EnglishThe campaign was a severe one and Tiberius handled it with his old force and skill.
Kemény hadjárat volt, de Tiberius régi ügyességével és erejével vezette le.
EnglishAre you so severe upon your own sex as to doubt the possibility of all this?
- Olyan szigorú tulajdon neme iránt, hogy kételkedik ennek a lehetőségében?
EnglishHowever, it turns out that New Guinea's biota suffered from three severe limitations.
A helyzet azonban az, hogy Új-Guinea élővilága három ponton is hiányos volt.
English(RO) During the last two years, we have faced the most severe global economic crisis.
(RO) Az elmúlt két évben különösen súlyos gazdasági válsággal szembesültünk.
EnglishI made my face severe, and I tried to figure how much I should confess and why.
Zord arcot vágtam, és közben megpróbáltam kitalálni, hogy mennyit vallhatok be, és miért.