EN

to set out {ige}

volume_up
These are all very tangible things that are set out in this resolution.
Mindezek nagyon kézzelfogható ügyek, amelyeket ez az állásfoglalás megállapít.
I'm starting to feel a little saddle-weary,' Kurik admitted as they set out at first light.
Egy kicsit kezd törni ez a nyereg ismerte el Kurik, amikor a hajnal első fényeinél induláshoz készülődtek.
mindent kirak az asztalra
Biogas holds enormous potential as a renewable energy source and is destined for a great future for a whole number of reasons that are set out in the report tabled for debate today.
A biogázban mint megújuló energiaforrásban óriási a potenciál és nagy jövő rejlik, egy sor olyan okból, amelyet a mai tárgyalt jelentés felsorol.

Példamondatok a(z) "to set out" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHowever, some of the proposals set out in the Gualtieri report are unacceptable.
A Gualtieri-jelentésben szereplő javaslatok egy része azonban elfogadhatatlan.
EnglishFarl nodded, and El set out across the room to where he could relieve himself.
Farl bólintott és El megindult a termen keresztül arra, ahol könnyíthet magán.
EnglishAnd from there we set out with the field assistants in two wellstocked jeeps.
Innen két jól felszerelt terepjárón mentünk tovább a terepmunkások kíséretében.
EnglishThe technical details will be set out in that e-mail in the appropriate languages.
A technikai részletek ebben az e-mailben fognak szerepelni, a megfelelő nyelveken.
EnglishIt does not set out to restrict civil liberties or to exert pressure on consumers.
Nem korlátozza a polgári szabadságjogokat, és nem gyakorol nyomást a fogyasztókra.
EnglishThis means that the rights set out in the Charter will not be Community rights.
Ez azt jelenti, hogy a charta által tartalmazott jogok nem lesznek közösségi jogok.
EnglishHe resolved to go alone to Mordor, and he set out: that is all that I can say.'
Úgy döntött, hogy egymaga megy el Mordorba, és el is indult: mindössze ennyit tudok.
EnglishNo longer able to keep my hand from trembling, I pulled out a set of X rays.
Nem tudtam tovább fékezni a kezem remegését, így húztam ki a röntgenfelvételeket.
EnglishIt banked round the remainder of the curve, then set out across the slender bridge.
Amikor a kanyarba ért, kicsit megdőlt, majd egyenesen robogott tovább a hídon.
EnglishBut, luckily, he came back again in ten minutes' time, and then we all set out.
De szerencsére tíz perc múlva visszajött, s akkor mind felültünk a kocsira.
EnglishIn future air fares are to be set out in a comprehensible and transparent way.
A jövőben a légi közlekedési viteldíjakat átfogó és átlátható módon kell közzétenni.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
A jelentésben szereplő 12 pont egyértelmű cselekvési tervet vázol fel a jövőre nézve.
EnglishIf I see them again, she added, I will warn you before you set foot out of doors.
- Ha majd megint látom őket - folytatta -, szólok, uram, mielőtt elmenne itthonról...
English3. part B of Annex I is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation; 4.
4. A VIIa. melléklet helyébe az e rendelet II. mellékletében szereplő szöveg lép.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Azokat a szabványokat, amelyeket követelünk, világosan leírja a közös állásfoglalás.
EnglishI will tell Arthur, Gwenhwyfar said, and as she set out, she pondered this.
- Megmondom Arthurnak - ígérte Gwenhwyfar, s amikor útnak indultak, elgondolkozott.
EnglishThis is particularly worrying and this concern must be set out in a joint resolution.
Ez különösen aggasztó, és ezt az aggályt egy közös állásfoglalásban kell kifejezni.
EnglishIt broadly supports the suggestions set out in the Commission's communication.
Általánosságban támogatja a Bizottság közleményében szereplő javaslatokat.
EnglishWhen it came, they were ready, and they set out across the still-dark fields.
Amikor végre világosodni kezdett, nekivágtak a még mindig félhomályba borult mezőnek.
EnglishThe achievement of this target has been set out as an independent commitment.
A fenti cél elérése önálló kötelezettségvállalásként került meghatározásra.

Hasonló fordítások a(z) "to set out" szóra magyarul

out határozószó
Hungarian
set főnév