EN

run {főnév}

volume_up
A gate in the run was opened and some males scurried in to drag the body away.
A kifutó oldalán ajtó nyílt ki, és férfiak siettek be rajta, hogy kihurcolják a testet.
It tried to leap up the fence on the far side of the run, but was brought down in a hail of fire.
Megpróbált felmászni a kerítésre a kifutó túlsó végén, de a lövések sorozata leterítette.
The female and her cubs ran towards the wooden funnel.
A nőstény és kicsinyei a kifutó felé rohantak.
He hesitated a moment, studying the two paths, trying to decide which would provide the easier descent, then chose the one that ran left.
Egy darabig tétovázott, tanulmányozta a két ösvényt, megpróbálta eldönteni, melyiken esne könnyebb járás, majd a bal oldalit választotta.
Use a blank screen saver when running on battery
Üres képernyővédő használata akkumulátoros működés esetén
Or it's like a used car: when it stops running, you send it to the junkyard.
Vagy mint amikor használt autót veszünk: ha tönkremegy, irány a bontótelep.
One direction seemed slightly darker than any other - the east - and he determined that he had been running due west.
Az egyik irány sötétebbnek látszott a többinél, úgy gondolta hát, hogy az lehet kelet.
But if she starts to bleed, if she starts running a fever, you get her down into that limousine of yours and get her into Napoleonville!
- De ha vérezni kezd, ha belázasodik, rögtön ültesse be a limuzinjába, és irány Napoleonville!
This is no more than wishful thinking in the run-up to elections.
Ez a választási kampány során nem több puszta vágyálomnál.
Today, when the Treaty of Lisbon is now in force, we have a wonderful opportunity to run an information campaign about the treaty and the Union.
Most, hogy a Szerződés már hatályos, lehetőségünk van arra, hogy tájékoztató kampány keretében ismertessük részleteit és az Unió működését.
The campaign is being run by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), the European Union institutions and the World Health Organization.
A kampány szervezői az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), az Európai Unió intézményei és az Egészségügyi Világszervezet.
I kept the boost up as long as I could; then, when I felt it start to go, relaxed, and went back to merely running fast for a while.
Teljes erbl futottam, ameddig csak bírtam; aztán, amikor éreztem, hogy alábbhagy a lendület, lazítottam, és egy ideig megint egyszeren csak gyorsan futottam.
The steep slope of dissolution began with a skid, only to become a headlong run.
A megsemmisülés felé vezető meredek út egy kis csúszással indul, amit megállíthatatlan rohanás követ.
There was no running, no pounding of feet, no hoarse cries.
Nem volt rohanás, lábdobogás, kiáltozás.
Then the run back to the house, the phone call to the police, the garbled explanation, the ponderous official inquiries.
Rohanás be a házba, telefon, rendőrség, elhadart, ösz-szevissza történet, nehézkes hivatalos kérdések.
It was a twenty-minute run to Logan Airport.
A bostoni Logan-repülőtérig mindössze húsz percig tartott az út.
How long was the run from Jinx to We Made It?
Mennyi ideig tartott az út a Jinxtől a Kezünk Munkájáig?
It took him longer than he thought, and presently he broke into a run.
Tovább tartott az út, mint ahogy gondolta, s futni kezdett.
This first part of the run was gently uphill across the rounded crest of the upper pasture, maybe a hundred yards.
A kocogás első szakasza talán száz méteren át, a felső legelő domború ívén enyhén hegynek felfelé tartott.
Cattle ran around in their stalls or knocked down the fences of their pastures.
A szarvasmarhák körbe-körbe futnak a karámban, vagy kidöntik a legelő kerítését.
A huge pasture-ground ran up fan-shaped to the living snow.
Legyező formájú hatalmas legelő terült el lábaik előtt, mely a Chini völgybe vezetett.

Példamondatok a(z) "run" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési időszak azon a napon kezdődik, amelyen a jogsértést elkövették.
EnglishNot only can they run like blazes, but they can also scale these sharp rocks...
Nemhogy egy szempillantás alatt elfut, de biztosan mozog az éles sziklák között.
EnglishShe went to the window in time to see Brett run across the yard and into the barn.
Éppen akkor nézett ki az ablakon, amikor Brett a fészer felé szaladt az udvaron.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishThe unicorn said, That king's daughter would never have run away to see my shadow.
- Ez a királylány nem szaladt volna világgá soha, csak hogy az árnyékomat lássa.
EnglishFourthly, when the arguments run out, the real reason is revealed: social dumping.
Negyedszer. Ha az érvek elfogynak, előkerül a valódi indok, a szociális dömping.
EnglishAm I supposed to run around after my clients begging them to let me help them?
Talán szaladgáljak az ügyfeleim után, és könyörögjek, hogy engedjenek segíteni?
EnglishAnd my wife has a list of little items shes run short of, if youd be so kind.
A feleségem összeírt egy listát a hiányzó apróságokból, ha lenne olyan kedves...
EnglishI could go to the papers, but the Post is going to run a story about the SEC thing.
Elmehetnék az újságokhoz, de hát a Post amúgy is indít egy sorozatot az SEC-ről.
EnglishOne to run his machine shop and the other... to be middleweight boxing champion.
Egyet aki vezeti a műszaki boltját és egy másikat... aki középsúlyú boxbajnok lesz.
English...then relocate it so that it will never run into conflict with people again.
...ezután áttelepítjük oda, ahol soha többé nem fognak bajt okozni az embereknek.
EnglishYou think, perhaps, she has run away from her husband and taken shelter with me?
Arra gondolnak talán, hogy megszökött az urától, és nálam keresett menedéket?
EnglishThere was action, excitement, and firepower lots of firepower on the right run.
Volt akció, izgalom és tűzerő sőt, a megfelelő vadászatokon rettentően sok tűzerő.
EnglishNor, in all her life dreaming or awake had such contradictory impulses run in her.
Igaz, ilyen ellentmondó érzéseket sem élt meg még soha, sem álmában, sem ébren.
EnglishRun, before the alarms go off and my idiot cohort comes blazing through the lobby.
Menekülj, mielőtt megszólal a riasztóberendezés és őrült testőröm beront az ajtón.
EnglishMajor Bokhan in Athens smelled a rat and made a run for safety in the United States.
Bokhan őrnagy is megszagolt valamit Athénben, és az Egyesült Államokba menekült.
EnglishJill's casual clothes-sneakers, jeans, and a sweater-made it easy for her to run.
Csak válltáskáját kellett az oldalához szorítania, hogy ne akadályozza a mozgásban.
EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési idő a rendelkezést sértő cselekmény elkövetésének napján kezdődik.
EnglishThe engine's not been run today since Rogers hasn't been there to see to it.
Persze mondta , nincs bekapcsolva a motor, hiszen Rogers már nem kacsolhatta be.
EnglishHe came up to them at a dead run, sword blade glinting dully in the red firelight.
Inaszakadtából rohant feléjük, kardja tompán csillogott a vörös fáklyafényben.