EN

servant {főnév}

volume_up
The servants were going to have a fine dinner party to which the apprentice was not invited.
A szolgák jó kis vacsorát rendeztek, de a segéd nem volt rá hivatalos.
A male servant at the door announced the game was about to recommence.
Egy férfi szolga jelentette az ajtóban, hogy a játék folytatódik.
The Immortal Servant was very smart, as well as totally sincere.
A Halhatatlan Szolga nagyon okos volt, és maximálisan őszinte.
The servant carrying it looked very surprised but departed in swift silence.
A szolga meglepetten meredt rá, de szó nélkül odébbállt.
The uniformed male servant opened the door in response to Pittman's knock.
Pittman kopogtatására ugyanaz az inas nyitott ajtót.
Will saw the servant standing in the background, as if he were waiting to be called.
Will észrevette, hogy az inas ott áll a háttérben, mintha arra várna, hogy szólítsák.
Then when the servant had gone away, he sat back in his chair and looked at the other man.
Amikor azonban az inas kiment, hátradőlt székében, és ránézett látogatójára.
The poor servant wakes in the attic and starts screaming- So what?
A szerencsétlen szolgálólány felébred padlásszobájában, és sikoltozni kezd.
He clapped his hands, and the servant appeared.
Összecsapta a tenyerét, mire megjelent a szolgálólány.
Nor would you be, but that the servant girl has vanished.
Nem is tenném, ha a szolgálólány nem tűnt volna el.

Példamondatok a(z) "servant" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA servant of the god Dionysus stole wine to give it to humans for the first time.
Dionysus isten szolgája ellopta a bort, hogy először adjon belőle az embereknek.
EnglishWhen he turned back, a small Lavrentian servant, a young male, stood beside him.
Amikor visszanézett, egy alacsony lavrenti szolga, egy fiatal férfi állt mellette.
EnglishSome happy servant had gone out to commune with the night and to beat upon a drum.
Egy boldog cseléd jött ki a házból, hogy mulasson az éjszakával és a dobot verje.
EnglishI fear your servant who gave them to him may get into trouble with the police.
Félő, hogy Barrymore, akitől a holmik származnak, még bajba keveredhetik miattuk.
EnglishAnd if he was a very good servant, perhaps he, too, would share in Vigo's glory.
És, ha nagyon jó szolgának bizonyul, talán majd ő is osztozhat a dicsőségben.
EnglishThis then is the answer: Frodo has gone by boat, and his servant has gone with him.
Megsejtette az ura szándékát és visszatért ide, mielőtt még Frodó elindult volna.
EnglishToo easy, Laeral thought, scattering the remains with an unseen servant spell.
Ez túl könnyű volt, gondolta Laeral, és egy szellemszolgával beletúrt a csontokba.
EnglishLinge Chen raised his finger to his lips and gave his servant a narrow, wry smile.
Linge Chen a szájához emelte mutatóujját, és fanyarul a szolgájára mosolygott.
EnglishThe man and woman were already out of it, the servant holding the door open.
A férfi és a nő már kiszálltak belőle; egy hotelszolga tartotta nekik az ajtót.
EnglishEl glanced over at the gaming board and found it gone-servant, pieces, and all.
El a játéktábla felé nézett, de az eltűnt - szolgával, figurákkal, mindennel együtt.
EnglishAnd there came to him a servant maid, saying: Thou also wast with Jesus the Galilean.
Odament hozzá egy szolgáló, és megszólította: "Te is a galileai Jézussal voltál."
EnglishShe dashed around the car, and shoved die baffled servant out of her path.
Átvágott a kocsi másik oldalára, félrelökve az elképedt hotelszolgát az útjából.
EnglishThe Ombudsman must be an independent, non-partisan and impartial public servant.
Az ombudsmannak független, pártatlan és nem részrehajló köztisztviselőnek kell lennie.
EnglishHardenbrook concealed documents - - entrusted by Van Garrett to his faithful servant.
A jegyző pedig elrejtette a papírokat, melyeket Van Garrett hű szolgájára bízott.
EnglishI am thy fellow servant and of thy brethren who have the testimony of Jesus.
Szolgatársad vagyok, neked és testvéreidnek, akik tanúságot tesznek Jézusról.
EnglishThe servant took a stool offered by the guard and placed it in front of the single cot.
A szolgája a fogoly priccse elé állította az egyik őrtől kapott támlátlan széket.
EnglishThen, done, the memory-pictures vanished as if he had snapped his fingers to a servant.
Az emlékképek, akár egy engedelmes szolga a csettintésre, egyszeriben eltűntek.
EnglishThen, almost coyly, he looked back over his shoulder at the kneeling servant.
Azután szinte szemérmesen nézett vissza a válla felett a térdeplő szolgára.
EnglishShe had been trained to stifle her laughter when a servant girl in Lithuania.
Litvániában, kiscseléd korában arra szoktatták, hogy fojtsa el a nevetését.
EnglishHis soup is so insubstantial as to be nonexistent; he is servant, not served.
A levese olyan jelentéktelen, mintha nem is lenne: szolgál, nem szolgálják.

Szinonimák (angolul) a(z) servant szóra:

servant