angol-magyar fordítás erre a szóra: to roar

EN

"to roar" magyar fordítás

EN

to roar [roared|roared] {ige}

volume_up
The audience roars its approval, applauds wildly.
A közönség üvölt, gurul a nevetéstől, őrült taps.
He looked away and walked up the stairs, heard the demon roaring frenziedly at Merrin.
Elfordult, és felment a lépcsőn, hallotta, hogyan üvölt a démon őrjöngve Merrinre:
A tömeg szó szerint üvölt.

Példamondatok a(z) "to roar" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCochon, Marceaux said, but the curse was lost in the roar of the Bear's engine.
- Cochon-, mondta Marceaux, de a káromkodás elveszett a Bear motorzúgásában.
EnglishHe touched the horn and a great roar of sound echoed from the rocks of the bay.
Megnyomta a dudát, s az öböl sziklái megsokszorozódva verték vissza a hangot.
EnglishHe lunged forward, the growl in his chest mounting into a heavy roar of rage.
Nekilódult, s a mellkasából jövő mély berregés vad, dühödt morgásba csapott át.
EnglishIt was a deep angry roar that grew in volume till it seemed to fill the night air.
A mélyen zengő, dühös ordítás ereje addig fokozódott, amíg betöltötte az éjszakát.
EnglishHe heard the roar of laughter coming all the way from Chevy Chase, Maryland.
A vonal marylandi vége, Chevy Chase felől mennydörgésszerű nevetés hallatszott.
EnglishThe crack of the automatic pistol was lost in the shotgun's blurred, primal roar.
Az automata pisztoly reccsenését elnyomta a kétcsövű puska füstös bömbölése.
EnglishA roar of approval followed him out of the Bustard, but it didn't cheer him up much.
Hálás diadalüvöltés kísérte ki a Túzokból, de ez most valahogy nem vidította fel.
EnglishCould I rage and roar As doth the sea she lies in, yet the end Must be as 'tis.
Bőgjek bár dühöngve, mint a tenger, Hol királynőm fekszik: a vég egy marad.
EnglishAmidst the grinding roar in his head, Toshio forced himself to turn over and look up.
A fejében dübörgő robajláson keresztül Toshio megpróbált megfordulni és fölnézni.
EnglishA roar of affirmation that included one goddam right and one let's tear em up.
Helyeslő zúgás hallatszott, közte egy bitangul fel ám!, meg egy tépjük őket széjjel!
EnglishA roar challenged Foyle's appearance, but he was equipped to handle this situation.
Fenyegető ordítozás fogadta Foyle megjelenését, de ő felkészült erre a fogadtatásra.
EnglishLoose dirt and larger branches joined the tumult and the wind rose to a roar.
Letört ágak is csatlakoztak a körfogáshoz, és a szél süvítése bömbölésbe csapott át.
EnglishCarse only dimly heard the roar of breakers as he and Boghaz labored at their oar.
Carse az evező mellől alig-alig hallotta a zátonyokon megtörő víz robaját.
EnglishThe engine cranked briefly once, twice, three times - and then caught with a roar.
A motor köhögött egyet, kettőt, hármat... aztán egyszerre csak beindult, és felbőgött.
EnglishNergal's voice rose into a roar, and brutal tentacles shook Elminster like a rag doll.
Nergal hangja hisztérikus üvöltésbe torkollott, és vadul megrázta Elminstert.
EnglishOne was the roar of the father, the other a higher-pitched voice, as of a young man.
Az egyik az apa bömbölése volt, a másik hang magasabb volt, nyilván a fiúé.
EnglishBeneath the roar, he heard Tony Edwards cursing and wrestling with the yoke.
A bömbölés közepette hallotta, hogy Tony Edwards káromkodik, és a botkormánnyal küzd.
EnglishIts roar diminished as he navigated among trees toward the far side of the yard.
A gép bömbölése elhalt, ahogy a fák között az udvar vége felé navigált.
EnglishSaul listened to the storm, soon hearing the far-off roar of snowmobiles.
Saul az odakint tomboló vihart figyelte, távoli motorzúgás ütötte meg a fülét.
EnglishI felt quite suddenly as if I would begin to roar as I had that night on Renaud's stage.
Hirtelen úgy éreztem, megint ordítani fogok, mint azon az estén Renaud színpadán.