EN

to set forth {ige}

volume_up
elhatározza magát vmire
In this case, you can begin at the moment when Father Gorman set forth from his presbytery to visit a dying woman.
Kezdődhet ez a történet abban a pillanatban, amikor Gorman atya elindul a paplakból, hogy felkeressen egy haldokló asszonyt.

Példamondatok a(z) "to set forth" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA metal plaque on the pedestal of each set forth the name of the represented deity.
A szobrok talapzatába fémtáblát ékeltek, amelyen az adott istenség neve szerepelt.
EnglishEach sample shall conform to the specifications set forth in section 9 (1).
Valamennyi mintának meg kell felelnie a 9. pontban meghatározott előírásoknak*.
EnglishShe had set forth from Caerleon-it seemed only a few days ago, in the late summer.
Caerleonból nyár végén indult el - mintha csupán néhány napja lett volna.
EnglishPhoenix-like, man arose from the frozen wilderness and set forth upon his dream.
A jeges vadonban az ember főnixként újraéledt, és álmát megvalósította.
EnglishI think that in this House we need to have debates and set forth arguments.
Véleményem szerint ebben a Házban vitatkoznunk kell és érveket kell felsorakoztatnunk.
EnglishAnd when we had found a ship sailing over to Phenice, we went aboard and set forth.
Találtunk egy Föníciába menő hajót, átszálltunk rá, és továbbhajóztunk.
EnglishI propose that we set forth in all courage, descend these stairs and seek the Curator.
Javaslom, hogy menjünk le ezeken a lépcsőn, és keressük meg a Kurátort.
EnglishThus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
EnglishShe and Gray Grantham have confirmed from another source the facts set forth in the brief.
Õ és Gray egy másik forrás révén igazolták a Pelikán ügyirat állításait.
EnglishAye, known too well for it to matter and be set forth clearly in the gem's stored memories.
Igen, túl jól tudta ahhoz, hogy a dolog a kőben raktározott emlékek közé mélyen beépüljön.
EnglishThe Codes set forth rules for accommodating separate subcultures, ethnicities— They're not workin'.
- A törvények foglalkoznak a különböző szubkultúrákkal és kisebbségekkel is.
EnglishOn the other hand, he failed not to set forth the easy, prosperous life which I was going to live.
Másrészt azt se mulasztotta el, hogy elő ne adja, milyen kényelmes, boldog életet élhetnék.
EnglishAll the arguments set forth in the report justify this decision.
A jelentésben szereplő valamennyi érv ezt a döntést támasztja alá.
EnglishWe're running a story in the morning which, in summary, verifies the facts set forth in the pelican brief.
Holnap reggel leközlünk egy cikket, amely megerősíti a Pelikán ügyiratban foglaltakat.
EnglishIn these hallowed grounds, that which was set forth in ancient times... - is as strong today as it was then.
Amit egykor útjára indítottak ezen a szent földön... -épp olyan erős ma is.
EnglishWhen your investigation is complete, we should be obliged if you would set forth your findings in this House.
Ha a vizsgálat a végére ért, lekötelezne, ha a Parlamentben adná elő megállapításait.
EnglishIn our experience, Mr Barroso, you are not in a position to set forth this Green New Deal.
Tapasztalataink szerint, Barroso úr, Ön nincs abban a helyzetben, hogy útjára indítsa ezt a Zöld New Dealt.
EnglishDid it follow the guidelines set forth in the claims manual?
A kézikönyvben meghatározott szabályok szerint jártak el?
EnglishForasmuch as many have taken in hand to set forth in order a narration of the things that have been accomplished among us,
A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
English(1)As set forth in paragraphs 2 and 3 of this Article.
Az általánosan elfogadott számviteli elvek alkalmazása

Hasonló fordítások a(z) "to set forth" szóra magyarul

forth határozószó
set főnév