EN

sacred {melléknév}

volume_up
So many sacred texts with all their imponderable mysteries went up in smoke.
Megszentelt szövegek kifürkészhetetlen misztériumai mentek füstbe.
Within those gates the ground was sacred to the departed, tended in their name.
A kapukon belül megszentelt föld volt, melyet a holtaknak adományoztak.
Surely she had known the secret of the Evil Queen with her Sacred Core.
Pedig ismernie kellett a Megszentelt Magot hordozó Gonosz Királynő titkát.
For us, these are sacred rights: the right to strike; the right of association.
Számunkra szent és sérthetetlen a sztrájkhoz való jog, az egyesülési jog.
A sacred picture of Saint Anthony alone is one vertical, unwavering band of light.
A magányos Szent Antal képmása egyetlen függőleges, rezzenetlen fénysáv.
Killing lay at the very basis of their religion; it was their sacred act!
Maga az emberi vallás a gyilkosságon alapult; náluk szent dolog volt ölni!
I found the wood and made their sacred fire.
Kerestem fát, és fellobbantottam a szentelt lángot.
Megfürödtél a bika szentelt vérében.
While others prowled this sacred place, she said, I went alone across the snow-covered fields to find Magnus.
Míg mások itt páváskodtak e szentelt helyen, én egyedül kerestem Magnust hómezőkön át.
A new anthem of curses upon those who broke the sacred laws, blasphemed, provoked the wrath of God and Satan.
Új átokzsoltárban szidalmazták a káromlókat, akik megszegték a szentséges törvényeket, kihívták Isten és a Sátán haragját.
Yet even in the hallowed Isle of Glastonbury, where the sainted Joseph of Arimathea walked, I find the very priests worshipping a sacred well!
Csakhogy még Glastonbury megszentelt szigetén is, ahol a szentséges Arimatheai József járt, azon kaptam papokat, hogy holmi szent kutat imádnak!

Példamondatok a(z) "sacred" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Az opt-out bármi áron való megszüntetéséhez való ragaszkodás szent tehénné vált.
EnglishVery welllet a five-year-old paint a sacred interpretation of that encounter.
Nos, akkor hát fesse csak meg egy ötéves annak a jelenetnek a szent ábrázolását!
EnglishJust downriver from the Chambal is the filthy Yamuna river, the sacred Yamuna river.
A Chambaltól lejjebb található a szennyezett Yamuna folyó, a szent Yamuna folyó.
EnglishThe wedding hymn was one of the oldest pieces of sacred music in the Elene faith.
Az örömmel átitatott esküvői himnusz az elén hit egyik legrégebbi szent éneke volt.
EnglishTwo of her friends from Sacred Heart lived pretty close to First and Chestnut.
Két barátnője a Szent Szívből egész közel lakott az Első és a Gesztenyefa sarkához.
EnglishOthers died in such heat that the sacred tree itself became a funeral pyre.
Mások oly hévségben pusztultak el, hogy maga a szent fa lett halotti máglyájuk.
EnglishOr will you swear, and have their allegiance through the sacred weapons of Avalon?
Vagy leteszed az esküt, s Avalon szent fegyvereivel szövetséget kötsz velük?
EnglishYou have roused the unsleeping guardians of the Sacred Vale, and must pay the price.
Felkeltetted a Szent Völgy nyughatatlan őrzőit és ennek meg kell fizetned az árát.
EnglishFortescue's sacred tea.
E percben bevonult Miss Grosvenor, hogy elkészítse Mr. Fortescue Szent Teáját.
EnglishI asked: Is your Sacred Majesty going to bum any other poets besides Homer?
És mondd, szent felség, más költők műveit is máglyára vetteted, nemcsak Homerosét?
EnglishThree times we have cast the sacred finger-bones of the Spring Child, said Hargoth.
Háromszor is elvetettük a Tavaszi Gyermek szent ujjcsontjait mondta Hargoth.
EnglishThe statue would be too sacred to them for it to be allowed to fall into unclean hands.'
A szobor túl ságosan szent nekik ahhoz, hogy tisztátalan kezekbe engedjék jutni.
EnglishAll the impurities have gone from you now, and you will partake of the sacred Fount.
Távozott belőled minden tisztátalanság, most ihatsz a megszentelt Forrásból.
EnglishFor us, these are sacred rights: the right to strike; the right of association.
Számunkra szent és sérthetetlen a sztrájkhoz való jog, az egyesülési jog.
EnglishIt was as though Œmaine had been requested not to smash every sacred ethic of the Guild.
Elment az eszed? sugározta vissza a választ a második osztályba tartozó ügyvéd.
EnglishThe fate of the sacred depends upon our winning to our side many converts.
A szent ügy sorsa azon múlik, sikerül-e magunk mellé állítanunk az embereket.
EnglishClaims of sacred protection were asserted against invaders or squatters.
A területek megszentelésével védekeztünk a betolakodók vagy a telepesek ellen.
EnglishNo, Cai, don't let anyone lay a hand on him-a messenger is sacred to his Gods.
Nem, Cai, senkit ne engedj hozzányúlni - a követ szent az istenek előtt.
EnglishWithin those gates the ground was sacred to the departed, tended in their name.
A kapukon belül megszentelt föld volt, melyet a holtaknak adományoztak.
EnglishA sacred picture of Saint Anthony alone is one vertical, unwavering band of light.
A magányos Szent Antal képmása egyetlen függőleges, rezzenetlen fénysáv.

Szinonimák (angolul) a(z) sacred szóra:

sacred