EN

rusty {melléknév}

volume_up
He saw a rusty Plymouth Duster parked at the curb, its -battered shape the only car on the shadowy block.
Észrevette, hogy egy ütött-kopott Plymouth Duster parkol a járda szélén.
I see that I've fallen into the hands of mine enemies,' he said in a voice made rusty by years of hard drinking.
Úgy látom, az ellenség kezébe kerültem jegyezte meg érdes, a több éves folyamatos ivástól rekedt hangon.
He saw a rusty Plymouth Duster parked at the curb, its -battered shape the only car on the shadowy block.
Észrevette, hogy egy ütött-kopott Plymouth Duster parkol a járda szélén.
He wore tattered leather armor, rusty gauntlets, a dented, scratched helm, and a heavy, stubbly beard.
- Foltokból összevarrt bőrvértet viselt, kopott kesztyűket, karcos sisakot és nehéz, szúrós szakállat.
As they went farther on he was sure that he saw, in the rusty gloom, pale things slipping furtively behind hillocks and into ravines.
Ahogy egyre messzebbre jutottak, bizonyosra vette, hogy a rozsdás derengésben fakó árnyak suhannak el lopakodva a halmok és a vízmosások között.
His throat was rusty, but that was all right.
A torka rekedt volt, de amúgy rendben.
I see that I've fallen into the hands of mine enemies,' he said in a voice made rusty by years of hard drinking.
Úgy látom, az ellenség kezébe kerültem jegyezte meg érdes, a több éves folyamatos ivástól rekedt hangon.
He could see the courtroom in Denver, could see Annie Wilkes on the stand, not wearing jeans now but a rusty purple-black dress and an awful hat.
Látta maga előtt a denveri bírósági termet, látta Annie Wilkest a vádlottak padján, ezúttal nem farmernadrágban, hanem színehagyott vöröses-fekete ruhában, borzalmas kalapban.
He was eight years out of practice and a little rusty.
Már nyolc éve nem gyakorolta a nyelvet és egy kicsit berozsdásodott.
He was accompanied by a personal interpreter, for although he had once had a working knowledge of Russian, it was far too rusty to be reliable for delicate discussions.
Egy tolmács is elkísérte, mert bár egy időben egész jól beszélt oroszul, nyelvtudása kissé berozsdásodott, és kényes ügyek megtárgyalásához amúgy sem volt elég hajlékony.
It was rusty and dented in places, but the sword Kalten had knocked from his hand was polished and sharp.
Több helyen kifakult, és rozsdásodásnak indult de kardja, melyet Kalten kivert a kezéből, éles volt és fényesen csillogott.
He did not appear frightened, but he would not let her touch his rusty fur.
Nem tűnt ijedtnek, de nem engedte megérinteni rozsdaszínű bundáját.
The Grahams retreated, and John saw a rusty shovel leaning against the wall.
Grahamék hátráltak; John meglátott egy rozsdás lapátot a falnak támasztva.
A shadow passed over him, and his eyelids fluttered like rusty shutters.
Árnyék vetődött rá, mire szemhéja, mint valami rozsdás redőny, megrebbent.
There was only the rusty avenue of the works, leading her eyes away into rain.
Csak az óramű rozsdás sugárútja volt, amely magával ragadta tekintetét, ki az esőbe.
Once again the sun rose in a rusty sky, a coppery disc hanging low over the brown-stained waters of the lake.
Így virradt rájuk a rozsdavörös hajnal; a nap rézszínű korongja alacsonyan függött a tó piszkosbarna felszíne fölött.
It was crumpled and stained with rusty brown patches.
Gyűrött volt, és rozsdabarna foltok tarkították.
A tall man with rusty hair and very blue, blue eyes.
Magas, rozsdabarna hajú férfi, szeme kék, nagyon kék.
They were in rusty black with their faces hidden.
A nők színehagyott feketébe voltak öltözve, s arcukat fátyol takarta.
He could see the courtroom in Denver, could see Annie Wilkes on the stand, not wearing jeans now but a rusty purple-black dress and an awful hat.
Látta maga előtt a denveri bírósági termet, látta Annie Wilkest a vádlottak padján, ezúttal nem farmernadrágban, hanem színehagyott vöröses-fekete ruhában, borzalmas kalapban.
That's sweet, Jonesy thinks, then the film jumps and here's an old dude in a rusty black topcoat and a fedora hat — call this elderly dickweed old Mr What'd-l-Do.
Ez kedves, gondolja Jonesy, azután a film ugrik, és egy öreg fickó van itt színehagyott, fekete nagykabátban és puhakalapban - nevezzük ezt az idősödő pöcsöt Mr.

Példamondatok a(z) "rusty" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd when Frieda grinned, she felt something very old and rusty loosen inside her.
Amikor Fríeda elmosolyodott, úgy érezte, egy rozsdás zár enged valahol mélyen.
EnglishThe place is full of people who hate Coal, and it's leaking like rusty pipes.
Tele van olyan emberekkel, akik gyűlölik Fleicher Coalt, és sok minden kiszivárog.
EnglishThere was only the rusty avenue of the works, leading her eyes away into rain.
Csak az óramű rozsdás sugárútja volt, amely magával ragadta tekintetét, ki az esőbe.
EnglishAnd in a little while he too, like Rusty Regan, would be sleeping the big sleep.
S kis idő múltán ő is, miként Rozsdás Regan, megtér az örök álom karjaiba.
EnglishLou Dell turned to Willis, who was bug-eyed and reaching for his rusty revolver.
Lou Dell Willishez fordult, akinek kidülledt a szeme, és rozsdás pisztolya után kapott.
EnglishWhen their silent escort pulled it open, the rusty hinges squealed in protest.
Amikor szűkszavú kalauzuk kitárta előttük, a zsanérok panaszosan felsírtak.
EnglishFootsteps approached outside and there was the grinding of a key in a rusty lock.
Kint lépések közeledtek, s a kulcs nyikorogva megfordult a rozsdás zárban.
EnglishIf that amusement park were rusty and falling apart, you'd never go on the ride.
Ha a vidámpark rozsdás lenne és szétesne, soha nem mennél oda egy körre.
EnglishAnd when you speak as much as I do, three or four times a day, you get rusty.
És ha olyan sokat beszél valaki, mint én, három négyszer egy nap, akkor berozsdásodik.
EnglishHe snatched down two crossed, rusty daggers from beneath a shield on the wall.
Az egyik egy pálcává, a másik egy jogarrá változott, amint hozzájuk ért.
EnglishThe nearest snake was three feet away when I gripped the rusty doorknob.
A legközelebbi kígyó egy méterre volt, amikor megragadtam az ajtó rozsdás gombját.
EnglishThe Grahams retreated, and John saw a rusty shovel leaning against the wall.
Grahamék hátráltak; John meglátott egy rozsdás lapátot a falnak támasztva.
EnglishStayed in service till it was too rusty to fly, taken out of service.
Addig repült amíg a rozsda meg nem ette teljesen, s ki nem vonták a forgalomból.
EnglishIt was then that she discovered the bar of rusty iron projecting from her forehead.
Ekkor vette észre, hogy valami mégsincs rendjén homlokából egy rozsdás vasdarab állt ki.
EnglishWhen it dissolved into rusty shards, she brushed off her hands and sank down, satisfied.
Amikor az rozsdás szilánkokra esett szétmorzsolta ujjai között és elégedetten leült.
EnglishHe grasped the rusty gate-bar so hard that he hurt his hand and almost tore it.
Megragadta a rozsdás kapuoszlopot, olyan erővel, hogy fájt, és majdnem fölsértette a kezét.
EnglishThe rusty blade that squealed across the top of the arch missed her entirely.
Okosan tette, mert a feje felett kivágódó rozsdás penge így elkerülte.
EnglishA shadow passed over him, and his eyelids fluttered like rusty shutters.
Árnyék vetődött rá, mire szemhéja, mint valami rozsdás redőny, megrebbent.
EnglishThe vicar cleared his throat and began to sing in a rusty, off-key voice.
A pap megköszörülte a torkát, és reszelős, hamis hangon énekelni kezdett.
EnglishEngraved neatly, .matter-of-factly, just like all the others, was the name Rusty McDeere.
Szép betűkkel bevésve, prózaian ott állt Rusty McDeere neve, csakúgy, mint bárki másé.

Szinonimák (angolul) a(z) rusty szóra:

rusty