EN

river {főnév}

volume_up
Az a folyóvíz már három éve poshad bennem
The silence that followed her words was broken only by the faint, steady drip of river water from her clothes.
- A csendet, amely szavait követte nem törte meg más, csupán a folyóvíz csepegése a ruhájából.
I would therefore consider it important to find out what purification plants and what wastewater treatment plants are being considered in order to improve the quality of the river water accordingly.
Következésképpen fontos kérdésnek tartom, hogy a folyóvíz minőségének javítása érdekében milyen víztisztító telepek és milyen szennyvízkezelő telepek szerepelnek a tervekben.
There was running water at the bottom: it was in fact the bed of one of the many small rivers that trickled down from the hills to feed the stagnant pools and mires beyond.
Fenekén patak folyt, a hasadék nem volt más, mint a rengeteg kis vízfolyás egyikének medre, amely a hegyről aláfutva a poshadt tavakat és a mocsarakat táplálta.
river (és: stream)
There the river runs in a narrow valley, bordered by a double chain of granite mountains.
A folyam ott egy szűk völgyön folyik át, amelyet gránithegyek kettős lánca szegélyez.
The river Rhone is very cold, very deep and very swift.
A Rhone folyam igen hideg, igen mély és igen gyors.
Silence covers the desert on both sides of the mighty river.
Csend borul a sivatagra az óriás folyam partjain.
river (és: stream)
The three rivers are known as the Winston River, the Niles River, and the Rumfoord River.
A három folyó Winston-folyó, Niles-folyó és Rumfoord-folyó néven ismeretes.
Just downriver from the Chambal is the filthy Yamuna river, the sacred Yamuna river.
A Chambaltól lejjebb található a szennyezett Yamuna folyó, a szent Yamuna folyó.
Situation of the Jordan River with special regard to the Lower Jordan River area (vote)
A Jordán folyó helyzete, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára (szavazás)

Példamondatok a(z) "river" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
EnglishThe land is rising a little here, and is more broken than it was beyond the river.
Itt emelkedik egy kicsit a talaj, és egyenetlenebb is, mint a folyó túloldalán.
EnglishJust downriver from the Chambal is the filthy Yamuna river, the sacred Yamuna river.
A Chambaltól lejjebb található a szennyezett Yamuna folyó, a szent Yamuna folyó.
EnglishLady Tressilian's house was situated on a steep cliff overhanging the river Tern.
Lady Tressilian háza egy szikla kiszögellésen állt, és a Tern folyóra nézett.
EnglishThe Danube River Basin is the backbone of a sustainable macro-regional structure.
A Duna folyammedencéje egy fenntartható makroregionális struktúra gerincét alkotja.
EnglishO littlest among the waters, if only thou couldst tell me where runs my River!
Ó, vizek legkisebbike; ha meg tudnád nekem mondani, hogy merre folyik az én Folyóm!
EnglishThen across the river to Arlington Cemetery and the Tomb of the Unknown Soldier.
Aztán át a folyón az arlingtoni temetőhöz és az Ismeretlen Katona Sírjához.
EnglishThe heat was getting to him finally, even here where the river breezes did flood by.
Végül csak erősebb lett a meleg, még itt is, ahol szabadon érte a folyami szellő.
EnglishHe buried Floriel by the river-bank and tried to forget her in intense study.
A folyóágyban temette el Florielt, és intenzív munkával próbált elfeledkezni róla.
EnglishThe body of Yu Fa An was cremated and the ashes scattered in the river, comrade.
Jü Fa An testét elhamvasztottak, és a hamvait a folyóba szórták, elvtársak.
EnglishRomania has the largest section of the River Danube among all the riparian states.
Románia rendelkezik a leghosszabb Duna-szakasszal a part menti államok közül.
EnglishIf they wanted to come south across that river, I hope they can swim in the cold.
Ha át akarnának kelni a folyón, akkor a hideg vízben úszva kell megtenniük.
EnglishAcross the languid river Garp watched the golfers from the Steering Country Club.
Garp a golfozókat nézte a lusta folyó túlsó felén, a Steering Úri Klubjának pályáján.
EnglishThey crossed the river right at the Kremlin, and motored past Gorkiy Park.
Rögtön a Kremlnél keresztezték a folyót, majd a Gorkij park mellett haladtak el.
EnglishIt is impossible to engage in individual measures over a river that connects us all.
Lehetetlenség, amikor egy folyó összeköt minket, hogy egyedi akciókba bocsátkozunk.
EnglishI have found a splendid place, a lovely little city on the Elbe River in Saxony.
Találtam egy nagyszerű helyet, egy kedves kis várost a szászországi Elba folyó partján.
EnglishA flare-neck, coiled on the centre of the river road when the rains are but days away.
Egy kobra a folyóparti út közepén, három nappal az esős időszak beköszönte előtt.
EnglishIt will have to determine first where we left the River; that alone could take days.
Először is meg kell találnia, hol hagytuk el a folyót, ez egymaga napokba kerülhet.
EnglishA mountain river rushed down the centre of the narrow gap, roaring and foaming.
A keskeny szurdok közepén dübörögve, tajtékozva zúdult le egy hegyi patak.
EnglishThe hovering spy drone's rotors cut out, and it dropped into the river with a splat.
A lebegő kémrobot rotorjai leálltak, és a gép hangos loccsanással a folyóba zuhant.

Szinonimák (angolul) a(z) river basin szóra:

river basin