EN

round the corner {határozószó}

volume_up
round the corner
A sarkon túl, a Radnor Place-en.
A kocsija itt állt a sarkon túl.
Instead he thought of the big sports car tucked away round the corner--the car with the number plate FAN 2266.
Ehelyett inkább a sarkon túl megbúvó sportkocsira gondolt arra, amelyiknek FAN 2266 volt a rendszáma.

Példamondatok a(z) "round the corner" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAt that moment, Mr McNaughton, spade in hand, came round the corner of the house.
Ebben a pillanatban Mr. McNaughton jelent meg, ásóval a kezében a ház sarka mögül.
EnglishFootsteps rang out on the terrace, as Nevile came round the corner of the house.
A teraszon léptek zaja hallatszott, ahogy Nevile megkerülte a ház sarkát.
EnglishJust as they reached it, Lemoine came round the corner of the bend on foot.
Éppen, amint odaértek, Lemoine gyors futásban jött a kanyarulat felől, gyalog.
EnglishThere was a knock on the door, and Virginia popped her head round the corner of it.
Kopogtatás hallatszott és Virginia dugta be a fejét a félig kinyitott ajtón.
EnglishGordon came round the corner, turning over in his mind a line from London Pleasures.
Gordon befordult a sarkon, magában a Londoni örömök egy sorát morzsolgatva.
EnglishRound the corner and in through the office door, the first one well come to.
Befordulunk a sarkon, bemegyünk az iroda ajtaján, ez az első, amivel majd találkozunk.
EnglishUdinaas watched them head off down the street, disappear round a corner.
Udinász nézte, ahogy elindulnak az utcán, s eltűnnek a következő kanyarban.
EnglishI crept down the passage as noiselessly as I could and peeped round the corner of the door.
Amilyen halkan csak tudtam, végiglopakodtam a folyosón, s bekukucskáltam az ajtón.
EnglishBut then, as Alee Legge came round the corner of the Folly, Poirot ejaculated: Wrong again.
Aztán amikor Alec Legge tűnt fel a gloriett bejáratánál, Poirot felkiáltott:
EnglishHe simply led her to the top of the stairs and round a corner, out of sight.
Egyszerűen elvezette őket a lépcsőfordulóig, majd megkerülte a sarkot, és eltűnt szem elől.
EnglishFrom somewhere round the corner came the clatter of hooves, a cold hollow sound.
A sarkon túlról patadobaj hallatszott, hideg, üresen kongó hang.
EnglishRound this corner were three doors in a line, the first and third of which were open.
Az első és utolsó nyitva állt, mindkettő üres szobába vezetett, porosak voltak és lehangolok.
EnglishBut between you and me- testen, it's dry talking, what about a vermouth cassis* round the corner?
De egymás közt nézze, nem jó ilyen szárazon diskurálni, mit szólna egy vermuthoz?
EnglishThey walked together down the road and round the corner to the Balmoral Court.
Lesétáltak az útig, és befordultak a sarkon a Balmoral Courthoz.
EnglishWe'll go to the end of the island, said Ralph, and look round the corner.
Elmegyünk a sziget végére mondta Ralph , s ott befordulunk a sarkon.
EnglishSure enough, a youth in blue overalls, with a rifle in his hand, was dodging round the corner.
És tényleg, odalenn egy kék kezeslábast viselő fiú lapult a sarkon puskával a kezében.
EnglishKarras waved back; watching Kinderman round the corner of Thirty-sixth.
Karras visszaintegetett, és nézte, hogyan fordul be Kinderman a Harminchatodik utca sarkán.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, 2010 is just round the corner.
a PSE képviselőcsoport nevében. - (DE) Elnök úr, biztos asszony, 2010. mindjárt itt van.
EnglishHe was still kicking the starter when the blue Alfa disappeared round the corner heading west.
Még az indító pedálját rugdalta, amikor a kék Alfa Romeo eltűnt a kanyarban nyugat felé.
EnglishOhls said: Look out the window and you'll see me coming round the corner.
Mire kinéz az ablakon, már látni fog, ahogy a sarkon befordulok.