EN

right {főnév}

volume_up
Yet the reality is that territorial jurisdiction and property rights are the only secure basis for conservation.
A valóság azonban az, hogy az állomány megőrzésének biztos alapját csak az illetékesség és a tulajdonjogok képezhetik.
These are the principles of universality, the right to good quality care, equity and solidarity.
Ezek az egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való jog, a méltányosság és a szolidaritás elve.
right (és: face)
We know our universes are united though -- links between left and right.
Tudjuk, hogy a világegyetemet a bal és jobb oldal közötti kapcsolat tartja egybe.
Clear right, Jackson said, a few minutes later.
Jobb oldal tiszta mondta néhány perccel később Jackson.
Papendreyov's attention was immediately directed to his right, where a huge fiery flower blossomed out of the grayness all around him.
Papendrejev figyelme azonnal a jobb oldal felé fordult; a szürkeségben tűzrózsa bontotta szirmait.
It should have felt right, he wanted it to feel right, and it didn't.
Inkább ő szeretné, hogy az igazság ilyen egyszerű legyen.
Doesn't seem right that a thing like that should happen, she said.
Nem igazság, hogy ilyen dolgok megtörténhessenek mondta.
And in fact she considered herself still to be on the right side of a thin moral line.
Különben is úgy vélte, hogy még mindig innen van az erkölcsi igazság keskeny határsávján.
This is a matter of justice and is a human right for all.
Ez igazságosság és a mindenkit megillető emberi jogok kérdése.
We can no longer acquiesce in our defence of democracy, human rights and, especially, social justice.
Demokráciánk, az emberi jogok, és különösen a társadalmi igazságosság védelme érdekében már nem támogathatjuk vakon ezeket a rendszereket.
It is also vital to update legal texts designed to improve social justice and respect for the rights of local and indigenous communities.
Létfontosságú továbbá a társadalmi igazságosság erősítésére, valamint a helyi közösségek és az őslakosok jogainak tiszteletben tartására irányuló jogi szövegek aktualizálása.
right (és: lot)

Példamondatok a(z) "right" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd soon would become right now whenever its arrival would be most inconvenient.
És a hamarosanból" azonnal" lesz, mégpedig akkor, amikor az a legalkalmatlanabb.
EnglishHe held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
Kinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
EnglishTop-heavy like her American Aegis cousins, Mutsu heeled violently to the right.
Az amerikai Aegis rokonaihoz hasonlóan nagyon súlyos Mucu élesen jobbra fordult.
EnglishThe F-i6 Fighting Falcons, descending right into the SAM trap, had almost none.
Aztán jött a második hullám, és ezúttal az egyik pilótának nem volt szerencséje.
EnglishThe boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
EnglishYou hit it right on the head this morning when you said I've been a woman-hater.
Fején találtad a szöget ma délelőtt, amikor azt mondtad, hogy nőgyűlölő vagyok.
EnglishScrambling upward, consumed by frenzy, she raced toward the shrubs on the right.
Feltápászkodott, és az iszonyattól vezérelve a jobboldali bokrok felé menekült.
EnglishIt's just freelance right now, but you wanna expand when Kim goes off to college.
Egyelőre szabadúszóként, de komolyabb terveid vannak, mikor Kim egyetemre kerül.
EnglishTogether we have to strike the right balance between the economy and the ecology.
Együttesen kell megtalálnunk a gazdaság és az ökológia közötti kellő egyensúlyt.
EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
A lakosaik közül sokan élnének a jogukkal, hogy az Unió más részeire költözzenek.
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishOur Parliament has often emphasised the fundamental nature of the right to food.
Parlamentünk gyakran hangsúlyozza az élelmiszerhez való jog alapvető természetét.
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek családhoz való jogának védelmében.
EnglishMy snipers are going out to greet what is left of your invasion force right now.
Mesterlövészeim most üdvözlik azokat, akik még élnek az ön inváziós hadseregéből.
EnglishEnsuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
E jog tiszteletben tartásának biztosítása jelenti az ombudsman legfőbb feladatát.
EnglishTo her right, Babette, sitting cross-legged on the floor, watching her intently.
Jobb oldalán Babette ült a földön törökülésben, és átható tekintettel nézte őt.
EnglishThe cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
A kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
EnglishHe used to be my broker, and his advice led me right up to the poor-house steps.
Õ volt a tőzsdeügynököm, és a tanácsai nyomán kis híja a szegényházba jutottam.
EnglishI started to go around him, then I noticed that his lifted right hand held a key.
Meg akartam kerülni, aztán észrevettem, hogy felemelt jobb kezében kulcsot tart.
EnglishThere's 70,000 samples of different varieties of rice in this facility right now.
70.000 minta van különböző rizs fajtákból, pillanatnyilag ebben a létesítményben.