EN

root {főnév}

volume_up
These values are desirable, but there are some details missing - I am thinking about the fact that those common values have a source, and that source is the Christian roots of Europe.
Ezek az értékek kívánatosak, néhány részlet azonban hiányzik - gondolok itt arra, hogy e közös értékeknek van egy forrásuk, ez a forrás pedig Európa keresztény gyökereiben rejlik.
Inserts an nth root function with two placeholders.
Beszúr egy n-edik gyök függvényt, két helykitöltővel.
Determines the spacing between the root sign and radicals.
Meghatározza a térközt a gyökjel és a gyök között.
root (és: tuber)
Check if root document is a LaTeX root before running LaTeX on it.
A LaTeX futtatása előtt ellenőrizni kell, hogy a gyökérdokumentum LaTeX-gyökér-e.
I'll think up a pretext, maybe something to do with the mechanics of the drill-tree root.
Kitalálok valami ürügyet, mondjuk a furdancsfa-gyökér működésével kapcsolatban.
This root, he explained, would ease the discomfort of flying.
Ez a gyökér, magyarázta, enyhíti a repülés kellemetlenségeit.
Where the roots thrust into the air she found a dark little nook, concealed by a bank of foxglove.
A tölgy évszázados gyökerei között észrevett egy kis odút, amelyet szinte teljesen eltakart egy nagy gyűszűvirág.
They stood rooted in place as he moved away from them across the rocky floor toward the mysterious lake.
Otthagyta sóbálvánnyá lett követőit, és elindult a sziklás terepen a rejtélyes felé.

Példamondatok a(z) "root" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHubie had genuine draft root beer, and he served it in huge, frosted 1890s mugs.
Hubie eredeti gyömbérsört csapolt, és 1890-es, jégvirágos korsóban szolgálta fel.
EnglishWhat looked like a root or cable led from the back of its skull and into the wall.
Tarkójából különös, gyökérszer vezeték tört el, és tnt el a srn redzött falban.
EnglishIn fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."
Valójában a tanítás (educate) szó pontos jelentése az "educe" alapszóból származik.
English1 Sensations, memories and experiences, the fetid soil in which thoughts t take root.
Érzések, emlékek, tapasztalások, bűzös talaj, melyen gondolatok vernek gyökeret.
EnglishSo you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.
Eltávolíthatjuk a gyökérzet 90 százalékát, és a növény továbbra is működni fog.
EnglishFear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.
A jövőtől való félelem és az előrehaladástól való félelem Európa kudarcának gyökere.
EnglishEmpire scholars had known the root basics of psychohistory for millennia.
A birodalmi tudósok már több mint ezer éve ismerték a pszichohistória alapjait.
EnglishA white crow hopped down from a salt-bleached root and began picking through the midden.
A fehér varjú leugrott a sómarta gyökérről, és turkálni kezdett a szemét között.
EnglishYes, indeed, he disappeared by his own choice; there's no need to root around any more.
Igen-igen, szántszándékkal tűnt el nyomtalanul, és kár beavatkozni más dolgába...
EnglishGive me a word, any word... and I'll show you that the root of that word... is Greek.
Mrs. White, mondjon egy szót, bármelyik szót, és megmutatom, hogy az a szó...
EnglishThanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.
Az iraki emberek bátorságának köszönhetően gyökeret vertek a demokratikus intézmények.
EnglishNow let's imagine that each single root apex is working in network with all the others.
Képzeljük el, hogy minden egyes gyökérvégződés a többivel összekapcsolódva működik.
EnglishShe knew the things she needed-a single root and then the bark of a bush, and two herbs.
Tudta, mire van szüksége: egyetlen gyökér, egy bizonyos bokor kérge és kétféle fű.
EnglishFor that reason, Cardinal DiMilo thought, communism had taken root here.
Ezért verhetett itt ilyen könnyen gyökeret a kommunizmus, gondolta DiMilo bíboros.
EnglishWith these proposals Fine Gael is attempting to address the root causes of the Irish 'no'.
A Fine Gael ezekkel a javaslatokkal az ír "nem” alapvető okait próbálja kezelni.
EnglishI'll think up a pretext, maybe something to do with the mechanics of the drill-tree root.
Kitalálok valami ürügyet, mondjuk a furdancsfa-gyökér működésével kapcsolatban.
EnglishLeaven comes from the root word that means enliven -- to vivify, to bring to life.
Az élesztő az élet szóból ered -- életre keltést, felélénkítést jelent.
EnglishIt was the great drill-root Toshio and Dennie had blown apart a few days earlier.
Egy kissé megdőlt akna futott föl az üregből; ez volt a furdancsfa helyén robbantott járat.
EnglishIt is what most destabilises a society and is at the root of other, lesser evils.
Ez ingatja meg leginkább egy társadalom stabilitását, és ez a gyökere más, kisebb bajoknak.
EnglishHere were have on the left, the Internet and on the right, the root apparatus.
Bal oldalt az internetet láthatjuk, jobb oldalon pedig a gyökérzetet.