EN

sense {főnév}

volume_up
Let instinct and imagination take him where sense and intellect could not.
Engednie kell, hogy az ösztön vigye oda, ahová az értelem és az ész képtelen.
Both reason and faith assume the human condition makes some kind of sense.
Az értelem és a hit is azt feltételezi, hogy az emberi létnek van értelme.
Testvérek, értelem dolgában ne legyetek gyerekek.
Perhaps it was some dim sense collected from all these signals-that the time had come to fulfill the old curse.
Talán mindeme jelzések halmozódásából alakult ki a homályos tudat, hogy ideje beteljesíteni a régi átkot.
Its aim is to strengthen European citizens' sense of belonging to Europe, and to help bring about a common awareness.
Célja, hogy erősítse az európai polgárokban az Európához való tartozás érzését, valamint a közösségi tudat kialakítása.
It also encourages a sense of ownership: Europe is not them - Europe is us, and Europe will develop as we shape it ourselves, all of us together.
Bátorítja továbbá a tulajdonosi tudat kialakulását: nem ők alkotják Európát, hanem mi, és Európa annak megfelelően fog fejlődni, ahogyan mi magunk, valamennyien alakítjuk.
Mr Brok's report confirms the sense of the European Union's enlargement strategy.
A Brok-jelentés megerősíti az Európai Unió bővítési stratégiáját.
Analysts were trying to make sense of it now, the report in Ryan's hands told him.
Az elemzők most próbálták értelmezni, legalábbis a Ryan kezében lévő jelentés erről számolt be.
Devonet blinked, trying to grasp not only the sense but also the overtones of Madoucs remarks.
Devonet pislogott, próbálva felfogni nem csupán a szavak, de a mögöttük rejtőző jelentés értelmét is.
Then some sixth sense triggered within the Valeman, warning of new danger.
Valamilyen hatodik érzék új veszélyre figyelmeztette a völgylakót.
Sense conflict, danger, rapid and confusing activity.
Konfliktust, veszélyt, zavaros, gyors akciókat érzek.
You have the sense that there is too little here, and I do too.
Önnek az az érzése, hogy túl csekély az eredmény, és jómagam is így érzek.
Well that fundamental sense of oneness is lost on us very quickly.
Nos, ez az alapvető egység-érzet nagyon gyorsan eltűnik belőlünk.
Sometimes it was just a sense... a sense of somebody always watching.'
Néha csak egy érzés... egy olyan érzés, hogy valaki mindig figyel.
And what I miss most is the sense of being connected to the whole of the universe.
A legjobban az az érzés, hogy kötődöm az egész világmindenséghez.
The sense of being watched was gone, and the street was no longer a place of danger.
A figyelő szemek keltette érzés megszűnt, az utca többé nem jelentett veszélyt.

Példamondatok a(z) "sense" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWith their sense of caution appeased, they were merely good, simple fisherfolk.
Most hát eloszlott a félelmük, és megint egyszerű, barátságos halászokká váltak.
EnglishBaroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
Ashton bárónő a régióban tartózkodik, és amit Füle úr javasol, annak van értelme.
EnglishIt was strange to have it all figured out and yet not understand the sense of it.
Különös volt, hogy hiába jött rá minderre, mégsem tudta felfogni, miről van szó.
EnglishIt is clear, then, that supporting this initiative also makes good economic sense.
Tehát világos, hogy a kezdeményezést gazdasági szempontból is ésszerű támogatni.
EnglishThe fool was likely just an adventurer with too much bravado and too little sense.
Megfordult a fejében, hogy csak azért is eltépi a ruháját, de meggondolta magát.
EnglishAlliances formed and dissolved whenever the parties seemed to sense an advantage.
Szövetségek alakultak és hulltak szét, ha a felek éppen úgy érezték előnyösnek.
EnglishMr Shrivenham sighed again, as his sense of injury and responsibility deepened.
Mr. Shrivenham ismét sóhajtott, mivel az akadály és felelősség érzése fokozódott.
EnglishStudying the field of point-nearness data, you could sense walls, pits, passages.
- Ha tanulmányozod az adatmezőket, érezni fogod a falakat, gödröket, átjárókat.
EnglishI figure there are two kinds, ones with a sense of humor and those without it.
Úgy gondolom, kétfajta lángész van, az, akinek van humorérzéke, és akinek nincs.
EnglishA kind of sense of inner freedom as opposite to intense grasping and obsession.
Egyfajta belső szabadságérzés, szemben a heves kapzsisággal, birtoklásvággyal.
EnglishDelirium threatened, that awful shifting of the room began, that sense of falling.
Az önkívület fenyegetett, úgy éreztem, a terem elmozdul, s én zuhanok valahová.
EnglishYou will, in a sense, have another person aboard when you undertake your mission.
Vagyis amikor nekivágsz a küldetésnek, bizonyos értelemben nem leszel egyedül.
EnglishThat explanation was the only one that made sense of the recent bizarre events.
Ez a magyarázat az egyetlen, amely logikusnak tűnik a bizarr fejlemények tükrében.
EnglishListen, Nelson the car is gone and we need to do this little sense memory thing...
Figyelj Nelson, a kocsim eltünt, úgyhogy szükségünk lenne erre a memória izére...
EnglishImpunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
A büntetlenség vagy annak feltételezése a felelőtlen magatartás valódi forrása.
EnglishI make this appeal to our sense of European responsibility and European solidarity.
Ezt a kérést európai felelősségünk és európai szolidaritásunk érzéséhez intézem.
EnglishAll the old man had said about muck, about the isness of things, made some sense.
Amiről az öreg beszélt, a mocsok, meg a dolgok lényege, végre megtelt jelentéssel.
EnglishIn this sense, the Nabucco project is a strategic project for the European Union.
E tekintetben a Nabucco-projekt stratégiai fontosságú az Európai Unió számára.
EnglishAgain, the benefits of these exchanges are substantial in every possible sense.
Csak ismételni lehet, hogy az ilyen cserekapcsolatok minden szempontból alapvetőek.
EnglishBut as I stared at the rain, there came over me the strongest sense of peace.
És ahogy bámultam ott az esőt, egyszer csak megszállt valami hihetetlen nyugalom.